1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ТАРАА ШӨЛДЕРИН УЛГАТТЫРАР

Республикада часкы тарылга кампаниязының белеткел ажылдары эгелээн. Ынчангаш ол дугайында ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының үнүш ажыл-агыйының килдис начальниги Алла Александровна Ондар-биле чугааны кылдывыс.

Рубрика: 

ТУДУГЖУЛАРНЫҢ ХЕЙ-АЪДЫН КӨДҮРГЕН

Рубрика: 

СӨӨЛГҮ ЧАДА - МАРТ 18-ТЕ

2018 чылдың январь 17-де Коломна хоорайга эрткен шуулганга Владимир Владимирович Путин төөгүлүг биче хоорайларга болгаш суурларга таарымчалыг байдалды тургузарынга 5 миллиард рубльди үндүрерин чугаалаан.

Рубрика: 

"БТК групп" Тывада

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ "СУУГУЗУ"

Рубрика: 

КАЧЫК САЙЗЫРАЗЫН ДЭЭШ...

Рубрика: 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ САЙЗЫРАДЫР

Рубрика: 

ТЫВЫЗЫК ТЫВА ЧОНУМ

ХООР-САРЫГ ТАРААДАН ЧЕМНЕР
 

Рубрика: 

"СОГУР" КӨПЕЕК-ДАА ХИРЕ...

Рубрика: 

КРАСНОЯРСКИГЕ САДЫП ЭГЕЛЭЭР

Рубрика: 

МЕРГЕН УГААННЫГЛАР ЧЫЫЖЫ

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазынга Тываның инженерлер ассоциациязының президентизи Чимит-Доржу Байырович Ондарны 2017 чылдың декабрь 15-те соңгаан.

Рубрика: 

ХАКАСИЯДА ТЫВАНЫҢ БАРААННАРЫ

Абакан, ноябрь 24, 25.  Хакасияның найысылалында Л.Р. Кызласова аттыг музейжиткен культура төвүнге эрткен делгелге-шуулганга Красноярскиден, Тывадан болгаш Хакасияның ырак, чоок суурларындан келгеннер хөйү-биле чыылган.

Рубрика: 

БАРЫК ҮЖЕН ЧЫЛ ИШТИНДЕ...

Рубрика: 

"ӨЛЧЕЙЛИГДЕ", "ХЭЭЛЕРДЕ"

Рубрика: 

32222 ТОННА КАРТОФЕЛЬ

Рубрика: 

Страницы