1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

Кол сорулга — хамаатыларның эргелерин камгалаары

Россия Федерация зы ның прокуратура зы ның ажыл дакчызы ның хүнүн чыл санын да-ла январь 12-де дем дег леп турар бис, ону 1995 чылдың де кабрь 29-та Россия ның Прези ден ти зиниң Чарлыы-биле тур гус кан.

Рубрика: 

Оларга чылыгны чедирген

Россияның Шииткел күүселдезиниң талазы-биле Тыва Республикада эргелелиниң "4 эдип чазаар колония" албан черинге прокурор хыналдазының соонда чылыг кииртинген.

Рубрика: 

ООРНУҢ ОРУУ МУҢГАШ

Декабрь 14-те «Шын» солуннуң редак­циязынга «Мал оорунга удур демисел» деп темага хамаа­рыштыр «Дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа бистиң  журна­листеривистиң болгаш номчук­чуларывыстың  айтырыгларынга Иштики херектер яамызының мал оорунга удур демисел чорудар килдизиниң удуртук­чузу, полицияның майору Шолбан Өлзей-оолович Ондар биле ИХЯ-ның чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң кежи­гүнү, Тываның сарыг шажынчылар катты­жыыш­кынының даргазы Буян башкы  олар киришкен.

Рубрика: 

Суд соңгаарлаттынган. Чүге?

Декабрь 13-те Кызыл хоо­райның федералдыг судунга РФ-тиң Кеземче кодекизиниң 159 чүүлүнүң 2 кезээ-биле суд­тадып турар Алла Допчаевна Донгур-оолдуң херээнге ха­маарыштыр суд чорудулга­зының ийиги сайгарылгалыг кезээ эртер турган.

Рубрика: 

ХАРЫЫСАЛГАНЫ ОНААР ДЭЭШ

«Сарыг» солун дижиривис, а боттары «оппозиция бис»  деп чарлаттынган солунга «Очень вредная тувинка» деп ат-биле меге хоп-чип бижип турган деп сурагжаан Алла Донгур-оолдуң херээн көрген судтуң бирги кезээ ноябрь 29-та болуп эрткен.

Рубрика: 

БАЖЫҢЫНДАН МОГАТТЫНЫП ҮНГЕШ...

ТР-ниң Иштики херектер органнарынга дежурный шагдааның медээзи чаңгыланып үнген: назы четпээн элээди уруг читкен, шупту белеткенир!

Анастасия Исаева өскүс, ол даай-авазы-биле ийи өрээлдиг чер бажыңга чурттап турган. Бир хүн даай-авазы ойнап турган Настяны аяк-шынакты чуп каарын дилээш, боду чунар-бажыңга идик-хеп чуу­ру-биле кире берген. Бичии бол­ганда, элээди кыс даай-ава­зындан 80 рубль дилеп алгаш, аяк-шынак чуурунга ажыглаар чүүлдү садып алыры-биле чорупкан. Даай-авазы элээнүе дургузунда манаарга-даа, Настя келбес боорга, кеттинип алгаш дилепүнген. Настяның даай-авазы Любовь Платонова Кызыл­дың №25 уруглар садында кижи­зидикчи башкының дузалакчызы болуп ажылдап турар. Ол Настя-биле ооң кады төрээн акызы Ро­ман Исаевти бодунуң азыралынга ап алган турган, ынчалза-даа оолду ол өскүстер уругларының школа-интернадынче чорудупкан.

Рубрика: 

Страницы