1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ АДАКТАЛГАН

Сибирьниң чиңгине энергетиктиг компаниязының энергетиктери Кызыл хоорайның чылыг четкилериниң эргижиреп суг төктүр хоолайларын солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен.  

Рубрика: 

ШАПКЫН ХӨГЖҮЛДЕДЕ БҮДҮРҮЛГЕ

Чоокта чаа Шахтерлар хүнүн Тывага демдеглээн болгай бис. Сөөлгү чылдарда бо байырлалды бедик деңнелге байырлап эгелээнин чурттакчы чон эскерип тур боор.

Рубрика: 

МАЛ ЧОК БОЛЗА, ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ ТУРБАС

Республиканың Чазак бажыңының хуралдаар залынга июль 13-те “Орулга-дүжүттүг кыштаг” деп "тө­ге­рик стол" болуп эрткен.

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭГЕЛЭЭН

Федералдыг орук аген­­­тилелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” ав­то­о­рук эргелелиниң началь­ниги Сергей Аникин рес­пуб­ликаның массалыг информация чепсектериниң журналистери-биле парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

КИЖИЛЕРНИҢ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫЗЫН КӨДҮРГЕН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чорудуп турар со­циал политиказының кол сорулгазы – кижилерниң боттарының ажыл-агыйжы чоруун көдүрери, азырадыкчы хөөнден оларны адырары. Бо сорулгага «Инек – чемгерикчи малым», «Социал картофель» деп губернатор төлевилдери чагырткан. 

Рубрика: 

ОГОРОД - ӨГ-БҮЛЕНИҢ ЧЕМГЕРИКЧИЗИ

Тыва Республиканың Баш­тыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга “2018 чыл – девискээрниң хөгжүлдезиниң старты. Тыва-2030” деп Айыткалын күүседир сорулга-биле, рес­публикага огород болгаш сад ажылын хөгжүдериниң хемчеглерин ажылдап кылган.

Рубрика: 

БАРААННАР КӨВҮДЭЭН

Эрткен дыштаныр хүннерде Кы­зылдың Ярыгин аттыг спорт комп­лекизинге “Тыва-Экспо-2018. Час» делгелге-ярмарка болуп эрткен.  Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери-биле чергелештир бо ярмарканы организастаан.

Рубрика: 

УЛУГ УЖУР-ДУЗАЛЫГ

«ТЫВА ЭКСПО-2018. ЧАС» деп девискээрлер аразының 19-ку делгелге-ярмарказы Кызылда Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинде ажыттынган. 

Рубрика: 

ТАРАА ШӨЛДЕРИН УЛГАТТЫРАР

Республикада часкы тарылга кампаниязының белеткел ажылдары эгелээн. Ынчангаш ол дугайында ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының үнүш ажыл-агыйының килдис начальниги Алла Александровна Ондар-биле чугааны кылдывыс.

Рубрика: 

ТУДУГЖУЛАРНЫҢ ХЕЙ-АЪДЫН КӨДҮРГЕН

Рубрика: 

СӨӨЛГҮ ЧАДА - МАРТ 18-ТЕ

2018 чылдың январь 17-де Коломна хоорайга эрткен шуулганга Владимир Владимирович Путин төөгүлүг биче хоорайларга болгаш суурларга таарымчалыг байдалды тургузарынга 5 миллиард рубльди үндүрерин чугаалаан.

Рубрика: 

"БТК групп" Тывада

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ "СУУГУЗУ"

Рубрика: 

КАЧЫК САЙЗЫРАЗЫН ДЭЭШ...

Рубрика: 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ САЙЗЫРАДЫР

Рубрика: 

Страницы