1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"Шынның" эскериглери

ДОКТААМАЛ ЧАГЫДЫП КЕЛГЕН

ДАЛАЙЖЫ ДАДЫГЫЫШКЫН

ҮЕ-ШААНДА ЧЕДИРЕР ДЭЭШ...

ХАР 1 МЕТР АЖЫГ

Бо чылын кылын харлыг соок кыш бистиң республикавыста эрте дүшкен. Эрткен неделяда 3 хонук уламчылалдыг чагган харның кылыны ылаңгыя Бай-Тайганың чамдык черлеринде 1 метр ажыг.

ӨЛДЕН АРТАР, ӨРТТЕН АРТПАС