1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Хомудал дептери

"АМ БАЗА ДОҢУП ЭГЕЛЕДИВИС"

Рубрика: 

ТООМЧА ЧОК БОЛГАН

Рубрика: 

"КАРАК ЧАЖЫ ТӨКТҮП КЭЭР-ДИР"

«Шынга» парлаан соонда, кандыг хемчеглер алдынганыл?

Рубрика: 

МӨЛЧҮР ДЭЭНИ ОЛ БЕ?

Кызыл хоорайда газ-биле хандырылгазын төпчүткен хөй квартиралыг бажыңнарның чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазы 2016 чылда дыка бергедээн. Ындыг бажыңнарның ниити саны – 39. Бо бажыңнарның чурттакчылары газтың кол ажыглакчылары. 

Рубрика: 

МЭРДЕН ХАРЫЫ ЧҮГЕ ЧОГУЛ?

Рубрика: