1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ДАРЫЙ КЕЛГЕНИ ДЭЭРЕ...

Сөөлгү үеде Тыва Респуб­ликаның шүүгү черлериниң (судтарның) көрүп турар хамааты херектериниң аразында  хамааты негекчилерниң киирген билдириишкиннериниң харыылакчылары көдээде чурттап турар хуу мал тудуп турар кижилерниң, малчыннарның саны чүге көвүдээнин тайылбырлап бээрин ТР-ниң Дээди судунуң судьязы Любовь Дамбыл-ооловна Дамдындан   дилээн мен.

Рубрика: 

ПРОКУРОР ТЭЭЛИГЕ БААР

Тыва Республиканың прокурору болгаш РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге эргелелиниң удуртукчузу Бай-Тайга кожуунга баарлар, январь 30-де олар аңаа чон-биле ужуражылга эрттирер.

Рубрика: 

ПРОКУРОРЛАРГА ШАҢНАЛДАР

Россия прокуратуразының 293 чыл ою-биле РФ-тиң Чиңгине прокурору Юрий Чайка бодунуң дужаалы-биле албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш Тываның бөлүк юристерин шаңнаан. 

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ШЕРИГ КОМИССАРЫНГА МӨГЕЙИГ

Декабрь 19-та Чаа-Хөл ко­­жууннуң Ак-Туруг сумуга Тыва Республиканың баштайгы шериг комиссары Монгуш Чөвекович Сувакка тураскаат­кан байырлыг хемчеглер болуп эрткен. Оларны бо суурга эрттире бергениниң чылдагааны — бирээде, М.Ч. Сувак — Ак-Туруг суму чурттуг кижи. Ийиде, бо хонуктарда Тываның шериг комиссариады тургустунганындан бээр 70 чыл оюн демдеглеп эрттирип турар.

Рубрика: 

ШАЛЫҢ ӨРЕЗИН БОЛДУРБАС ДЭЭШ...

Тывастаттың медээзин езугаар алырга, ажыл төле­вириниң талазы-биле чыылган өре бо чылдың декабрь 1-ниң байдалы-биле респуб­ликаның 14 организациязында 19 млн. 103 муң рубль четкен.

Рубрика: 

ХООЙЛУ-ДҮРҮМНҮҢ ҮНДЕЗИНИ

Конституция деп сөс латин constitutio деп сөстен укталган, «тургузар, тургузуу» дээн уткалыг сөс. Конституция күрүнениң, ниитилелдиң, хамаатыларның эрге-ажыктарының кол үндезиннериниң дугайында эң бедик юридиктиг күштүг, күрүнениң кол хоойлу-дүрүм документизи. Күрүнениң хоойлу-дүрүмнерин аңаа үндезилеп ажылдап кылыр, ынчангаш конституция кайы-даа күрүнеге эң дээди болгаш эң күштүг юридиктиг документ.

Рубрика: 

ЧАҢГЫС-ДАА АШТЫРЫЫШКЫН ЧОККА...

Россия Федерациязының прокуратура ажылдакчыларының ийиги спартакиадазы Сочи хоорайга болуп эрткен. Аңаа Таңды кожууннуң прокурору Валерия Куулар тиилелгени чедип алган.

Рубрика: 

ХАВЫРЫП АП БОЛУР

Хуусаа чок болгаш бүгү назыда ажыглаарын хамаатыларга чөпшээрээн, ынчалза-даа ажыглавайн азы ажыглаар сорулгаларынга дүүштүр ажыглавайн турар чер участоктарын судтуң шиитпири чокка хавырып ап болурунуң дугайында Чер кодекизинге эдилгелерни киирген. Ооң кол сорулгазы – черни ажыглаарын экижидери.

Рубрика: 

ХАМААРЫШПАС ТЫВАНЫҢ YЕЗИНДЕ ЭРГЕ-ХООЙЛУ

Бистиң республиканың бут кырынга тургустунуп, бот-тускайлаң байдалды чедип ап турган үезинде артып калган төөгүлүг чүүлдерниң бирээзи болза, 1924 чылда кеземче-шүүгү херектери болур. Ында кеземче, негелде, күүселде, оон туржук, өг-бүле эргелерин кииргени солун.

Рубрика: 

ОНЗАГАЙ, ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГ

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 2012 чылдың декабрь 30-де «РФ-тиң инвалидтерниң социал камгалалының» дугайында Федералдыг хоойлуда немелдени киирген. Ында бо чылдың январь 1-ден эгелеп РФ-те имнээр күрүне дылы немешкен.

Рубрика: 

"Суд приставы келди-ле!"

«Суд приставы келди-ле!». Н.В. Гогольдуң «Ревизор» деп чогаалында «Бисче ревизор чоруп орар!» дээш, хамык улустуң дүвүреп үнгени ышкаш, суд приставын көргеш, девидей бээривис чажыт эвес. 

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының    Хүндүлел бижии-биле М.Х. Хомушкуну шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

УДУП-ОТТУП ЧЫДАР…

Кышкы азы чайгы үеге хамаарыштыр.

Бенджамин Франклин дээрзи чайын кижилерниң караңгыда ажылдаар шагы эвээш кылдыр шакты  шилчидерин саналдаан. Ол эгелээшкинни лаа бүдүрүкчүлери доза шаап каапкан, чүге дээрге чайгы үеде лааларны кыпсыры эвээжээрге, лаалар саттынмайн баар, лаа бүдүрүкчүлериниң орулгазы база бадар...

Рубрика: 

ЧУРТТАЛГА ОРАН-САВАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫЫНГА ХАМААРЫШТЫР

«Оран-саваны кижи чурттап болур, чуртталга оран-савазын кижи чурттаарынга таарышпас болгаш хөй квартиралыг бажыңны бустур четкен болгаш бузар азы чаартып кылыр деп санаарының дугайында»

Рубрика: 

ХАМААТЫЛАРНЫҢ ХООЙЛУЖУДУЛГА ЭГЕЛЭЭШКИННЕРИНИҢ ДУГАЙЫНДА

Күрүне тургузуунуң демократтыг эгелериниң сайзыралының үндезини болза, чоннуң эрге-чагыргазының үзел-бодалын быжыглаары болур, ону Россия Федерациязының Конституциязының 3 чүүлүнде эрге-чагырганың кара чаңгыс үндезини болза, ооң хөй националдыг чону деп айыткан.

Рубрика: 

Страницы