1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

«Ине биле хендирниң чарылбазы дег…»

Шаг-шаандан тура тыва хе рээжен кижи ниң мөзү-шы нарын үне лээрде, ооң аажы-чаңы ның топтуг-томаанныг болурундан өске, ине-чүскүк тудуп, дааранып билирин көөр турган дээр болзумза, часты рыг болбас.


Рубрика: 

ТОЙМАГЛАТТЫНГАН ТУДУГЛАР АМ ТУРБАС

үс чыл бөгүн эгелеп турар. Бодуң үлүүң киириштир" деп Тыва Республиканың Баш­тыңы-Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралынга база Тываның бүгү чурттакчы чонунга Айыткалын бирден бир чокка номчуп, таныжып ора, найысылал Кызылдың чурт­такчыларынга кижи ак адааргал-биле адааргаар-дыр. Улуг, чараш хоорайны каастап турар тудугларга ам  Аныяктар ордузу немежир дээр­ге, ону канчап магадавас боор. Улуг-Хемниң эрии та кайы хире ча­раш апаар, Национал паркты чаар­тыр үе, шынап-ла, келген. Боду бой­дус­тан бүткен мындыг парктыг чер­лер ховар болдур, ийин. Ону чаар­тып, чараштавайн канчаар. Ойнаар янзы-бүрү дериг-херексел­дерден ам-даа хөйнү немей тургузары чугула.

Рубрика: 

"АКША БАРДА — КҮРҮНЕ КҮШТҮГ"

Декабрь 14-те Улусчу чогаа­дылга бажыңынга Тыва Рес­публика талазы-биле фе­дерал­дыг казначей­ствонуң эргеле­линиң тургустунга­нындан бээр 20 чыл болга­нын демдеглээн байырлыг кежээзинге чеде бээримге, ажыл-ишчи аян-биле кеттин­ген аныяк оолдар, кыстар келген аалчыларны чылыг-чымчак уткуп, залда олут­та­рынга чедир үдеп турдулар.

Рубрика: 

Күзел-чүткүл-ле болза…

Тыва Республиканың күш-ажыл рыногунга байдалды экижидери-биле чоокку чыл­дарда күш-ажыл рыногунуң бүгү субъектилерин болгаш акшаландырыышкын үнде­зин­нерин чаңгыс аайлан­дырып, ажылчын олуттарны тургузары эргежок чугула апарган.

Рубрика: 

КОЖУУННУҢ БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕЗИ ДЭЭШ ЧҮТКҮЛДҮГ

Хаяларда бижиктери-биле делегейде сурагжаан Бижиктиг-Хая суур, хову ортузунда "Чиңгис-Хаан" даш көжээзи, кырыкы кезээнден чырык эртип турар Үттүг-Хая даа, төөгүлүг Буян-Бадыргы ноянның төрээн чери Барыын-Хемчик кожуунну бир талазындан көөрге, сонуурганчыг болгаш онзагай. Ийи талазындан алырга, ону сайзырадып хөгжү­деринге улуг ажыл-чорудулга негеттинип келген. Бо сорулганы күүседири-биле ТР-ниң Чазааның доктаалы езугаар Барыын-Хемчик кожуунга Тыва Республиканың Чазааның хүннерин  эрттирген.

Рубрика: 

ЧУРАГАЙЛЫГ ЭФИР ТЕЛЕВИДЕНИЕЗИ

2012 чылдың марттан эгелээш Тыва чурагайлыг хевирге телевидение медээзин дүн-хүн чок хүлээп ап келген, а июнь 29-тан "теле-чурагай" DVB-4   стандарттан чаа — DVB-T-2 стандартче шилчээн. Чурагайлыг баш­тайгы мультплексти республиканың чурттакчы чонунуң 91,2 хуузу хүлээп ап болур апарган. Ында: Бирги канал, "Россия-1", НТВ, 5 канал, "Россия-2", "Россия-Культура", информастыг "Россия-24" канал, уругларның болгаш элээдилерниң "Карусель" болгаш үш радиоканал кирип турар. Баштайгы мультиплексче январь 1-ден эгелеп Хөй-ниити телевидение база кирер.

