1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

АЖЫЛДААРГА — АКШАЛЫГ БООР

Бизнес. Сөстүң утказын алгаш көөрге, «бизнесмен» деп сөстү словарьда «кончаачы» деп очулдурган. Ажык-кончаа үндүрүп аар азы акша ажылдап аар дээн кижи деп тайылбырлап берип болур. Бүдүрүлге ээзи азы хөреңгитен деп база айтып болур. Бай, хөреңгитен дээри биске чоок, билдингир болгу дег. Хараган дег малдыг бай, кожай улус Тывага чурттап чораан  болгай. Амгы үеде кымны хөреңгитен бай кижи деп чугаалап болурул?

Рубрика: 

БИЗНЕС КАЙЫЫН ЭГЕЛЭЭРИЛ?

Кижи бүрүзүнүң чуртталгада сонуургалдары аңгы-аңгы: даараныр, чазаныр, чуруттунар, даш чонар, шүлүк, чогаал бижиир, эртем ажылын шинчилээр, онзагай чем кылыр.

Рубрика: 

Тоолзуг Тыва чуртум сорунзазы

Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тускай язы-сөөк чоннуң девискээри — Тыва Республика. Ол кайгамчык чараш булуңнарлыг, эвилең-ээлдек чоннуг болгаш өскелерни бодунче чайгаар хаара тудуп эккээр. Маңаа дыштанылганың база туризмниң кандыг-даа хевирлерин сайзырадыр аргалар хөй.

Рубрика: 

Тускай комиссияны тургузар

Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргиттиң удуртулгазы-биле болуп эрткен чуртталга-коммунал ажыл-агый дугайында Чазак хуралынга эргелел компанияларының ажыл-чорудулгазын хынаар сорулгалыг ТР-ниң Чазаанга тускай комиссияны тургузар деп шиитпирни хүлээп алган.

Рубрика: 

Кол сорулга – «Тывага бүдүрген» барааннарны көвүдедири

Тываның Чазааның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Айыткалында кииргени «Тывага бүдүрген» барааннарны болгаш аъш-чем продукцияларын көвүдедир сорулгалыг угланыышкын-биле кызымаккай ажылдап турар ажыл-агыйлар республиканың кожууннарында бар. Оларның аразында Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда тыва өглер болгаш оларның бүрүн дериг-херекселин кылып турар «Өг» бүдүрүлгезиниң ажыл-ижин сонуургап чедер аргалыг болдум.

Рубрика: 

Владислав Ховалыг: «Айтырыглар — ниити, оларны шиитпирлээри мэрияга-даа, хоорай депутаттарынга-даа чугула»

Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары-биле ажылчын ужуражылга эрттирген. Бодалдар, саналдар солчулгазының хостуг байдалынга ол болган. «Айтырыглар — ниити, оларны шиитпирлээри хоорай чагыргазынга-даа, хоорай депутаттарынга-даа чугула». Мэрниң бо бодалын депутаттар чүүлдүгзүнген. 

Рубрика: 

Бурунгаар хөгжүлде дээш

Шагаа хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның Чазааның хуралдаар залынга экономиканың боттуг секторунуң болгаш социал адырның бөлүк ажылдакчыларынга, эртемниң болгаш культураның төлээлеринге, күш-ажылдың хоочуннарынга, федералдыг албаннарның болгаш ведомстволарның ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан.

 

Рубрика: 

Республикага дузалаары чугула

Эрткен неделяда ТР-ниң Чазак Бажыңынга Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворковичиниң киржилгези-биле хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

Дуза болур дээрзин бүзүреткен

РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызының ажыл-херээ

Дүүн, февраль 8-те, Тыва Республикада Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович чедип келген. Ол РФ-тиң Чазаан-да одаар-чүүл болгаш энергетика комплекизиниң хөгжүлдезиниң айтырыгларын харыылап турар.

Рубрика: 

Улуг-хемчилерниң бурунгаар базымы

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

Тываның вице-премьери Виталий Бартына-Сады ажылчын бөлүк-биле «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернаторнуң төлевилелин Улуг-Хем кожууннуң девис кээринге боттандырарының дугайында хуралдаан. Хуралга кожууннуң кайы суурларынга кандыг төлевилелдер боттандырарының дугайында айтырыгларны сайгарып көрген.

Рубрика: 

Одалга-энергетиканың чамдык айтырыглары

Дорт харылзаа

Эрткен чылдың декабрьның төнчүзүнде Хову-Аксы суурга болган озал-ондак чүгле Тыва Республиканың эвес, а бүгү Россияның чурттакчыларын дүвүреткен. Кыштың чыккылама сооктарында чурттап олурган оран-савазынга чылыг хандырылгазы үзүктели бээрге, ол ышкаш түренчиг, муңгаранчыг байдал каяа турарыл. Эң кол чүүл — мындыг хевирлиг онза байдал чурттуң кайы-даа регионунга тургустунуп, берге чүүлдерге чедирип болур. Ынчангаш «Шын» солуннуң редакциязының январь 29-та эрттирген «дорт харылзаазының» «Тыва Республикада одалга-энергетика комплекизиниң айтырыглары» деп темага чурттакчы чоннуң болгаш редакция ажылдакчыларының айтырыгларынга ТР-ниң  үлетпүр болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Валерий Борисович Очур база ук яамының программалар боттандырылгазының салбырының начальниги Темир Чаш-оолович Таспанчик харыылааннар.

Рубрика: 

Чаа тудуглар туттунар

Тывага 120-120 квартиралыг дөрт чуртталга бажыңының болгаш 3 уруглар садының тудуу удавас эгелээр.

Рубрика: 

Ол Россияны кайнаар аппар чыдарыл?

Хүннүң айтырыынга хамаарыштыр

Хову-Аксынга халап анаа-ла болу бербээн. Ол үрелиишкин дээрге чүгле дадарык хоолайлар эвес, а төпчүткен чылыг хандырылгазынга күрүнениң хамаарылгазы көстүп келген деп чүвени  билир кижилер санай бергеннер.

Рубрика: 

Хөй-ниитиниң бөлүүн тургузар

Бойдус камгалалының айтырыглары

Тывага инвестиция төлевилелдериниң боттандырылгазының  экологтуг айыыл чок чоруун хандырары-биле хөй-ниитиниң эксперттериниң бөлүүн тургузар дугайында ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол бодунуң бирги оралакчызы Михаил Козловка дааскан. «Ооң тургузуунче бедик мергежилдиг экологтар, хөй-ниити төлээлери база инвестиция компанияларының ажылдакчылары кирер ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Рубрика: 

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» – чоннуң сонуургалында

Айыткалга хамаарыштыр

Тыва Республиканың Экономика яамызынче суурларның чурттакчы чонундан «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернаторнуң төлевилелин сайзырадыр сорулгалыг төлевилелдер кирип эгелээн.

Рубрика: 

Страницы