1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭРТЕ ЭГЕЛЭЭН

Рубрика: 

ҮРЕГДЭЭРИ БЕЛЕН, КАТАП ТУРГУЗАРЫ БЕРГЕ

Рубрика: 

"ВОСТОКЧУЛАР" БЕЛЕН

Рубрика: 

"ДЕМИР АЪТТЫҢ" ЭЭЗИ

Рубрика: 

ХӨМҮР-ДАШТЫ БЕРГЕН

Рубрика: 

ТӨРЕ-ХӨЛДҮҢ БАЛЫКЧЫЗЫ

Рубрика: 

ЧОНГА АЖЫКТЫГ БОЛЗУН ДЭЭШ

Чылдың-на хөмүр-даш садарынга, изиг, соок суг, чырык хандырылгазын төлээринге өг-бүлелерден эвээш эвес чарыгдал үнүп турарын билир бис. Ол талазы-биле күрүнениң субсидия акшазын кымнар ап болурун көрээлиңер.  

Рубрика: 

ОРТУМАК ЭРТЕМНИГЛЕРНИ ДЕТКИИРИ-БИЛЕ...

Рубрика: 

ОДАЛГА ЧЕРЛЕРИ НИИТИНИҢ ХАЙГААРАЛЫНДА

Рубрика: 

ХҮН ЭНЕРГИЯЗЫН - АМЫДЫРАЛГА

Рубрика: 

НОЯН-ХӨЛДҮҢ БАЛЫКЧЫЗЫ

Тожу кожууннуң Тоора-Хемде хуу сайгарлыкчы Сайдаш Кол балыкчылар бригадазын чогумчалыг удуртуп турар. Оларның кышкы үеде тудуп ап турары ак балыын, доңурган шортанын чон күзелдии-биле садып ап турар. 

Рубрика: 

22 ХУУДАН АЖЫП ТУРДА

Рубрика: 

АВТООРУККА МӨӨРЕЙНИ ЧАРЛААН

Федералдыг М-54 ав­тооруктуң Тывада оруун­ чаартып кылырының мөөрейин Росавтоорук чарлаан.

Рубрика: 

"СОҢГУ ЧҮККЕ" 7 СУУР НЕМЕШКЕН

Тывада «Соңгу чүкке» хамааржыр девискээрлерниң саны болгаш составы өскерилген.

Рубрика: 

ЧААРТЫЛГАНЫҢ ҮНДЕЗИННЕРИНИҢ БИРЭЭЗИ

Эрте-бурунгу грек дылдан «даг-дүгү» деп сөстү очулдурарга «өшпес» дээн уткалыг. Шынап-ла, даг-дүгү тывылгандан бээр муң-муң чылдар эрткен, а ол бичии-даа кырывас, элевес. «Тыва даг-дүгү» комбинаттың баштайгы директору,тыва чоннуң ховар оолдарының бирээзи – Чимит-Доржу Баирович Ондар, шынап-ла, ол мөңге минералга төрелдешкек байдалдыг.
 

Рубрика: 

Страницы