1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Тоолзуг Тыва чуртум сорунзазы

Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тускай язы-сөөк чоннуң девискээри — Тыва Республика. Ол кайгамчык чараш булуңнарлыг, эвилең-ээлдек чоннуг болгаш өскелерни бодунче чайгаар хаара тудуп эккээр. Маңаа дыштанылганың база туризмниң кандыг-даа хевирлерин сайзырадыр аргалар хөй.

Рубрика: 

Тускай комиссияны тургузар

Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргиттиң удуртулгазы-биле болуп эрткен чуртталга-коммунал ажыл-агый дугайында Чазак хуралынга эргелел компанияларының ажыл-чорудулгазын хынаар сорулгалыг ТР-ниң Чазаанга тускай комиссияны тургузар деп шиитпирни хүлээп алган.

Рубрика: 

Кол сорулга – «Тывага бүдүрген» барааннарны көвүдедири

Тываның Чазааның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Айыткалында кииргени «Тывага бүдүрген» барааннарны болгаш аъш-чем продукцияларын көвүдедир сорулгалыг угланыышкын-биле кызымаккай ажылдап турар ажыл-агыйлар республиканың кожууннарында бар. Оларның аразында Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда тыва өглер болгаш оларның бүрүн дериг-херекселин кылып турар «Өг» бүдүрүлгезиниң ажыл-ижин сонуургап чедер аргалыг болдум.

Рубрика: 

Владислав Ховалыг: «Айтырыглар — ниити, оларны шиитпирлээри мэрияга-даа, хоорай депутаттарынга-даа чугула»

Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары-биле ажылчын ужуражылга эрттирген. Бодалдар, саналдар солчулгазының хостуг байдалынга ол болган. «Айтырыглар — ниити, оларны шиитпирлээри хоорай чагыргазынга-даа, хоорай депутаттарынга-даа чугула». Мэрниң бо бодалын депутаттар чүүлдүгзүнген. 

Рубрика: 

Бурунгаар хөгжүлде дээш

Шагаа хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның Чазааның хуралдаар залынга экономиканың боттуг секторунуң болгаш социал адырның бөлүк ажылдакчыларынга, эртемниң болгаш культураның төлээлеринге, күш-ажылдың хоочуннарынга, федералдыг албаннарның болгаш ведомстволарның ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан.

 

Рубрика: 

Республикага дузалаары чугула

Эрткен неделяда ТР-ниң Чазак Бажыңынга Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворковичиниң киржилгези-биле хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

Дуза болур дээрзин бүзүреткен

РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызының ажыл-херээ

Дүүн, февраль 8-те, Тыва Республикада Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович чедип келген. Ол РФ-тиң Чазаан-да одаар-чүүл болгаш энергетика комплекизиниң хөгжүлдезиниң айтырыгларын харыылап турар.

Рубрика: 

Улуг-хемчилерниң бурунгаар базымы

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

Тываның вице-премьери Виталий Бартына-Сады ажылчын бөлүк-биле «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернаторнуң төлевилелин Улуг-Хем кожууннуң девис кээринге боттандырарының дугайында хуралдаан. Хуралга кожууннуң кайы суурларынга кандыг төлевилелдер боттандырарының дугайында айтырыгларны сайгарып көрген.

Рубрика: 

Одалга-энергетиканың чамдык айтырыглары

Дорт харылзаа

Эрткен чылдың декабрьның төнчүзүнде Хову-Аксы суурга болган озал-ондак чүгле Тыва Республиканың эвес, а бүгү Россияның чурттакчыларын дүвүреткен. Кыштың чыккылама сооктарында чурттап олурган оран-савазынга чылыг хандырылгазы үзүктели бээрге, ол ышкаш түренчиг, муңгаранчыг байдал каяа турарыл. Эң кол чүүл — мындыг хевирлиг онза байдал чурттуң кайы-даа регионунга тургустунуп, берге чүүлдерге чедирип болур. Ынчангаш «Шын» солуннуң редакциязының январь 29-та эрттирген «дорт харылзаазының» «Тыва Республикада одалга-энергетика комплекизиниң айтырыглары» деп темага чурттакчы чоннуң болгаш редакция ажылдакчыларының айтырыгларынга ТР-ниң  үлетпүр болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Валерий Борисович Очур база ук яамының программалар боттандырылгазының салбырының начальниги Темир Чаш-оолович Таспанчик харыылааннар.

Рубрика: 

Чаа тудуглар туттунар

Тывага 120-120 квартиралыг дөрт чуртталга бажыңының болгаш 3 уруглар садының тудуу удавас эгелээр.

Рубрика: 

Ол Россияны кайнаар аппар чыдарыл?

Хүннүң айтырыынга хамаарыштыр

Хову-Аксынга халап анаа-ла болу бербээн. Ол үрелиишкин дээрге чүгле дадарык хоолайлар эвес, а төпчүткен чылыг хандырылгазынга күрүнениң хамаарылгазы көстүп келген деп чүвени  билир кижилер санай бергеннер.

Рубрика: 

Хөй-ниитиниң бөлүүн тургузар

Бойдус камгалалының айтырыглары

Тывага инвестиция төлевилелдериниң боттандырылгазының  экологтуг айыыл чок чоруун хандырары-биле хөй-ниитиниң эксперттериниң бөлүүн тургузар дугайында ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол бодунуң бирги оралакчызы Михаил Козловка дааскан. «Ооң тургузуунче бедик мергежилдиг экологтар, хөй-ниити төлээлери база инвестиция компанияларының ажылдакчылары кирер ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Рубрика: 

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» – чоннуң сонуургалында

Айыткалга хамаарыштыр

Тыва Республиканың Экономика яамызынче суурларның чурттакчы чонундан «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернаторнуң төлевилелин сайзырадыр сорулгалыг төлевилелдер кирип эгелээн.

Рубрика: 

Дүрүмнерге дүүштүр тудар

Чер айтырыы

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Юстиция херектериниң, Чер болгаш чер хамаарылгаларының яамыларының удуртукчулары база Кызыл хоорайның мэри олар-биле найысылалдың девискээринде күрүне өнчү-хөреңгизи кылдыр аңгылаттынмаан чер участоктарын ажыглаарының дугайында айтырыгларны кады сайгарып, хуралды эрттирген. 

Рубрика: 

Көргүзүглер экижээн-даа болза…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың яамыларындан күрүне­ге хамаарышкан бүдүрүл­ге черлерин чурумчудуп, аайлаарын негээн.

Рубрика: 

Страницы