1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ЧАА ТУКТУ ТЫВЫСКАН

Дүүн, январь 13-те, ТР-ниң ИХЯ-зының хуралдаар залынга бо яамыга чаа хевирниң тугун тыпсырының байырлыг езулалы болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАР

ТР-ниң Иштики херектер яамы­­зынга «Эзирик чолаачыларга кеземче херээн онаары» деп темага парлалга конференциязы эрткен.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАР КҮЖҮН ШЕНЕШКЕН

Спортту коллектив бүрүзүнче

Тывага прокуратура органнарын тургусканының 80 чылынга тураскааткан прокурор ажылдакчыларының Спартакиадазы «Динамо» спорт залынга болуп эрткен.

Рубрика: 

Чоннуң участок төлээзи

Ат-алдарны херек кырында кылган ажыл-ижи-биле чаалап ап болур. Ооң бадыткалы, дириг чижек бөгүнгү  материалдың маадыры ол.

Рубрика: 

ЧАЗЫП БОЛБАС МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЗИ

Октябрь 19-та Россияның Истелге комитединиң органнарының криминалистери бо албанның тургустунганындан бээр чылдаанын демдеглеп турган.

Рубрика: 

889 миллион рубльди эгиткен

Тывага Суд приставтарының албаны 1999 чылдың төнчүзүнде долузу-биле тургустунган деп болур. Анна Ахмедовна Абрамова кол пристав турганының соонда, Александр Дарыевич Сарыглар 14 чылдар дургузунда ук албанның удуртукчузу кылдыр ажылдаан.

Рубрика: 

ЧАА ПАСПОРТ ДЭЭШ ХЭЭЛИ КЕЗЕМЧЕ ХЕРЭЭНГЕ ЧЕДИРГЕН

Yүлгедиг болгаш яла

Анкетазында ат-сывын өскер­тип каан паспорт алыры-биле албан-дужаалдыг кижиге хээли берген херээжен кижиге хамаарыштыр буруудаткан түңнелди прокурор бадылаан.

Рубрика: 

КЫЗЫГААР — ЫДЫКТЫГ

Россияның камгалакчылары дайынчыларның эрес-маадырлыг чоруунга, ат-алдарынга тураскаат­кан байырлыг чыскаалдарны Тываның найысылалы Кызыл хоорайның Тиилелге шөлүнге эрттирери чаагай чаңчыл апарган.

Рубрика: 

«АМГЫ ҮЕНИҢ АРМИЯЗЫ — АМГЫ РОССИЯДА»

Тываның Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинге Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылы биле Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң 60 хар­лаан юбилейинге тураскааткан «Амгы үениң армиязы — амгы Россияда» деп делгелгениң байырлыг ажыдыышкыны май 15-те болуп эрткен. 

Рубрика: 

РОССИЯГА НОТАРИАТ ХҮНҮ

Хүндүлүг коллегалар, эргим өңнүктер!

Рубрика: 

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ КИЧЭЭНГЕЙГЕ АЛГАН

Тыва Республиканың прокуратуразы назы четпээннер болгаш аныяктар дугайында хоойлужудулганың күүселдезинге хайгааралды күштелдирер сорулга-биле профессионал өөредилге организацияларының сургуулдары-биле кижизидилге ажылын организастаанын болгаш боттан

Рубрика: 

КААЙЛЫ АЛБАНЫ: ЦАГАН-ТОЛОГОЙ

Тываның каайлы албаны 1992 чыл­дың ноябрь 17-де тургустунган.

Рубрика: 

ҮНДҮРҮГЛЕР ТӨЛЭЭРИНИҢ ЧУРУМУ

Үндүрүг онаарының патент системазының чорудуу Үндүрүг Хоойлузунга, РФ-тиң субъектилериниң хүлээп алган хоой­луларынга даяныр болгаш ол девис­кээрге күш­түг болур.

Рубрика: 

ЭРГИ-БАРЛЫККА ӨЛҮРҮҮШКҮН – ЧАҢГЫС ОЛ ЭВЕС

Барыын-Хемчик кожуунда Эрги-Барлык суурнуң чурттакчызы 32 харлыг  Оттук Монгуш дээрзи бодунуң-на төрүп кааны 8 болгаш 3 харлыг уругларын каржы-дерзиизи-биле өлүрүп кааш, арыгга барып боду моң­ну бергени республиканың чо­ну­нуң кылык-килеңин доюлдурган. Ооң кадында бо амытан мооң мурнунда 2013 чылда база кижи өлүргеш, кандыг-ла- бир чөптүг эвес чылдагааннар-биле шенелдеге шииттиргени эрге-хоойлу органнарының ажы­­лынга чоннуң таарзын­маан хөөнүн көдүрген. +лүрүкчү кем-херек дээш Оттук Монгуштуң чүге чиик шииткелге таварышканын, ооң уржуктарын чогуур органнар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң негелдези-биле сайгарып эгелей берген.

Рубрика: 

ЭРТКЕН ЧЫЛДЫҢ ТОС АЙЛАРЫНДА…

ТР-ниң ИХЯ-ның парлалга албанының медээзинден алырга, 2014 чылдың тос айларының дургузунда республикага болган 4876 кем-херек үүлгедиишкиннеринге каразыттырып турар 3127 кижи демдеглеттинген. Оларның 2240-и кеземче херээнге онаашкан. Ооң иштинде ажыл чок улустуң саны 72 хуу болуп турар. Отчеттуг үе дургузунда республикага кем-херек үүлгеткен ажыл чок кижилер Тере-Хөл, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Чеди-Хөл болгаш Таңды кожууннарда эң хөйү-биле демдег­леттинген. Оларның арага ишкеш, үүлгедип алган кем-херектериниң 85 хуузу өлүрүүшкүн, кижиниң кадыынга кара өжегерээн аар кемдээш­кин чедиргени 90 хуу, үптээшкин 65 хуу, дээрбедекчи чорук 70 хуу, оор чорук 43 хуу, кем-херек үүлгедиглериниң 54 хуузу хөй-ниити черлеринге болганы ниитилелди бодандырар ужурлуг.

Рубрика: 

Страницы