1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Шуудаан тудуг

Чаа-Хөл суурну 1974 чылда тудуп эгелээш, 1990 чылда дооскан. Ынчалзажок мынчага чедир огулуг Культура бажыңы турбаан. Ооң тудуун каш-даа удаа эгелээш, каш-даа катап соксаткан.

Рубрика: 

Чер айтырыын хандыр сайгарза

Сентябрь 9-та Кызыл хоо­­райның Төлээлекчилер ху­ра­лының 23 дугаарлыг ээлчег­лиг сессиязынга 9 аңгы айты­рыгны чугаалажып көрген.

Рубрика: 

Тайга чүге хып турарыл?

Кижи амытанның угаанныы-даа кедергей, мелегейи-даа эмин эрттир, чөрүү, багы-даа хөлчок. Ол бодунуң амыдыралын чаагайжыдып, байлакшыдып, таарыштырып алырынга чүнү-даа чогаадып эккээр, кылынмазы-ла чок кылдыр чаяаттынган барас­кан.

Рубрика: 

Тудуг материалдары белеткээр цехте

Тожу кожууннуң бүгү чурттакчылыг суурларында школалар, эмнелгелер, клубтар болгаш өске-даа социал культура төптери, албан организация черлери ажылдап, улам бурунгаар сайзыралды ап турар.

Рубрика: 

«Спутникте» чаа тудуглар

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда хөй аал чурттаар чаа каът бажыңнарга немей беш бажың  туттунуп турар. «Убсу-Нур»  кудумчузу 12  деп адресте  4 каът бажыңнарның тудуу эрткен чылын эгелээн.

Рубрика: 

ОРУКЧУЛАРНЫҢ ТЕРГИИННЕР

Орук ажыл-агыйында

Рубрика: 

ДОЛЛАРНЫҢ «ТАНЦЫЗЫ»

Эрткен чылдың төнчүзүнде Украинада эгелээн дайын Россияның күчү-күжүн суларадып, даштыкы чурттар аңаа удурлангаш, экономиктиг хо­руушкуннарны оон артык шыңгыы кылыптар боор дээн дидир-дидирлер кижилерге дүвүрелди оттуруп турган.

Рубрика: 

Чурттакчы чонну газ-биле хандырар дээш

Кожуунда одаар хөмүр болгаш ыяш айтырыы — эң-не чидиг айтырыгларның бирээзи. Кышкы үеде  бир тонна хөмүр-даштың өртээ 4700 рубль чеде бээр, а ыяшты садып алыры база-ла ындыг амыр эвес.

Рубрика: 

Чүгле изиг күзел херек

Мурнакчы арга-дуржулга

Рубрика: 

АЖЫЛДААРЫНГА БЕЛЕН

Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда сүт болбаазырадыр модульдуг цехти Юрий Иванович Сүге июнь айда ажыдар. Ол Тываның Баштыңы – Чазааның Даргазының грантызының деткимчези 2 млн. рубль-биле (чырык коштурулгазы дээш 770 муң рубль), боду 2 млн.

Рубрика: 

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛГАШ ЭДИЛГЕЛЕР

2015 чылдың март 20-де Парлалга бажыңының үшкү каъдынга Россияның өнчү-хөреңги даңзызын бүрүткээр албанның Тывада эргелелиниң удуртукчузу Светлана Түлүш болгаш күрүнениң федералдыг бюджет албан чериниң ТР-де Росреестрниң кадастр палатазының салбырының директору Леонид Дамдын жу

Рубрика: 

Херечилел бижик — патент

Тыва Республиканың девис­кээринге үндүрүг онаалдазының патент (чөпшээрел)  системазы 2013 чылдан эгелеп ажылдап эгелээн.

Рубрика: 

ӨРЕЛЕР БОЛГАШ ХУУЛАР

Март 12-де «Шын» солуннуң журналистери  Россияның  Суд приставтарының федералдыг албанының Тывада эргелелиниң   төлээлери-биле ужуражып, парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

ХООЙЛУ БИЛБЕС. ТҮРЭЭР...

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  март айны чурттакчы чоннуң чээли-биле бараан алырда, саң-хөө болгаш эрге-хоойлу талазы-биле билиглерин бедидер, суртаал  ажылы чорудар ай кылдыр чарлааны таварылга эвес.

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛ БОЛГАШ САҢ-ХӨӨ

Россияның Чазаа 2014 чылдың күзүнүнде  бир баррель нефть өртээ 100 рубль, бир доллар дээш 37 рубль берип турда, чурттуң бир чылда чурттаар, чарыгдаар бюджет  акшазын  санап каарга, 2015 чылда нефть бир баррельде  50 доллар кылдыр өзе берген.

Рубрика: 

Страницы