1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ЧАСКЫ «ТЫВА - ЭКСПО» АЖЫТТЫНГАН

Регионнар аразының «Тыва-Экспо» деп делгелге-ярмарказы 2000 чылдардан эгелээш Тывага доктаа­мал эртери чаңчылчаан.

Рубрика: 

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ УС-ШЕВЕР ЧУРУКЧУ

Айбес Сергеевич Өлчейни «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүл­ге» делгелгезинге көрүп танып алган мен. Ооң кылганы алдын болгаш мөңгүн каасталгалары бир-ле онзагай көзүлген.

Рубрика: 

ЧАА ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛДИ АЖЫГЛАП...

Орук ажыл-агыйында

Рубрика: 

ЫЯШ КЕЗЕРИ — ЧУРУМНУГ

Тайга-сындан ыяш кезип алыры база шыңгыы негелделиг, хуусаалыг чүве-дир.

Рубрика: 

ЭЪТ КОМБИНАДЫН МАЙДА АЖЫДАР

Эрткен күстен тура Кызыл-Ак-Довурак оруу-биле аргыжып чоруп  турар чон Сукпак суурнуң дужунда база бир  тудуг  немежип орарын  эскерген боор.

Рубрика: 

Ажыл төлевириниң адаккы хемчээли, азы бо хире акша-биле амыдырап болур бе?

Кандыг-даа ажыл кылганы­ дээш, кижи ыяап-ла ооң төле­вирин алыр ужурлуг. Ол кижиниң ажылдап алган акшазы болур.

Рубрика: 

Найысылалда чаа оран-сава тудуу – дүүн, бөгүн

Журналисчи истелге

Рубрика: 

«УГУЛЗАНЫҢ» БООВА-БООРЗАА…

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай суурда дыка чаагай, чаа быжырган булочкалар, боова-боорзак, торттар — кондитер кылыглары садып турар ийи садыг бар.

Рубрика: 

ХООЧУН БҮДҮРҮЛГЕ

Кызылдың (пассажирлер) автотранс­порт бүдүрүлгези — бистиң республикада бо адыр талазы-биле эң-не хоочун бүдүрүлгелерниң бирээзи.

Рубрика: 

ОРУКТАР-ЛА , ОРУКТАР…

Чадаананың орук-септелге  тудуг  эргелелиниң  65 чылынга

Рубрика: 

БҮДҮРҮЛГЕНИҢ ХООЧУНУ

Орук ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүн бистиң республиканың орукчулары багай эвес, күш-ажылчы көргүзүглерлиг уткуп турар.

Рубрика: 

Шуудаан тудуг

Чаа-Хөл суурну 1974 чылда тудуп эгелээш, 1990 чылда дооскан. Ынчалзажок мынчага чедир огулуг Культура бажыңы турбаан. Ооң тудуун каш-даа удаа эгелээш, каш-даа катап соксаткан.

Рубрика: 

Чер айтырыын хандыр сайгарза

Сентябрь 9-та Кызыл хоо­­райның Төлээлекчилер ху­ра­лының 23 дугаарлыг ээлчег­лиг сессиязынга 9 аңгы айты­рыгны чугаалажып көрген.

Рубрика: 

Тайга чүге хып турарыл?

Кижи амытанның угаанныы-даа кедергей, мелегейи-даа эмин эрттир, чөрүү, багы-даа хөлчок. Ол бодунуң амыдыралын чаагайжыдып, байлакшыдып, таарыштырып алырынга чүнү-даа чогаадып эккээр, кылынмазы-ла чок кылдыр чаяаттынган барас­кан.

Рубрика: 

Тудуг материалдары белеткээр цехте

Тожу кожууннуң бүгү чурттакчылыг суурларында школалар, эмнелгелер, клубтар болгаш өске-даа социал культура төптери, албан организация черлери ажылдап, улам бурунгаар сайзыралды ап турар.

Рубрика: 

Страницы