1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ДЕТКИМЧЕНИ АЛЫР

Республиканың 2019 чыл­да бюджединиң кам­галалының дугайында пар­­лалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октябрь 22-де эрттирген. 

Рубрика: 

ЧЫЛЫГ, ЧЫРЫК-БИЛЕ ХАНДЫРЫЛГАВЫС КАНДЫГЫЛ?

Рубрика: 

ТӨЛЕВИР АЖЫЛДЫҢ ХЕМЧЭЭЛИНДЕН ХАМААРЖЫР

Россияда чоннуң амыдырал байдалын экижидеринче угланган Президент Владимир Путинниң 2012 чылда-ла «май чарлыктары» бар болгай. Ол езугаар 2018 чылга чедир бюджет адырында ажылдакчыларның акша-шалыңын чүс хуу өстүрери көрдүнген турган. 

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ХӨМҮРҮН - ДЕЛЕГЕЙ РЫНОГУНЧЕ

Россияның Президентизи Владимир Путин Бүгү-делегейниң «Российжи энергетика неделязы» шуулганның ажылынга киришкеш, чуртка хөмүр-даш тывыжын өстүрүп тургаш, бүгү делегей рыногунга Россияның киржилгезин улгаттырарын саналдаан. 

Рубрика: 

ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ӨЗЭЭ

Россия биле Моол кызыгаарында “Хандагайты” ийи талалыг автомобиль эрттирилге пунктузунга Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң парлалга албанының чалалгазы-биле чедип, оларның ажыл-ижин сонуургадым.

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН ТҮЛҮК

Федералдыг орук агентилелиниң Красноярск хоорайда “Енисей” автоорук эргелелиниң начальниги Сергей Аникин, эргелелдиң Тывада салбырының директору Владимир Мельников, «Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов массалыг информация чепсектериниң журналистеринге барыын талаже углаан Р-257

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ АДАКТАЛГАН

Сибирьниң чиңгине энергетиктиг компаниязының энергетиктери Кызыл хоорайның чылыг четкилериниң эргижиреп суг төктүр хоолайларын солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен.  

Рубрика: 

ШАПКЫН ХӨГЖҮЛДЕДЕ БҮДҮРҮЛГЕ

Чоокта чаа Шахтерлар хүнүн Тывага демдеглээн болгай бис. Сөөлгү чылдарда бо байырлалды бедик деңнелге байырлап эгелээнин чурттакчы чон эскерип тур боор.

Рубрика: 

МАЛ ЧОК БОЛЗА, ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ ТУРБАС

Республиканың Чазак бажыңының хуралдаар залынга июль 13-те “Орулга-дүжүттүг кыштаг” деп "тө­ге­рик стол" болуп эрткен.

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭГЕЛЭЭН

Федералдыг орук аген­­­тилелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” ав­то­о­рук эргелелиниң началь­ниги Сергей Аникин рес­пуб­ликаның массалыг информация чепсектериниң журналистери-биле парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

КИЖИЛЕРНИҢ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫЗЫН КӨДҮРГЕН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чорудуп турар со­циал политиказының кол сорулгазы – кижилерниң боттарының ажыл-агыйжы чоруун көдүрери, азырадыкчы хөөнден оларны адырары. Бо сорулгага «Инек – чемгерикчи малым», «Социал картофель» деп губернатор төлевилдери чагырткан. 

Рубрика: 

ОГОРОД - ӨГ-БҮЛЕНИҢ ЧЕМГЕРИКЧИЗИ

Тыва Республиканың Баш­тыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга “2018 чыл – девискээрниң хөгжүлдезиниң старты. Тыва-2030” деп Айыткалын күүседир сорулга-биле, рес­публикага огород болгаш сад ажылын хөгжүдериниң хемчеглерин ажылдап кылган.

Рубрика: 

БАРААННАР КӨВҮДЭЭН

Эрткен дыштаныр хүннерде Кы­зылдың Ярыгин аттыг спорт комп­лекизинге “Тыва-Экспо-2018. Час» делгелге-ярмарка болуп эрткен.  Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери-биле чергелештир бо ярмарканы организастаан.

Рубрика: 

УЛУГ УЖУР-ДУЗАЛЫГ

«ТЫВА ЭКСПО-2018. ЧАС» деп девискээрлер аразының 19-ку делгелге-ярмарказы Кызылда Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинде ажыттынган. 

Рубрика: 

ТАРАА ШӨЛДЕРИН УЛГАТТЫРАР

Республикада часкы тарылга кампаниязының белеткел ажылдары эгелээн. Ынчангаш ол дугайында ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының үнүш ажыл-агыйының килдис начальниги Алла Александровна Ондар-биле чугааны кылдывыс.

Рубрика: 

Страницы