Рубрика: 

КЕЛИР ҮЕНИҢ САЛГАЛЫНГА ЧҮНҮ АРТТЫРАР БИС?

Солундан номчуп, кижилерден дыңнаарга, бистиинде база өске-даа кожууннарда, ында-мында чер-девискээр хуужудуп турар деп медээ-ле көвүдээн. Кижиниң билбези Тываның та кайы хире  девискээр черин хуужудуп алгаш барган. Ол дугайты статистика черле бар боор. 

Рубрика: 

ТОТТУРУКЧУ, ЧЕМГЕРИКЧИ АЖЫЛ-ИШТЕ...

Кызыл хоорайда  хлеб быжырар пекарняларның саны хөй. Оларның аразындан чартык чүс чыл ажыр ажылдап келген Кызылдың «Хлеб комбинады» амгы үеге чедир ажылын сула салбайн, чонга чаагай хлевин быжырып берип чоруур. Комбинаттың амгы үеде ниити байдалы-биле таныжар сорулгалыг ооң кол директору Вера Владимировна Хертек-биле ужуражып чугаалаштывыс. 

Рубрика: 

ХООЙЛУГА ДҮҮШПЕС АЧЫ-ДУЗА ДЭЭШ…

Эрткен неделяда монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң хуралдаар залынга "Тыва Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый адырында хажыдыышкыннар" деп семинар болуп эрткен. 

Рубрика: 

КОНКУРСТУҢ ТЕРГИИННЕРИ

Ноябрь 14-те 2012 чылдың дургузунда феде­ралдыг орук ажыл-агыйының дугайында чырыдып турган массалыг информация чепсектериниң тергиин дээн журналистеринге Федералдыг орук агенти­лелиниң федералдыг күрүне албан чери «Енисей-М-54» автомобиль оруунуң Тыва Республикада эрге­лелиниң удуртулгазы шаңнал-макталдарны тывыскан.

Рубрика: 

Көдээни сайзырадыры-биле

2020 чылга чедир Россия Федерациязында көдээ девискээрлерни сайзырадырының концепциязы ажылдап кылдынган, ону күүседир сорулга-биле респуликада көдээ девискээрлерни сайзырадырының концепциязын хүлээп алган.

Тываның Чазааның ээлчеглиг хуралынга ону чугаалажып турда, көдээ черни турум сайзырадыры дээрге республиканың стратегтиг сорулгаларының бирээзи болур, ынчан регионнуң аъш-чем талазы-биле айыыл чок хоруу хандыртынар, экономиканың чижилгеге киржир аргазы улгадыр болгаш хамаатыларның чаагай чоруунуң деңнели бедиир деп демдеглээн.

Рубрика: 

Ярмарка... ярмарка...

Дыштаныр хүннерде республиканың найысылалынга эртип турар көдээ ажыл-агый ярмаркаларның баштайгы түңнелдерин Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамазы үндүрген.

Бо чылдың июль 23-те октябрь 20-ге чедир суббота санында эртип турар ярмаркаларга кирген акша 58 миллион 270 муң рубль четкен. Ол дээрге эрткен чылдарның көргүзүглеринден аажок бедик болуп турар дээрзин яамының ажылдакчылары демдеглээн. Киржикчилерниң саны база өскен – 60 кижи турганындан 176 кижи четкен. Дөрт айның дургузунда Кызыл хоорайга эътти болгаш эът продуктуларын 253,4 тоннаны (2011 чылда – 78 тоннаны), сүт болгаш сүт продукциязын – 34,4 тоннаны (2011 чылда – 23 тоннаны), ногааны – 32,1 тоннаны (2011 чылда – 28 тоннаны), балыкты – 6,9 тоннаны (2011 чылда – 4,3 тоннаны), картофельди – 106 тоннаны (2011 чылда – 69 тоннаны) саткан.

Рубрика: 

Тараа ажаалдазы дооступ турар

Республиканың Сүт-Хөл болгаш Бии-Хем кожууннарның 100 хире гектар шөлдүң тараазын ажаары арткан, а өске черлерде агаар-бойдустуң нарын байдалдары турза-даа, дүжүт ажаалдазы доозулган.

Рубрика: 

Страницы