1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"Шын" - төөгүнүң көрүнчүү

ТӨӨГҮЗҮН СУРАП ЧОРДУВУС

Шивээниң төөгүлүг артынчызы.
 

КИЖИ АДЫНГА ХУМАГАЛЫГ БОЛУР

ЧОННУҢ САНАЛЫН БАРЫМДААЛААН

1941 чылдың март 12-де ТАР-ның Биче Хурал Президиумунуң Чарлыын езугаар тургустунган Мөңгүн-Тайга кожууннуң төөгүзүнге 1950 чылдарның эгези аар-берге болган. 

АДА-ЧУРТ МААДЫРЛАРЫНГА МӨГЕЙИГ

"ҮШ САЛЫМ, ҮШ ТАЛАНТ"

Рушевтерниң чогаадыкчы өг-бүлезинге тураскааткан делгелгени декабрь 9-та Тываның национал музейинге ажыдар. 

БЫШКАН НАЗЫН

ХҮН НОЯННЫҢ ЫРААЖЫЗЫ, МӨГЕЗИ - ЫРЛААР СУНДУЙ

ХХ чүс чылда Тываның төөгүзүнде күрүне ниитилелиниң хөгжүлдези нарын, берге үелерни эртип, улуг өскерлиишкиннерге таварышкан болгай. Шак ындыг үе мээң кырган-ачамның салым-хуузунга база дээштиг болуп, ооң чырык овур-хевиринге хөлегеленчек, билдинмес байдалды тургускан турган.

АТ-АЛДАРЫ ҮЛЕГЕР БООП ЧОРУУР

Тываның төөгүзүнде эң-не уттундурбас хүн — 72 чыл бурунгаар, 1944 чылдың октябрь 11-де, Тыва Арат Республиканың ССРЭ-ге (Россияга) эки тура-биле каттышкан хүнде, Тыва Арат Республиканың 95 чыл оюн база төрүттүнгенинден бээр 115 чылын демдеглеп турар чылда Лопсанчап Маадырны канчап сагынмас бис. Ол Салчак Тока, Александр Чымба-биле кады Тыва Арат Республиканы ССРЭ-ниң составынга хүлээп алыр өргүүделди Москвага чедирген тыва чоннуң төлээлериниң бирээзи малчын арат. Ынчангаш ат-сураглыг мурнакчы малчын, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Лопсанчап Ооржактың ажыл-амыдыралын силерге таныштырып көрейн, хүндүлүг номчукчу.
 

БАШТАЙГЫ УДУРТУКЧУМ, БАШКЫМ

ЧОННУҢ СОЛУНУНДАН МӨГЕЙИГ

АЛДАН ЧЫЛ НОМЧУП КЕЛДИМ

Ынчан 1958 чылдың чайы турган, чеди классты дооскаш, сесче шилчээн үем чүве. Бистиң чайлаавыс Чаа-Хөл бажында  Хавактыг-Алаак деп черге турган. Ол шагда улгады берген элээди оолдарның кылыр ажылы мал-ла болгай. Хойну барык хүннүң кадарар турган.

«ШЫННЫ» ЧЫСКААП ТУРГАНЫМ

Республика типографиязынга ажылдап турар акым Александр мени ол бүдүрүлгеге өөреникчилеп ажылдаар кылдыр дугурушкан. Демир станоктары-даа, ыяш баар­тыктары-даа кара үске борашкан, чыттыг-бустуг өрээлге мени эдертип эккелген.

ЭРТКЕН ОРУУ — УЛУГ ТӨӨГҮ

«Шын» солун-биле өңнүк­теш­кеним —ада-иемниң ачы-хавыяазы. Ачам Байыр Аракчаа Самагалдайның албан черлеринге бухгалтерлеп, авам Камаа Аракчаа ус-шевер даараныкчы, мастер чорааннар.

«Шынның» меңээ бергени хөй

«Шынга» ажылдап тургаш, партияның аткаарлаттынмас айтыышкыны-биле үш солунну («Улуг-Хем», «Сылдысчыгаш», «Эне сөзү») үндезилеп тургускаш, үш солуннуң («Улуг-Хем», «Хем-Белдири», «Эне сөзү») редактору болдум.

НАЗЫ-ХАРЫ СОЛУН-БИЛЕ ЧАЖЫТ

Эрткен вектиң сезен чылда­рының эгезинде «Шын» солун редакциязынга сииреш мага-боттуг, шимченгир, чугаакыр кижи ажылдап чедип келген.

Страницы