1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Дуза болур дээрзин бүзүреткен

РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызының ажыл-херээ

Дүүн, февраль 8-те, Тыва Республикада Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович чедип келген. Ол РФ-тиң Чазаан-да одаар-чүүл болгаш энергетика комплекизиниң хөгжүлдезиниң айтырыгларын харыылап турар.

Рубрика: 

Улуг-хемчилерниң бурунгаар базымы

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

Тываның вице-премьери Виталий Бартына-Сады ажылчын бөлүк-биле «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернаторнуң төлевилелин Улуг-Хем кожууннуң девис кээринге боттандырарының дугайында хуралдаан. Хуралга кожууннуң кайы суурларынга кандыг төлевилелдер боттандырарының дугайында айтырыгларны сайгарып көрген.

Рубрика: 

Одалга-энергетиканың чамдык айтырыглары

Дорт харылзаа

Эрткен чылдың декабрьның төнчүзүнде Хову-Аксы суурга болган озал-ондак чүгле Тыва Республиканың эвес, а бүгү Россияның чурттакчыларын дүвүреткен. Кыштың чыккылама сооктарында чурттап олурган оран-савазынга чылыг хандырылгазы үзүктели бээрге, ол ышкаш түренчиг, муңгаранчыг байдал каяа турарыл. Эң кол чүүл — мындыг хевирлиг онза байдал чурттуң кайы-даа регионунга тургустунуп, берге чүүлдерге чедирип болур. Ынчангаш «Шын» солуннуң редакциязының январь 29-та эрттирген «дорт харылзаазының» «Тыва Республикада одалга-энергетика комплекизиниң айтырыглары» деп темага чурттакчы чоннуң болгаш редакция ажылдакчыларының айтырыгларынга ТР-ниң  үлетпүр болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Валерий Борисович Очур база ук яамының программалар боттандырылгазының салбырының начальниги Темир Чаш-оолович Таспанчик харыылааннар.

Рубрика: 

Чаа тудуглар туттунар

Тывага 120-120 квартиралыг дөрт чуртталга бажыңының болгаш 3 уруглар садының тудуу удавас эгелээр.

Рубрика: 

Ол Россияны кайнаар аппар чыдарыл?

Хүннүң айтырыынга хамаарыштыр

Хову-Аксынга халап анаа-ла болу бербээн. Ол үрелиишкин дээрге чүгле дадарык хоолайлар эвес, а төпчүткен чылыг хандырылгазынга күрүнениң хамаарылгазы көстүп келген деп чүвени  билир кижилер санай бергеннер.

Рубрика: 

Хөй-ниитиниң бөлүүн тургузар

Бойдус камгалалының айтырыглары

Тывага инвестиция төлевилелдериниң боттандырылгазының  экологтуг айыыл чок чоруун хандырары-биле хөй-ниитиниң эксперттериниң бөлүүн тургузар дугайында ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол бодунуң бирги оралакчызы Михаил Козловка дааскан. «Ооң тургузуунче бедик мергежилдиг экологтар, хөй-ниити төлээлери база инвестиция компанияларының ажылдакчылары кирер ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Рубрика: 

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» – чоннуң сонуургалында

Айыткалга хамаарыштыр

Тыва Республиканың Экономика яамызынче суурларның чурттакчы чонундан «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернаторнуң төлевилелин сайзырадыр сорулгалыг төлевилелдер кирип эгелээн.

Рубрика: 

Дүрүмнерге дүүштүр тудар

Чер айтырыы

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Юстиция херектериниң, Чер болгаш чер хамаарылгаларының яамыларының удуртукчулары база Кызыл хоорайның мэри олар-биле найысылалдың девискээринде күрүне өнчү-хөреңгизи кылдыр аңгылаттынмаан чер участоктарын ажыглаарының дугайында айтырыгларны кады сайгарып, хуралды эрттирген. 

Рубрика: 

Көргүзүглер экижээн-даа болза…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың яамыларындан күрүне­ге хамаарышкан бүдүрүл­ге черлерин чурумчудуп, аайлаарын негээн.

