1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Энергетиктерниң дузазы

Рубрика: 

Чаа котельнаяның тудуу – сөөлгү чадада

«Yш м-уң ажыг чурттакчылыг Хову-Аксы суурда улуг котельнаяның тудуу – Россияда чаңгыс чижек-тир»– деп, Виктор Толоконский ажыл-ишчи чоруунуң үезинде демдеглээн.

Рубрика: 

«Улуг-Хем, алдаржы, Улуг-Хем, сайзыра!»…

Тываның Чазак Баштыңы Ш.Кара-оолдуң үндүрген Айыткалында «100 чылче базымнар» деп тускай төлевилелдиң иштинде  Тыва — арыг-силигниң болгаш корум-чурумнуң девискээри — республиканың чурттакчы черлериниң болгаш найысылалдың чаагайжыдылгазының талазы-биле конкурсту чарлаан. Ооң кол сорулгазы — чүгле тиилекчилерни илередири эвес,  чаагайжыдылга болгаш амыдырал культураның ниити деңнелин бедидери. Ооң-биле чергелештир «Спортту — бажыңнар девискээринче» деп, Шолбан Валерьевич бодунуң губернатор төлевилелин база киирген. Чурттап орар бажыңнарывыс  девискээринге уругларга ойнаар спортчу шөлдерни амгы үениң чараш херекселдери-биле дериир сорулганы салган.

Рубрика: 

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЭКИ АРГАЛАР

Боттарының бүдүрген продукциязын халас чарлап нептередир арганы Тываның эң эки сайгарлыкчыларынга тывыскан.

Рубрика: 

Кол чүүл – оруктуң шынары

Бистиң республикада сөөлгү чылдарда орук ажыл-агыйының чаарттынып, хөгжүп турары каракка илдең, көскү. Автоорук ажылының талазы-биле солун-сеткүүлдерде хөйү-биле чырыттынып турары демдеглексенчиг. Бо удаада Кызыл – Эрзин аразында оруктуң кылдынып турарын номчукчуларга таныштырдывыс.

Рубрика: 

Тускай сорулгалыг программаларга...

Тываның бюджединиң тускай сорулгалыг программалар-биле боттандырар чарыгдалдар кезээниң хемчээли 2012 чылда 36 хуу турган болза, 2013 чылда 47,6 хуу чедир көвүдээн.

Рубрика: 

АЖЫЛДААРГА — АКШАЛЫГ БООР

Бизнес. Сөстүң утказын алгаш көөрге, «бизнесмен» деп сөстү словарьда «кончаачы» деп очулдурган. Ажык-кончаа үндүрүп аар азы акша ажылдап аар дээн кижи деп тайылбырлап берип болур. Бүдүрүлге ээзи азы хөреңгитен деп база айтып болур. Бай, хөреңгитен дээри биске чоок, билдингир болгу дег. Хараган дег малдыг бай, кожай улус Тывага чурттап чораан  болгай. Амгы үеде кымны хөреңгитен бай кижи деп чугаалап болурул?

Рубрика: 

БИЗНЕС КАЙЫЫН ЭГЕЛЭЭРИЛ?

Кижи бүрүзүнүң чуртталгада сонуургалдары аңгы-аңгы: даараныр, чазаныр, чуруттунар, даш чонар, шүлүк, чогаал бижиир, эртем ажылын шинчилээр, онзагай чем кылыр.

Рубрика: 

Тоолзуг Тыва чуртум сорунзазы

Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тускай язы-сөөк чоннуң девискээри — Тыва Республика. Ол кайгамчык чараш булуңнарлыг, эвилең-ээлдек чоннуг болгаш өскелерни бодунче чайгаар хаара тудуп эккээр. Маңаа дыштанылганың база туризмниң кандыг-даа хевирлерин сайзырадыр аргалар хөй.

Рубрика: 

Тускай комиссияны тургузар

Тыва Республиканың Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргиттиң удуртулгазы-биле болуп эрткен чуртталга-коммунал ажыл-агый дугайында Чазак хуралынга эргелел компанияларының ажыл-чорудулгазын хынаар сорулгалыг ТР-ниң Чазаанга тускай комиссияны тургузар деп шиитпирни хүлээп алган.

Рубрика: 

Кол сорулга – «Тывага бүдүрген» барааннарны көвүдедири

Тываның Чазааның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Айыткалында кииргени «Тывага бүдүрген» барааннарны болгаш аъш-чем продукцияларын көвүдедир сорулгалыг угланыышкын-биле кызымаккай ажылдап турар ажыл-агыйлар республиканың кожууннарында бар. Оларның аразында Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда тыва өглер болгаш оларның бүрүн дериг-херекселин кылып турар «Өг» бүдүрүлгезиниң ажыл-ижин сонуургап чедер аргалыг болдум.

Рубрика: 

Владислав Ховалыг: «Айтырыглар — ниити, оларны шиитпирлээри мэрияга-даа, хоорай депутаттарынга-даа чугула»

Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары-биле ажылчын ужуражылга эрттирген. Бодалдар, саналдар солчулгазының хостуг байдалынга ол болган. «Айтырыглар — ниити, оларны шиитпирлээри хоорай чагыргазынга-даа, хоорай депутаттарынга-даа чугула». Мэрниң бо бодалын депутаттар чүүлдүгзүнген. 

Рубрика: 

Бурунгаар хөгжүлде дээш

Шагаа хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның Чазааның хуралдаар залынга экономиканың боттуг секторунуң болгаш социал адырның бөлүк ажылдакчыларынга, эртемниң болгаш культураның төлээлеринге, күш-ажылдың хоочуннарынга, федералдыг албаннарның болгаш ведомстволарның ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан.

 

Рубрика: 

Республикага дузалаары чугула

Эрткен неделяда ТР-ниң Чазак Бажыңынга Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворковичиниң киржилгези-биле хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

Дуза болур дээрзин бүзүреткен

РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызының ажыл-херээ

Дүүн, февраль 8-те, Тыва Республикада Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович чедип келген. Ол РФ-тиң Чазаан-да одаар-чүүл болгаш энергетика комплекизиниң хөгжүлдезиниң айтырыгларын харыылап турар.

Рубрика: 

Страницы