1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ДООЗУКЧУНУҢ ВАЛЬЗЫН ОЙНААН

9-ку классчы Айдыс Иргит, 1-ги классчы Вероника Бойко.

 

САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ЭРТЕМИ

Кижиниң бодун кижи кылдыр миннири, ооң угаан-медерели, сагыш-сеткили, бодун долгандыр хүрээлелче көрүжү, үе-чергелери, улуг-биче кижилер-биле хамааржылгалары, аажы-чаңы, өзүлдези, сайзыралы – бо шупту психология-биле холбашкан билиишкиннер.

ЧҮРГҮЙ-ООЛ АТТЫГ ШКОЛА

1941-1945 чылдарда­ на­йыралдыг кожавыс бо­­луп турган ССРЭ-ге өөс­кээн Ада-чурттуң Улуг да­йынынга эки туразы-биле киришкеш, Совет Эви­лелиниң Маадыры болган Хомушку Чүргүй-оолдуң төрүттүнгенинден бээр май­ның 10-да мугур 100 чыл болган. 

ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЕРИ

4-кү курстуң студентилери башкызы Светлана Канзываа-биле.
 

"СИРИУСКА" ӨӨРЕНИРИ ААС-КЕЖИК

Мастер-класс
 

БИИ-ХЕМНИҢ БИЧИИ МӨГЕЛЕРИ

Бии-Хемниң Аржаан су­му­зунуң ниити өөредилге ортумак школазынга “Аленушка” уруглар сады школа назыны четпээн уруглар аразынга кожуун чергелиг хүреш маргылдаазын эрттирген. Аңаа ниитизи-биле 51 бичии мөге бүрүткеткеш, күжүн шенежип адааннашканнар.

ӨСКЕЛЕРНИҢ ЧАСТЫРЫГЛАРЫНГА ӨӨРЕН

РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызының дужаалы-биле Тывага март 21-ден апрель 11-ге чедир хуусаа бетинде чаданың күрүнениң түңнел шылгалдаларын Кызылдың 4 ду­гаар школазының баазазынга тургустунган шылгалда пунктузунга эрттирген.

ЭҢ ХОВАР БЕЛЕК

Март айның төнчүзүнде Тываның политехниктиг техникумунга «Бистиң төрээн чуртувустуң катаптаттынмас төөгүзү» деп чурт-шинчилел мөөрейи болган.

"КӨШКҮН ЧОН" СТУДЕНТ ОТРЯДЫ

ТКУ-нуң инженер-техниктиг факультединиң студентизи 
Хаяа Донгакка ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы 

ЁЗУ-ЧАҢЧЫЛДАРНЫ - АНЫЯК-ӨСКЕНГЕ

Оюн-тоглаа үезинде.
 

БИЧИИ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕР

ПЕКИНДЕ ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР

БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕГЕ УЖУР-ДУЗАЛЫГ

Тыва регионалдыг салбырның бир дугаар кежигүннери.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ САЙЗЫРАЛЫНГА УЖУР-УЗАЛЫГ

Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен.

ЧАЛЫЫ ДАҢГЫНАЛАР

Страницы