1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

"СОҢГУ ЧҮККЕ" 7 СУУР НЕМЕШКЕН

Тывада «Соңгу чүкке» хамааржыр девискээрлерниң саны болгаш составы өскерилген.

Рубрика: 

ЧААРТЫЛГАНЫҢ ҮНДЕЗИННЕРИНИҢ БИРЭЭЗИ

Эрте-бурунгу грек дылдан «даг-дүгү» деп сөстү очулдурарга «өшпес» дээн уткалыг. Шынап-ла, даг-дүгү тывылгандан бээр муң-муң чылдар эрткен, а ол бичии-даа кырывас, элевес. «Тыва даг-дүгү» комбинаттың баштайгы директору,тыва чоннуң ховар оолдарының бирээзи – Чимит-Доржу Баирович Ондар, шынап-ла, ол мөңге минералга төрелдешкек байдалдыг.
 

Рубрика: 

КЫШКА ЭКИ БЕЛЕТКЕНГЕН

Шагаан-Арыг хоорайның чаагайжыды туттунган бажыңнарының изиг суг-биле хандырылгазын болгаш кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези ТЭК-4 башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогу хандырып турар.

Рубрика: 

ХӨМҮР-ДАШ: ӨРТЕКТЕР АҢГЫ-АҢГЫ

Соок хүннер дүжүп, одалга сезону эгелээни-биле холбаштыр одаар ыяш, хөмүр-даш айтырыы чайгаар тургустунуп келир. ”Чайын – шанааң, кыжын – тергең септе” деп чоннуң чечен-мерген угаадыы турбуже, одаар хөмүр-дашты чылыг үеде чүге дүжүртүп албаанывыс ол? Чылдагааны – Кызыл хоорайның одалга склады хөмүр-даш чок чайлаан.  Ынчангаш ындыг бооп чадавас, “бо албан чери дүжер дээн” деп чугаалар чон ортузунда тарай берген. 
 

Рубрика: 

АЖААЛДА АДАКТАЛГАН

Кышкы үеде малга четчир хемчээлдиг сигенни белеткеп алыр талазы-биле республика планныг онаалдазын 103,5 хуу күүседип азы 165,6 муң тонна сигенни белеткээн. Эрткен чылга деңнээрге, бо көргүзүг 44,3 муң тонна хөй болганы көдээниң ажыл-ишчилериниң демниг тура-соруктуг ажылдаанын херечилеп турар. Бо чылын чайгаар үнген сиген эки болганындан, ажыл-агыйлар мал чеминиң белеткелин сентябрьда доозуп, бир гектардан ортумаа-биле 12 центнер сигенни кезип алган. Ам сорулга болза, хар чагбаанда мал чемин кыштагларга сөөртүп чедирип алыры дээрзин республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.

 

Рубрика: 

"СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ"

Тывада «социал картофель» деп акцияны каш чыл улай чорудуп турар. Мурнунда чылдарда хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы берге өг-бүлелерге тарып алзын дээш үлээн картофели дораан чиртине бээр турган болза, ам ону тарыырындан эгелээш, ажаап алырынга чедир хыналдага алган. Картофельди тарааш, ооң дүжүдүн ажаап алган турар ужурлуг.
 

Рубрика: 

Ярмарканың ачы-дузазы улуг

Рубрика: 

Сайгарлыкчылар-биле ажык чугаа

Дүүн, август 10-да, Тыва үндезин культура төвүнге республиканың сайгар­лыкчылары-биле Тыва Рес­­­­­­­пуб­ли­каның Баштыңының хү­лээл­­гезин түр күүседип турар Шол­бан Валерьевич Кара-оол ужу­рашкан.

Рубрика: 

Өртектер, өртектер...

 

Рубрика: 

«ВОСТОКЧУЛАР» ТЕРГИИДЭЭН

Орук ажыл-агыйында

Рубрика: 

Шевер боорга, магалыг-ла…

Июнь 2-де Кызылдың көөрү кошкак улуска тускайлаттынган ном саңынга сайгарлыкчылар неделязы болгаш Россияның чиик үлетпүр бүдүрүлгелериниң ажылдакчыларының хүнүн таварыштыр ТР-ниң Экономика яамызының уд

Рубрика: 

ЧАА ЭЪТ КОМБИНАДЫ

Сукпак суурда Тывада эң улуг хемчээлдиг эът комбинадының эге таваан 2015 чылдың октябрь айның эгезинде ооң мурнунда даштыг хову турган дазыр черге  салып эгелээн.

Рубрика: 

Регионнар аразының делгелгези «Тыва-Экспо-2016»

Май 27-29 хүннеринде «Сүбе­дей» спорт өргээзинге регионнар­ аразының XV дугаар «Тыва-Экс­по-­2016» делгелгезинге тус черниң бараан бүдүрүкчүлери база Красноярск крайдан, Хакас, Алтай, Бу­рят республика

Рубрика: 

ЧАСКЫ «ТЫВА - ЭКСПО» АЖЫТТЫНГАН

Регионнар аразының «Тыва-Экспо» деп делгелге-ярмарказы 2000 чылдардан эгелээш Тывага доктаа­мал эртери чаңчылчаан.

Рубрика: 

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ УС-ШЕВЕР ЧУРУКЧУ

Айбес Сергеевич Өлчейни «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүл­ге» делгелгезинге көрүп танып алган мен. Ооң кылганы алдын болгаш мөңгүн каасталгалары бир-ле онзагай көзүлген.

Рубрика: 

Страницы