1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Үүлгедиг болгаш яла

ПРОКУРОР ХЫНАЛДАЗЫ

«ДАРГА» КЕЛДИ, ТУРУҢАР!
Муниципалдыг албан-хаакчыт кижи мен деп мегелээш, бүзүрээчел хамаа­тылардан «бажың садып бээр» акша чыып ап чораан херээженни туткан.

ПОЛИЦЕЙЖИ МЕДЭЭЛЕР

Хайгаарал үезинде 

ШЫННЫ ЧАЖЫРАРГА КӨСТҮ БЭЭР

МЕГЕ ӨЧҮК БЭЭР БОЛЗА
 
Кеземче херээнге каразыттырган кижиниң үүлгедиин бодунга алыр деп турган херечиге хамаарыштыр кеземче херээн оттурган.

ПРОКУРАТУРАНЫҢ АЖЫЛ-ХЕРЭЭ

ЧӨПШЭЭРЕШСЕ-ДАА, НАЗЫ ЧЕТПЭЭН...
 
Он алды хар назы четпээн кижи-биле эр-херээжен чорук кылганы дээш  18 харлыг хамаатыны шииткен.