Рубрика: 

Деткимчениң түңнелдери

 

Сайгарлыкчы чорукту сайзырадыр дээш

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы агроүлетпүр комплекстериниң биче болгаш ортумак хевирниң бүдүрүкчүлериниң сайзыралының 2011 чылдың болгаш 2012 чылдың 9 айларының түңнелдерин     үндүрген.

Рубрика: 

Баштайгы түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың 2012 чылдагы социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баштайгы түңнелдерин Чазакка болган ээлчеглиг хуралынга үндүрген.

Рубрика: 

Чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн

Россияның регионнарының хөгжүлде яамызының чуртталга политика болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый департаментизиниң директору Юрий Осиповтуң дыңнадып турары-биле алырга, Хову-Аксы суурга болган айыыл-халаптың соонда кижилер аразынга доңуп-дожаан таварылгалар чаңгыс-даа бүрүткеттинмээн.

Рубрика: 

Чоннуң бүзүрели улуг

Декабрь 20-де Хову-Аксы суурнуң чылыг-электри төвүнге (ЧЭТ) болган авария бо хүннерге чедир бүгүдениң кичээнгейинде туруп, ында үрелген чүүлдерни катап тургузарының болгаш септелге ажылдарының кандыг деңнелде чоруп  база чурттакчы чонга кайы хире ачы-дуза чедирип турарының дугайында барык хүн бүрүде төп болгаш республиканың массалыг информация чепсектери чонга тодаргайы-биле дыңнадып турар. Доңган суур, ооң чурттакчы чону дээш Тываның бүгү кожуун, сумулары, чон сагыш човап, Рос­сияның регионнары деткимче-дузазын көргүзүп турарын эки билир бис.

Рубрика: 

Кагдынган тудуглар-биле "сайгарылга" ажылы эгелээн

Найысылалдың администра­циязының сайтызының дыңнадып турары-биле алырга, хоорайның Төлээлекчилер хуралынга Улуг-Хем эриинде кагдынган тудугну доозар деп Кызылдың эрге-чагырга орган­нары хүлээнип алган. Чүлдүм болгаш Кызыл партизаннар кудумчуларының белдиринде кагдынган тудуг оран-савазын хоорайның муниципалдыг өнчү-хөреңгизи кылдыр шилчидеринге депутаттар чөпшээрешкен. Кызыл хоорайның овур-хевирин үреп турар кагдынган тудуглардан адырлыры чугула дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2012 чылдың декабрь 5-те бодунуң Айыткалынга  онзалап демдеглээн.

Рубрика: 

Айыыл-халап-биле чааскаа артпаан

Декабрь 20-де Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң "Хову-Аксы чылыг"  ЧЭТ-тиң изиг суг дамчыдар хоолайы чарылган. Ол хүнден эгелээш ЧЭТ-ке үре лиишкиннер чаңгыс эвес удаа болган. Ында катап тургузарының болгаш септелге ажылдары дүн- хүн чок чоруп турар. Хову-Аксы суурда тургустунган байдал-биле таныжып, ажыл-чорудулганың дугайында дорт медээлерни билип алыры-биле декабрь 28-те ук суурга четтивис. Орук ара  Элегест, Чал-Кежиг, Сайлыг суурларында түр када чурттаар черлерге барып, көжүрген кижилер-биле чугаа лаштывыс. Оларның аразында  эмзирер чаш уруглардан эгелээш улуг назылыг, бертик-межел кижилерге чедир улустар бар. Көжүрген кижилерниң чугаа лап турары-биле алырга, түр када чурттаар черлерде таарымчалыг байдалдар тургустунган: хүнде 4 катап изиг аъш-чем-биле чемгерер, чунар — арыгланыр херекселдер, эм-таң четчир, доктаамал чунар-бажыңнадып турар, оон-моон хууда кижилер эът-чем аймаан, чылыг идик-хепти дуза кылдыр эккеп берип турар.

Рубрика: 

Страницы