1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

БИЧИИ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕР

ПЕКИНДЕ ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР

БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕГЕ УЖУР-ДУЗАЛЫГ

Тыва регионалдыг салбырның бир дугаар кежигүннери.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ САЙЗЫРАЛЫНГА УЖУР-УЗАЛЫГ

Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен.

ЧАЛЫЫ ДАҢГЫНАЛАР

ЧАЛГЫН, ЧАКПА БОЛУП ЧОР СЕН, ТЫВА ДЫЛЫМ!

ДЫЛЫМ – ЧОРГААРАЛЫМ

НАЙЫСЫЛАЛДА ЧАА ШКОЛА АЖЫТТЫНГАН

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫ-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННЕРИ

Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери!
 
Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, Билиглер хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен!

ТЫВАНЫҢ КЕЛИР ҮЕЗИ БАШКЫЛАРНЫҢ ХОЛУНДА

Тываның педагогика ниитилелиниң кол хемчеглериниң бирээзи, өөредилге адырының ажылдакчыларының чыл санында чөвүлел хуралы август 23-те Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен.

ТЫВА АНЫЯКТАР - ПЕКИНДЕ

Бо хүннерде ТР-ниң өөредилге сайыдының оралакчызы Сайзаа­на Товуунуң удуртулгазы-биле Тывадан аныяктар делегациязы Кыдаттың Пекин хоорайда ажыл-албан аайы-биле аалдап четкен.

"ШКОЛАЖЕ ЧОРУУРУНГА ДУЗАЛА"

НОМ - КИЖИНИҢ ЭЖИ, СҮМЕЛЕКЧИЗИ

Ном – кижиниң угаан-бодалын эң-не сайзырадыр чүүл, ном дээрге, чааскаан болзуңза, сээң эжиң болур, арга-сүме хереглезиңзе, херек чүүлдерни база-ла оон дүрген тып алырың айтыкчың, дузалакчың, сүмелекчиң. 

"ӨӨРҮШКҮ" ЛАГЕРИНГЕ

Ак-Дуруг школазының баазазында чайгы дыштанылга лагери тургустунгандан бээр элээн чылдар болу берген. Чылдың-на аңаа уруг­лар кадыкшылын быжыглавышаан, ойнап-хөглеп дыштанып турар.

ХОВАЛЫГЛАРНЫҢ КЫЗЫ

ФИЗИКА ЭРТЕМИНДЕ БИРГИ 100 БАЛЛ

Страницы