1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ХООЙЛУЛАРЫ

Тыва Республиканың «Чаш уругга ай санында алыр пособиени доктаадырының болгаш төлээриниң чурумунуң дугайында» Хоойлузунуң 5 чүүлүнге өскерилге киирериниң дугайында

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республиканың Баштыңының «Тыва Республикага Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлерин лицензиялаар болгаш хайгаараар талазы-биле албанның тургузуун бадылаарының дугайында» Чарлыын күш чок деп санаарының дугайында

Рубрика: 

Хереглекчиниң эрге-ажыы дээш...

Хереглекчилерниң эргелерин камгалаар база кижиниң чаагай чоруунуң камгалалын хайгаараар федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң ажыл-херээниң бир кол угланыышкыны дээрге хереглекчи кижиниң эрге-ажыын камгалаары.

Рубрика: 

Хажыдыышкыннарны болдурбазы-биле…

Март 13-те монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң (моон соңгаар – ТР-да МФАЭ) төлээлери «Чагыг чүүл­дерин тодарадыр талазы-биле чагыг­лар киирериниң дугайында хоойлужудулганы хажыдары» деп темалыг «төгерик стол» эрттирген.

Рубрика: 

Эң тергииннерни демдеглээн

2012 чылда хоойлуну болгаш корум-чурумну быжыглаар талазы-биле ажылдың түңнелин Тыва Республиканың прокуратуразының коллегия хуралынга үндүрген.

Рубрика: 

Айыыл чок чорукту хандырары-биле…

 

Коллегия хуралы

Эрткен неделяда Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының 2012 чылдың ажылын түңнээн коллегия хуралы болуп эрткен. Хуралга Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа, Тыва Республиканың прокурору Александр Гринев болгаш ТР-ниң ИХЯ-зының чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң даргазы Раиса Күжүгет киришкен.

Рубрика: 

Колдуунда эзирик байдалга тургаш…

Январь 15-те Россия Федерациязының истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле истелге эргелелиниң оран-савазынга РФ-тиң истелге комитединиң тургустунганындан бээр 2 чыл болган хүнүн таварыштыр массалыг информация чепсектериниң төлээлери-биле парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа хөй-ниитиниң кичээнгейин хаара  туткан кем-херек үүлгедиишкиннериниң чорудуунуң дугайында айтырыгларга истелге эргелелиниң удуртукчузу Николай Шаронов, ооң бирги оралакчызы Андрей Родин база оралакчызы Бэликто Базаров харыыларны берген

Рубрика: 

Шаңналдарны тывыскан

Россияның прокуратуразының 291 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хуралды Тыва Республиканың прокурору Александр Гринев ажыткан.

Рубрика: 

Бөгүн — Россия Федерациязының прокуратуразының ажылдакчызының хүнү

Тыва Республи­ка­ның проку­рату­разы­ның хүндүлүг ажыл­дакчы­лары болга

Рубрика: 

Кол сорулга — хамаатыларның эргелерин камгалаары

Россия Федерация зы ның прокуратура зы ның ажыл дакчызы ның хүнүн чыл санын да-ла январь 12-де дем дег леп турар бис, ону 1995 чылдың де кабрь 29-та Россия ның Прези ден ти зиниң Чарлыы-биле тур гус кан.

Рубрика: 

Оларга чылыгны чедирген

Россияның Шииткел күүселдезиниң талазы-биле Тыва Республикада эргелелиниң "4 эдип чазаар колония" албан черинге прокурор хыналдазының соонда чылыг кииртинген.

Рубрика: 

ООРНУҢ ОРУУ МУҢГАШ

Декабрь 14-те «Шын» солуннуң редак­циязынга «Мал оорунга удур демисел» деп темага хамаа­рыштыр «Дорт харылзаа» болуп эрткен. Аңаа бистиң  журна­листеривистиң болгаш номчук­чуларывыстың  айтырыгларынга Иштики херектер яамызының мал оорунга удур демисел чорудар килдизиниң удуртук­чузу, полицияның майору Шолбан Өлзей-оолович Ондар биле ИХЯ-ның чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң кежи­гүнү, Тываның сарыг шажынчылар катты­жыыш­кынының даргазы Буян башкы  олар киришкен.

Рубрика: 

Суд соңгаарлаттынган. Чүге?

Декабрь 13-те Кызыл хоо­райның федералдыг судунга РФ-тиң Кеземче кодекизиниң 159 чүүлүнүң 2 кезээ-биле суд­тадып турар Алла Допчаевна Донгур-оолдуң херээнге ха­маарыштыр суд чорудулга­зының ийиги сайгарылгалыг кезээ эртер турган.

Рубрика: 

ХАРЫЫСАЛГАНЫ ОНААР ДЭЭШ

«Сарыг» солун дижиривис, а боттары «оппозиция бис»  деп чарлаттынган солунга «Очень вредная тувинка» деп ат-биле меге хоп-чип бижип турган деп сурагжаан Алла Донгур-оолдуң херээн көрген судтуң бирги кезээ ноябрь 29-та болуп эрткен.

Рубрика: 

БАЖЫҢЫНДАН МОГАТТЫНЫП ҮНГЕШ...

ТР-ниң Иштики херектер органнарынга дежурный шагдааның медээзи чаңгыланып үнген: назы четпээн элээди уруг читкен, шупту белеткенир!

Анастасия Исаева өскүс, ол даай-авазы-биле ийи өрээлдиг чер бажыңга чурттап турган. Бир хүн даай-авазы ойнап турган Настяны аяк-шынакты чуп каарын дилээш, боду чунар-бажыңга идик-хеп чуу­ру-биле кире берген. Бичии бол­ганда, элээди кыс даай-ава­зындан 80 рубль дилеп алгаш, аяк-шынак чуурунга ажыглаар чүүлдү садып алыры-биле чорупкан. Даай-авазы элээнүе дургузунда манаарга-даа, Настя келбес боорга, кеттинип алгаш дилепүнген. Настяның даай-авазы Любовь Платонова Кызыл­дың №25 уруглар садында кижи­зидикчи башкының дузалакчызы болуп ажылдап турар. Ол Настя-биле ооң кады төрээн акызы Ро­ман Исаевти бодунуң азыралынга ап алган турган, ынчалза-даа оолду ол өскүстер уругларының школа-интернадынче чорудупкан.

Рубрика: 

Страницы