1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

Көдээни сайзырадыры-биле

2020 чылга чедир Россия Федерациязында көдээ девискээрлерни сайзырадырының концепциязы ажылдап кылдынган, ону күүседир сорулга-биле респуликада көдээ девискээрлерни сайзырадырының концепциязын хүлээп алган.

Тываның Чазааның ээлчеглиг хуралынга ону чугаалажып турда, көдээ черни турум сайзырадыры дээрге республиканың стратегтиг сорулгаларының бирээзи болур, ынчан регионнуң аъш-чем талазы-биле айыыл чок хоруу хандыртынар, экономиканың чижилгеге киржир аргазы улгадыр болгаш хамаатыларның чаагай чоруунуң деңнели бедиир деп демдеглээн.

Рубрика: 

Ярмарка... ярмарка...

Дыштаныр хүннерде республиканың найысылалынга эртип турар көдээ ажыл-агый ярмаркаларның баштайгы түңнелдерин Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамазы үндүрген.

Бо чылдың июль 23-те октябрь 20-ге чедир суббота санында эртип турар ярмаркаларга кирген акша 58 миллион 270 муң рубль четкен. Ол дээрге эрткен чылдарның көргүзүглеринден аажок бедик болуп турар дээрзин яамының ажылдакчылары демдеглээн. Киржикчилерниң саны база өскен – 60 кижи турганындан 176 кижи четкен. Дөрт айның дургузунда Кызыл хоорайга эътти болгаш эът продуктуларын 253,4 тоннаны (2011 чылда – 78 тоннаны), сүт болгаш сүт продукциязын – 34,4 тоннаны (2011 чылда – 23 тоннаны), ногааны – 32,1 тоннаны (2011 чылда – 28 тоннаны), балыкты – 6,9 тоннаны (2011 чылда – 4,3 тоннаны), картофельди – 106 тоннаны (2011 чылда – 69 тоннаны) саткан.

Рубрика: 

Тараа ажаалдазы дооступ турар

Республиканың Сүт-Хөл болгаш Бии-Хем кожууннарның 100 хире гектар шөлдүң тараазын ажаары арткан, а өске черлерде агаар-бойдустуң нарын байдалдары турза-даа, дүжүт ажаалдазы доозулган.

Рубрика: 

Страницы