1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Чазаанда

ЧАА СОРУЛГАЛАР

КӨДЭЭ ЧЕРЛЕРНИҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНЧЕ КИЧЭЭНГЕЙ

РФ-тиң Чазаа «2014-2017 чылдарда база 2020 чылга чедир көдээ де­вис­­кээрлерниң турум хөг­жүл­дези» программа-биле 2017 чылда Тывага бээр субси­дияның хемчээлин бадылаан.

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Кызыл хоорайның Тө­лээ­лекчилер хуралының ээлчеглиг 38-ки сессиязы бо чылдың декабрь 13-те болуп эртен. 

«ИНЕК – ЧЕМГЕРИКЧИ МАЛЫМ» СОЦИАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИНИҢ ДУГАЙЫНДА

                 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.

Хөй уругларлыг өг-бүлелерге – хөмүр, ыяш

                                                                                                                                                                            Социал төлевилел

"Кадыкшылдың оруу" төлевилел-биле

Чазак Даргазының «Кадыкшылдыё оруу» деп т=левилелинге дүүштүр республиканың эмчилер б

САГГАН СҮДҮ САВАЗЫРААН

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

КИРЖИР КҮЗЕЛДИГЛЕР АМ-ДАА ХӨЙ

                                                                                                                                                                                         "Аныяк өг-бүлеге - кыштаг"