1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ХООЙЛУ БИЛБЕС. ТҮРЭЭР...

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  март айны чурттакчы чоннуң чээли-биле бараан алырда, саң-хөө болгаш эрге-хоойлу талазы-биле билиглерин бедидер, суртаал  ажылы чорудар ай кылдыр чарлааны таварылга эвес.

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛ БОЛГАШ САҢ-ХӨӨ

Россияның Чазаа 2014 чылдың күзүнүнде  бир баррель нефть өртээ 100 рубль, бир доллар дээш 37 рубль берип турда, чурттуң бир чылда чурттаар, чарыгдаар бюджет  акшазын  санап каарга, 2015 чылда нефть бир баррельде  50 доллар кылдыр өзе берген.

Рубрика: 

КАЙЫ ҮЕ ЭКИЛ?

Россия, ооң иштинде Тыва база, сөөлгү 22 чылдар дургузунда социал-экономиктиг берге­дээшкиннерге үш удаа таварышканы бо. Ол дээрге 1991 чылда, ССРЭ буступ дүшкенде, 2008 чылда база 2014 чылда эгелээн бергедээшкиннер.

Рубрика: 

ӨРТЕКТЕРНИҢ ЫЛГАЛЫ

Сөөлгү үеде аъш-чем өр­тээниң аартап турары  чонну дыка дүвү­­ре­дип ту­рар. Кызыл хоорайның  улуг садыгларында хүн бү­­рүде хереглелдиң аъш-чем аймааның өртектерин көрүп, үнүүшкүннү кылдывыс. Садыгларда аъш-чем аймааның өртектери аң­гы-аңгы болду.

Рубрика: 

ӨСКҮС АНАЙДАН БАЙЫЫР

Россия биле Украинаның аразында политиктиг чөрүлдээлерниң уржуунда бистиң чуртувуска удур Американың Каттышкан Штаттарының болгаш Европа эвилелиниң чурттарының экономиктиг кызагдаашкыннары Россияны чүгле бергедээшкиннерге тава­рыш­тыр­ган эвес, а экономиктиг айтырыгларны канчаар шиитпирлеп тур­ганын ханызы-биле сайгарарынче, частырыгларны эскерип көөрүнче база албадапкан деп болур. Экономиктиг кызагдааш­кынның уржуундан тыптып келген бергелерни Россияның политиктиг удуртулгазы болгаш чон экономиктиг буу­раашкын кылдыр хүлээп албайн,­ чурт иштинге аъш-чемни, идик-хепти, барааннар бүдүрүлгезин көвүдедир талазы-биле шыңгыы хемчеглерни алыры чугула деп санап турар.

Рубрика: 

АЛЫРЫ — АМЫР, БЭЭРИ — БЕРГЕ

Сөөлгү үеде кижилерниң чурттаар аяны ындыг апарган бе азы чединместиң хараазындан бе, кижи бүрүзүн дыңнаарга-ла, «кредиттиг мен» дээр.  «Ажылдап-ла турар, алган шалың доозазы кредитче кирер» дээр улус-ла хөй. «Кредит чок мен» дээр улус ховар. Эртем-билиглиг дарга-бошкалардан эгелээш ажыл чоктарга чедир хуулуг чээли төлээри  «мода» апарган. 

Рубрика: 

ТҮҢНЕЛДЕР, ПЛАННАР

Эрткен неделяда «М-54» федералдыг оруктуң Тывада эргелелиниң даргазы Андрей Көк, кол инженер Сергей Квашин массалыг информация чепсектериниң  журналис­тери-биле ужуражып, 2014 чылдың түңнелдери болгаш 2015 чылдың планнары-биле таныштырып, парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

ИЕРОГЛИФ ЧҮҮНҮ ОШТАП ТУРАРЫЛ?

