1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Чүгле изиг күзел херек

Мурнакчы арга-дуржулга

Рубрика: 

АЖЫЛДААРЫНГА БЕЛЕН

Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда сүт болбаазырадыр модульдуг цехти Юрий Иванович Сүге июнь айда ажыдар. Ол Тываның Баштыңы – Чазааның Даргазының грантызының деткимчези 2 млн. рубль-биле (чырык коштурулгазы дээш 770 муң рубль), боду 2 млн.

Рубрика: 

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛГАШ ЭДИЛГЕЛЕР

2015 чылдың март 20-де Парлалга бажыңының үшкү каъдынга Россияның өнчү-хөреңги даңзызын бүрүткээр албанның Тывада эргелелиниң удуртукчузу Светлана Түлүш болгаш күрүнениң федералдыг бюджет албан чериниң ТР-де Росреестрниң кадастр палатазының салбырының директору Леонид Дамдын жу

Рубрика: 

Херечилел бижик — патент

Тыва Республиканың девис­кээринге үндүрүг онаалдазының патент (чөпшээрел)  системазы 2013 чылдан эгелеп ажылдап эгелээн.

Рубрика: 

ӨРЕЛЕР БОЛГАШ ХУУЛАР

Март 12-де «Шын» солуннуң журналистери  Россияның  Суд приставтарының федералдыг албанының Тывада эргелелиниң   төлээлери-биле ужуражып, парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

ХООЙЛУ БИЛБЕС. ТҮРЭЭР...

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  март айны чурттакчы чоннуң чээли-биле бараан алырда, саң-хөө болгаш эрге-хоойлу талазы-биле билиглерин бедидер, суртаал  ажылы чорудар ай кылдыр чарлааны таварылга эвес.

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛ БОЛГАШ САҢ-ХӨӨ

Россияның Чазаа 2014 чылдың күзүнүнде  бир баррель нефть өртээ 100 рубль, бир доллар дээш 37 рубль берип турда, чурттуң бир чылда чурттаар, чарыгдаар бюджет  акшазын  санап каарга, 2015 чылда нефть бир баррельде  50 доллар кылдыр өзе берген.

Рубрика: 

КАЙЫ ҮЕ ЭКИЛ?

Россия, ооң иштинде Тыва база, сөөлгү 22 чылдар дургузунда социал-экономиктиг берге­дээшкиннерге үш удаа таварышканы бо. Ол дээрге 1991 чылда, ССРЭ буступ дүшкенде, 2008 чылда база 2014 чылда эгелээн бергедээшкиннер.

Рубрика: 

ӨРТЕКТЕРНИҢ ЫЛГАЛЫ

Сөөлгү үеде аъш-чем өр­тээниң аартап турары  чонну дыка дүвү­­ре­дип ту­рар. Кызыл хоорайның  улуг садыгларында хүн бү­­рүде хереглелдиң аъш-чем аймааның өртектерин көрүп, үнүүшкүннү кылдывыс. Садыгларда аъш-чем аймааның өртектери аң­гы-аңгы болду.

Рубрика: 

ӨСКҮС АНАЙДАН БАЙЫЫР

Россия биле Украинаның аразында политиктиг чөрүлдээлерниң уржуунда бистиң чуртувуска удур Американың Каттышкан Штаттарының болгаш Европа эвилелиниң чурттарының экономиктиг кызагдаашкыннары Россияны чүгле бергедээшкиннерге тава­рыш­тыр­ган эвес, а экономиктиг айтырыгларны канчаар шиитпирлеп тур­ганын ханызы-биле сайгарарынче, частырыгларны эскерип көөрүнче база албадапкан деп болур. Экономиктиг кызагдааш­кынның уржуундан тыптып келген бергелерни Россияның политиктиг удуртулгазы болгаш чон экономиктиг буу­раашкын кылдыр хүлээп албайн,­ чурт иштинге аъш-чемни, идик-хепти, барааннар бүдүрүлгезин көвүдедир талазы-биле шыңгыы хемчеглерни алыры чугула деп санап турар.

Рубрика: 

АЛЫРЫ — АМЫР, БЭЭРИ — БЕРГЕ

Сөөлгү үеде кижилерниң чурттаар аяны ындыг апарган бе азы чединместиң хараазындан бе, кижи бүрүзүн дыңнаарга-ла, «кредиттиг мен» дээр.  «Ажылдап-ла турар, алган шалың доозазы кредитче кирер» дээр улус-ла хөй. «Кредит чок мен» дээр улус ховар. Эртем-билиглиг дарга-бошкалардан эгелээш ажыл чоктарга чедир хуулуг чээли төлээри  «мода» апарган. 

Рубрика: 

ТҮҢНЕЛДЕР, ПЛАННАР

Эрткен неделяда «М-54» федералдыг оруктуң Тывада эргелелиниң даргазы Андрей Көк, кол инженер Сергей Квашин массалыг информация чепсектериниң  журналис­тери-биле ужуражып, 2014 чылдың түңнелдери болгаш 2015 чылдың планнары-биле таныштырып, парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

ИЕРОГЛИФ ЧҮҮНҮ ОШТАП ТУРАРЫЛ?

Саң-хөөнүң буурап, акшаның үне чок апаары 150 чылдар бурунгаар демдег­леттинген. Кандыг-даа берге, узун хуусаалыг кризистер дөмей-ле төнчүлүг. Чурттуң экономиказының көргүзүг- лери кудулаан тудум, АКШ болгаш Европа чурттарының   биске удур  салган экономиктиг хоруглары (санкция) Россияга, ооң чонунга кандыг салдарлыг бооп болурун база экономиктиг бүзээлелден кандыг арга-биле үнүп турганын сонуургаалыңар.

Рубрика: 

ЭКОНОМИКА БОЛГАШ АМЫДЫРАЛ

База бир чыл караңнадып эрте берген. Чаа чыл байырлалын өөрүшкүлүг уткуп каапкаш, садыгларда азы ачы-дуза чедирилгезиниң өр­тектеринде эвээжээн талазынче чайгылган аян бар ирги бе деп бүдүү идегел-биле топтап көөр бис. Амыдыралдың дуржулгазындан алгаш  көөрге, өртектер бадар хире шинчи-даа чок, харын чылдан чылче улам бергедедип кел-ле чыдар.

Рубрика: 

КЫЗЫЛДЫҢ БЮДЖЕДИН БАДЫЛААН

Декабрь 10-да Орус культура төвүнге  2015 чылда болгаш  2016-2017 чылдарда планныг үеде Кызыл хоорайның  бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннары болган. Хуралды Кызыл хоорайның  баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы база хоорайның бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннарының комиссия даргазы Дина Оюн  удуртуп эрттирген.

Рубрика: 

Страницы