1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ЧАҢГЫС-ДАА АШТЫРЫЫШКЫН ЧОККА...

Россия Федерациязының прокуратура ажылдакчыларының ийиги спартакиадазы Сочи хоорайга болуп эрткен. Аңаа Таңды кожууннуң прокурору Валерия Куулар тиилелгени чедип алган.

Рубрика: 

ХАВЫРЫП АП БОЛУР

Хуусаа чок болгаш бүгү назыда ажыглаарын хамаатыларга чөпшээрээн, ынчалза-даа ажыглавайн азы ажыглаар сорулгаларынга дүүштүр ажыглавайн турар чер участоктарын судтуң шиитпири чокка хавырып ап болурунуң дугайында Чер кодекизинге эдилгелерни киирген. Ооң кол сорулгазы – черни ажыглаарын экижидери.

Рубрика: 

ХАМААРЫШПАС ТЫВАНЫҢ YЕЗИНДЕ ЭРГЕ-ХООЙЛУ

Бистиң республиканың бут кырынга тургустунуп, бот-тускайлаң байдалды чедип ап турган үезинде артып калган төөгүлүг чүүлдерниң бирээзи болза, 1924 чылда кеземче-шүүгү херектери болур. Ында кеземче, негелде, күүселде, оон туржук, өг-бүле эргелерин кииргени солун.

Рубрика: 

ОНЗАГАЙ, ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГ

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 2012 чылдың декабрь 30-де «РФ-тиң инвалидтерниң социал камгалалының» дугайында Федералдыг хоойлуда немелдени киирген. Ында бо чылдың январь 1-ден эгелеп РФ-те имнээр күрүне дылы немешкен.

Рубрика: 

"Суд приставы келди-ле!"

«Суд приставы келди-ле!». Н.В. Гогольдуң «Ревизор» деп чогаалында «Бисче ревизор чоруп орар!» дээш, хамык улустуң дүвүреп үнгени ышкаш, суд приставын көргеш, девидей бээривис чажыт эвес. 

Рубрика: 

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының    Хүндүлел бижии-биле М.Х. Хомушкуну шаңнаарының дугайында

Рубрика: 

УДУП-ОТТУП ЧЫДАР…

Кышкы азы чайгы үеге хамаарыштыр.

Бенджамин Франклин дээрзи чайын кижилерниң караңгыда ажылдаар шагы эвээш кылдыр шакты  шилчидерин саналдаан. Ол эгелээшкинни лаа бүдүрүкчүлери доза шаап каапкан, чүге дээрге чайгы үеде лааларны кыпсыры эвээжээрге, лаалар саттынмайн баар, лаа бүдүрүкчүлериниң орулгазы база бадар...

Рубрика: 

ЧУРТТАЛГА ОРАН-САВАЗЫНЫҢ АЙТЫРЫЫНГА ХАМААРЫШТЫР

«Оран-саваны кижи чурттап болур, чуртталга оран-савазын кижи чурттаарынга таарышпас болгаш хөй квартиралыг бажыңны бустур четкен болгаш бузар азы чаартып кылыр деп санаарының дугайында»

Рубрика: 

ХАМААТЫЛАРНЫҢ ХООЙЛУЖУДУЛГА ЭГЕЛЭЭШКИННЕРИНИҢ ДУГАЙЫНДА

Күрүне тургузуунуң демократтыг эгелериниң сайзыралының үндезини болза, чоннуң эрге-чагыргазының үзел-бодалын быжыглаары болур, ону Россия Федерациязының Конституциязының 3 чүүлүнде эрге-чагырганың кара чаңгыс үндезини болза, ооң хөй националдыг чону деп айыткан.

Рубрика: 

Берге айтырыг

Дээди Хуралдың Аграр политика болгаш бойдус ажыглалының комитединиң хуралынга Тыва Республиканың «Чер дугайында» конституция хоойлузун боттандырып турарын сайгарып көрген.

Рубрика: 

Негелделерге дүүшкен

Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының Хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү, кижилерниң эрге-ажыының хоойлу езугаар камгалакчызы Августа Переляева Иштики херектер яамызының корум-чурум үрээн назы четпээн уругларны түр када тургузар төвүнүң чоокта чаа туттунган бажыңын көрүп чораан.

Рубрика: 

АЖЫК-КОНЧАА СYРГЕН ОЮННАРНЫ УЗУТКААР...

Ажык-кончаа сүрген оюннар эрттирип турарларның хоойлуга чөрүштүр ажыл-чорудулгазын соксадыр талазы-биле комплекстиг хемчеглерни бистиң республикада ажылдап кылган.

Рубрика: 

Хайгаарал, кичээнгей чокта…

Март 28-те ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) хөй-ниитиниң айыыл чок чорук болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитединиң «2012 чылдың түңнелдери-биле назы четпээн уруглар аразында хоойлу-дүрүм хажыдыышкыннарының, назы четпээннерниң ис чок чидип турарының болгаш элээдилерниң аразында бодунуң амы-тынынга четтинер таварылгаларның дугайында» деп хуралы болуп эрткен.

Рубрика: 

СЕРЕМЧИЛЕЛДИ СУЛАРАТПАС

Дүүн ТР-ниң ИХЯ-ның кеземче херээ истээр килдистиң эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Орлан Сарыг-Донгак, РФ-тиң Кызыл хоорайда ИХЯ эргелелиниң начальнигиниң оралакчылары Хүлер Хертек, Александр Холмогоров база ТР-ниң ИХЯ-ның чанында хөй-ниитиниң чөвүлелиниң кежигүнү Константин Никифоровтуң киржилгези-биле республикада  автомототранспорт хевирлерин оорлаар чоруктарның дугайында хурал болуп эрткен.

Рубрика: 

Шалың өрезин эвээжедир дээш

Тыва Республиканың прокуратуразы янзы-бүрү организацияларның болгаш бүдүрүлгелерниң ажылдакчыларынга шалың өрезин эвээжедир талазы-биле хоойлу-дүрүм хемчеглерин ап чорудуп эгелээн.

Рубрика: 

Страницы