Саң-хөөнүң буурап, акшаның үне чок апаары 150 чылдар бурунгаар демдег­леттинген. Кандыг-даа берге, узун хуусаалыг кризистер дөмей-ле төнчүлүг. Чурттуң экономиказының көргүзүг- лери кудулаан тудум, АКШ болгаш Европа чурттарының   биске удур  салган экономиктиг хоруглары (санкция) Россияга, ооң чонунга кандыг салдарлыг бооп болурун база экономиктиг бүзээлелден кандыг арга-биле үнүп турганын сонуургаалыңар.

Рубрика: 

ЭКОНОМИКА БОЛГАШ АМЫДЫРАЛ

База бир чыл караңнадып эрте берген. Чаа чыл байырлалын өөрүшкүлүг уткуп каапкаш, садыгларда азы ачы-дуза чедирилгезиниң өр­тектеринде эвээжээн талазынче чайгылган аян бар ирги бе деп бүдүү идегел-биле топтап көөр бис. Амыдыралдың дуржулгазындан алгаш  көөрге, өртектер бадар хире шинчи-даа чок, харын чылдан чылче улам бергедедип кел-ле чыдар.

Рубрика: 

КЫЗЫЛДЫҢ БЮДЖЕДИН БАДЫЛААН

Декабрь 10-да Орус культура төвүнге  2015 чылда болгаш  2016-2017 чылдарда планныг үеде Кызыл хоорайның  бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннары болган. Хуралды Кызыл хоорайның  баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы база хоорайның бюджединиң хөй-ниити чугаалажыышкыннарының комиссия даргазы Дина Оюн  удуртуп эрттирген.

Рубрика: 

ЧААГАЙ АЖЫЛ-ХЕРЕКТИ СОМАЛААН...

Ноябрь 13-те Тываның /ндезин культура төвүнге «Тыва Республиканың 2015 чылдың болгаш 2016-2017 чылдарның планныг үезиниң республика бюджединиң дугайында» ТР-ниң Хоойлузунуң төлевилелиниң хөй-ниитиге таныштырылгазы болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң Чазааның сайыттары, федералдыг болгаш республика чергелиг албан черлериниң удуртукчулары, ТР-ниң хөй-ниити палатазының төлээлери, кожуун-хоорай чагыргаларындан дээш, ниитизи-биле 203 хире чалаткан аалчылар киришкен.

Рубрика: 

Айыыл чок шимчээшкинниң 550 метри

(№108 (18383), 17.09.2013 ч. )

Рубрика: 

Катап тургузуушкунда дус бүдүрүлгези

Дус-Дагда даш дустуң чыдымын ажыглаар эргелиг чөпшээрелдиг «Дус-Даг» дус тывыжы» ААН-ниң удуртукчулары-биле ужуражылга Тываның Экономика яамызынга эрткен.

Рубрика: 

СПОРТКА 16 МИЛЛИОН РУБЛЬ

«Спортту – бажыңнар чанынче» губернатор төлевилелин амыдыралда боттандырып турары оолдар, уругларны болгаш улуг назынныг кижилерни спортка база күш-культурага хөйү-биле хаара тудар арганы бергенин селектор хуралдың киржикчилери онзагайлап демдеглээн. Бажыңнар чанында спорт шөлдеринге чайгы үеде янзы-бүрү маргылдааларны эрттирери көвүдээн

 

Рубрика: 

ЧАРЛАП ДЫҢНАДЫРЫНЫҢ СИСТЕМАЗЫН ТУРГУЗАР

Тыва Республиканың девискээри бойдустуң айыылдыг болуушкуннарының, бойдус база техногенниг шинчилиг онза байдалдарның салдарынга таваржып турар. Эң-не онза таварылгаларга дошталган суг, эрээн хар суундан сугга алзыры, чайгы үерлер, чер шимчээшкиннери, арга-арыг өрттери база чуртталга бажыңнарынга өрттер, одалга-энергетика комплекизиниң база чуртталга-коммунал ажыл-агыйының объектилеринге озал-ондактар хамаар­жыр. 2013 чылдың чүгле  бирги чартык чылында республика девис­кээринге бойдус шинчилиг 3 онза байдалдар болганындан аңгыда, чер шимчээшкининиң 14 афтершоктары  бүрүткеттинген.

Рубрика: 

Страницы