1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

Берге айтырыг

Дээди Хуралдың Аграр политика болгаш бойдус ажыглалының комитединиң хуралынга Тыва Республиканың «Чер дугайында» конституция хоойлузун боттандырып турарын сайгарып көрген.

Рубрика: 

Негелделерге дүүшкен

Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының Хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү, кижилерниң эрге-ажыының хоойлу езугаар камгалакчызы Августа Переляева Иштики херектер яамызының корум-чурум үрээн назы четпээн уругларны түр када тургузар төвүнүң чоокта чаа туттунган бажыңын көрүп чораан.

Рубрика: 

АЖЫК-КОНЧАА СYРГЕН ОЮННАРНЫ УЗУТКААР...

Ажык-кончаа сүрген оюннар эрттирип турарларның хоойлуга чөрүштүр ажыл-чорудулгазын соксадыр талазы-биле комплекстиг хемчеглерни бистиң республикада ажылдап кылган.

Рубрика: 

Хайгаарал, кичээнгей чокта…

Март 28-те ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) хөй-ниитиниң айыыл чок чорук болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитединиң «2012 чылдың түңнелдери-биле назы четпээн уруглар аразында хоойлу-дүрүм хажыдыышкыннарының, назы четпээннерниң ис чок чидип турарының болгаш элээдилерниң аразында бодунуң амы-тынынга четтинер таварылгаларның дугайында» деп хуралы болуп эрткен.

Рубрика: 

СЕРЕМЧИЛЕЛДИ СУЛАРАТПАС

Дүүн ТР-ниң ИХЯ-ның кеземче херээ истээр килдистиң эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Орлан Сарыг-Донгак, РФ-тиң Кызыл хоорайда ИХЯ эргелелиниң начальнигиниң оралакчылары Хүлер Хертек, Александр Холмогоров база ТР-ниң ИХЯ-ның чанында хөй-ниитиниң чөвүлелиниң кежигүнү Константин Никифоровтуң киржилгези-биле республикада  автомототранспорт хевирлерин оорлаар чоруктарның дугайында хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

Шалың өрезин эвээжедир дээш

Тыва Республиканың прокуратуразы янзы-бүрү организацияларның болгаш бүдүрүлгелерниң ажылдакчыларынга шалың өрезин эвээжедир талазы-биле хоойлу-дүрүм хемчеглерин ап чорудуп эгелээн.

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХООЙЛУЛАРЫ

Тыва Республиканың «Чаш уругга ай санында алыр пособиени доктаадырының болгаш төлээриниң чурумунуң дугайында» Хоойлузунуң 5 чүүлүнге өскерилге киирериниң дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республиканың Баштыңының «Тыва Республикага Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин лицензиялаар болгаш хайгаараар талазы-биле албанның тургузуун бадылаарының дугайында» Чарлыын күш чок деп санаарының дугайында

Рубрика: 

Хереглекчиниң эрге-ажыы дээш...

Хереглекчилерниң эргелерин камгалаар база кижиниң чаагай чоруунуң камгалалын хайгаараар федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң ажыл-херээниң бир кол угланыышкыны дээрге хереглекчи кижиниң эрге-ажыын камгалаары.

Рубрика: 

Хажыдыышкыннарны болдурбазы-биле…

Март 13-те монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң (моон соңгаар – ТР-да МФАЭ) төлээлери «Чагыг чүүл­дерин тодарадыр талазы-биле чагыг­лар киирериниң дугайында хоойлужудулганы хажыдары» деп темалыг «төгерик стол» эрттирген.

Рубрика: 

Эң тергииннерни демдеглээн

2012 чылда хоойлуну болгаш корум-чурумну быжыглаар талазы-биле ажылдың түңнелин Тыва Республиканың прокуратуразының коллегия хуралынга үндүрген.

Рубрика: 

Айыыл чок чорукту хандырары-биле…

 

Коллегия хуралы

Эрткен неделяда Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының 2012 чылдың ажылын түңнээн коллегия хуралы болуп эрткен. Хуралга Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа, Тыва Республиканың прокурору Александр Гринев болгаш ТР-ниң ИХЯ-зының чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң даргазы Раиса Күжүгет киришкен.

Рубрика: 

Колдуунда эзирик байдалга тургаш…

Январь 15-те Россия Федерациязының истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле истелге эргелелиниң оран-савазынга РФ-тиң истелге комитединиң тургустунганындан бээр 2 чыл болган хүнүн таварыштыр массалыг информация чепсектериниң төлээлери-биле парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа хөй-ниитиниң кичээнгейин хаара  туткан кем-херек үүлгедиишкиннериниң чорудуунуң дугайында айтырыгларга истелге эргелелиниң удуртукчузу Николай Шаронов, ооң бирги оралакчызы Андрей Родин база оралакчызы Бэликто Базаров харыыларны берген

Рубрика: 

Шаңналдарны тывыскан

Россияның прокуратуразының 291 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хуралды Тыва Республиканың прокурору Александр Гринев ажыткан.

Рубрика: 

Бөгүн — Россия Федерациязының прокуратуразының ажылдакчызының хүнү

Тыва Республи­ка­ның проку­рату­разы­ның хүндүлүг ажыл­дакчы­лары болга

Рубрика: 

Страницы