1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ХАРЫЛЗААЛАР УЛАМ БЫЖЫГАР

Рубрика: 

"ЭДЕМЧИЛЕР" - ЭР ХЕЙЛЕР!

Рубрика: 

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДАРНЫ ТУРГУЗАРЫ-БИЛЕ

Тывада бизнес чорударынга байдалдар экижээн дээрзин республиканың сайгарлыкчылары дем­деглеп турар.

Рубрика: 

АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ КҮРҮНЕ ДУЗАЛАМЧЫЗЫ

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭРТЕ ЭГЕЛЭЭН

Рубрика: 

ҮРЕГДЭЭРИ БЕЛЕН, КАТАП ТУРГУЗАРЫ БЕРГЕ

Рубрика: 

"ВОСТОКЧУЛАР" БЕЛЕН

Рубрика: 

"ДЕМИР АЪТТЫҢ" ЭЭЗИ

Рубрика: 

ХӨМҮР-ДАШТЫ БЕРГЕН

Рубрика: 

ТӨРЕ-ХӨЛДҮҢ БАЛЫКЧЫЗЫ

Рубрика: 

ЧОНГА АЖЫКТЫГ БОЛЗУН ДЭЭШ

Чылдың-на хөмүр-даш садарынга, изиг, соок суг, чырык хандырылгазын төлээринге өг-бүлелерден эвээш эвес чарыгдал үнүп турарын билир бис. Ол талазы-биле күрүнениң субсидия акшазын кымнар ап болурун көрээлиңер.  

Рубрика: 

ОРТУМАК ЭРТЕМНИГЛЕРНИ ДЕТКИИРИ-БИЛЕ...

Рубрика: 

ОДАЛГА ЧЕРЛЕРИ НИИТИНИҢ ХАЙГААРАЛЫНДА

Рубрика: 

ХҮН ЭНЕРГИЯЗЫН - АМЫДЫРАЛГА

Рубрика: 

НОЯН-ХӨЛДҮҢ БАЛЫКЧЫЗЫ

Тожу кожууннуң Тоора-Хемде хуу сайгарлыкчы Сайдаш Кол балыкчылар бригадазын чогумчалыг удуртуп турар. Оларның кышкы үеде тудуп ап турары ак балыын, доңурган шортанын чон күзелдии-биле садып ап турар. 

Рубрика: 

Страницы