1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Сайгарлыкчылар-биле ажык чугаа

Дүүн, август 10-да, Тыва үндезин культура төвүнге республиканың сайгар­лыкчылары-биле Тыва Рес­­­­­­­пуб­ли­каның Баштыңының хү­лээл­­гезин түр күүседип турар Шол­бан Валерьевич Кара-оол ужу­рашкан.

Рубрика: 

Өртектер, өртектер...

 

Рубрика: 

«ВОСТОКЧУЛАР» ТЕРГИИДЭЭН

Орук ажыл-агыйында

Рубрика: 

Шевер боорга, магалыг-ла…

Июнь 2-де Кызылдың көөрү кошкак улуска тускайлаттынган ном саңынга сайгарлыкчылар неделязы болгаш Россияның чиик үлетпүр бүдүрүлгелериниң ажылдакчыларының хүнүн таварыштыр ТР-ниң Экономика яамызының уд

Рубрика: 

ЧАА ЭЪТ КОМБИНАДЫ

Сукпак суурда Тывада эң улуг хемчээлдиг эът комбинадының эге таваан 2015 чылдың октябрь айның эгезинде ооң мурнунда даштыг хову турган дазыр черге  салып эгелээн.

Рубрика: 

Регионнар аразының делгелгези «Тыва-Экспо-2016»

Май 27-29 хүннеринде «Сүбе­дей» спорт өргээзинге регионнар­ аразының XV дугаар «Тыва-Экс­по-­2016» делгелгезинге тус черниң бараан бүдүрүкчүлери база Красноярск крайдан, Хакас, Алтай, Бу­рят республика

Рубрика: 

ЧАСКЫ «ТЫВА - ЭКСПО» АЖЫТТЫНГАН

Регионнар аразының «Тыва-Экспо» деп делгелге-ярмарказы 2000 чылдардан эгелээш Тывага доктаа­мал эртери чаңчылчаан.

Рубрика: 

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ УС-ШЕВЕР ЧУРУКЧУ

Айбес Сергеевич Өлчейни «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүл­ге» делгелгезинге көрүп танып алган мен. Ооң кылганы алдын болгаш мөңгүн каасталгалары бир-ле онзагай көзүлген.

Рубрика: 

ЧАА ДЕРИГ-ХЕРЕКСЕЛДИ АЖЫГЛАП...

Орук ажыл-агыйында

Рубрика: 

ЫЯШ КЕЗЕРИ — ЧУРУМНУГ

Тайга-сындан ыяш кезип алыры база шыңгыы негелделиг, хуусаалыг чүве-дир.

Рубрика: 

ЭЪТ КОМБИНАДЫН МАЙДА АЖЫДАР

Эрткен күстен тура Кызыл-Ак-Довурак оруу-биле аргыжып чоруп  турар чон Сукпак суурнуң дужунда база бир  тудуг  немежип орарын  эскерген боор.

Рубрика: 

Ажыл төлевириниң адаккы хемчээли, азы бо хире акша-биле амыдырап болур бе?

Кандыг-даа ажыл кылганы­ дээш, кижи ыяап-ла ооң төле­вирин алыр ужурлуг. Ол кижиниң ажылдап алган акшазы болур.

Рубрика: 

Найысылалда чаа оран-сава тудуу – дүүн, бөгүн

Журналисчи истелге

Рубрика: 

«УГУЛЗАНЫҢ» БООВА-БООРЗАА…

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай суурда дыка чаагай, чаа быжырган булочкалар, боова-боорзак, торттар — кондитер кылыглары садып турар ийи садыг бар.

Рубрика: 

ХООЧУН БҮДҮРҮЛГЕ

Кызылдың (пассажирлер) автотранс­порт бүдүрүлгези — бистиң республикада бо адыр талазы-биле эң-не хоочун бүдүрүлгелерниң бирээзи.

Рубрика: 

Страницы