1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ТӨРЭЭН ДЫЛДЫ ӨӨРЕНИР БЕ, ӨӨРЕНМЕС БЕ?

Июнь 10-да хоорайның эртем-педагогиктиг интеллигенциязы «Ниити өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарын киирип турар байдалдарда төрээн дылдың ролю болгаш туружу» деп теманы «төгерик столга» тыва дылга хамаарышкан чугула айтырыгларны көдүрүп, оларны шиитпирлээри-бил

«Урянхай. Тыва дептер». Yстүү-Усинскиге белек

Красноярск крайның Yстүү-Усинск ортумак школазының доозукчулары-биле Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутады, өөредилге, эртем болгаш аныяктар политиказының талазы-биле комитединиң даргазы, ТКУ-нуң философия кафедразының доцентизи, философия эртемнериниң кандидады Наталья Онд

ОЛЕГ СУВАКПИТ — УРУГЛАР ЧОГААЛЧЫЗЫ

Литература чылынга

СӨӨЛГY КОҢГА: КЫҢ-КЫҢ-КЫҢ!

Доозукчу — 2015

ВЕРА БАЙЛАК АТТЫГ ШКОЛА

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаанаже кирип кээрге-ле, Улуг-Дагның эдээнде хоорай кыдыында дөрт ийи каът ак бажыңнар көстүп келир. Ол Чадаана хоорайның 4 дугаар ортумак школазы-дыр.

ИДЕГЕЛДИҢ УЯЗЫ

Профессионал өөредилге

ЧЭЭРБИ БИРГИ ЧҮС ЧЫЛДЫҢ АЖЫЛЧЫН МЕРГЕЖИЛДЕРИ

Репортаж

ЕГЭ — ӨСКЕРИЛГЕЛЕР, ЧААРТЫЛГАЛАР

«Дорт харылзаа»

Апрель 23-те «Шын» солуннуң редакциязынга  Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга (ЕГЭ)  хамаарышкан «Дорт харылзааны» эрттирген.

«УТПАС ДЭЭШ…»

Тываның Национал музейинге Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылынга турас­кааткан «Утпас дээш…» деп темалыг «төгерик столду» Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду (ТГТШИ) эрттирген.

ТООРА-ХЕМДЕ СУРГУУЛДАР

Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге бедик мергежилдиг ажылдакчыларны белеткээри эргежок чугула. Тываның ыраккы булуңнарының бирээзи Тожу кожууннуң Тоо­ра-Хемниң профессионал өөре­дилге чери 1996 чылда ажыттынган.

ШЫЛГАЛДА — КЕЛИР ҮЕЖЕ ОРУК

Күрүне шылгалдазы — кижиниң келир үезин тодарадыр, амыдыралында эртер бир чадазы.

МЕРГЕЖИЛИНГЕ БЕРДИНГЕ БАШКЫМ

Башкы деп сөстү кезээде улуг үжүктер-биле бижип, сеткилимден чоргаарланып адап чоруур мен. А Раиса Кунзен-ооловна Лойгунуң дугайында онза  чылыы-биле чугаалаксаам кээр.

ӨӨРҮШКҮНҮҢ БАЖЫҢЫ

Эрзин кожууннуң Булуң-Бажы суурга 1956 чылдың декабрь 25-те 25 олуттуг ясли-сад ажыттынган.

АЖЫК ЧУГААЖЕ ЧАЛАЛГА

Бистиң өгбелеривис көшкүн амыдырал үезинде чурттап, ажы-төлүнге амыдыралчы, чоннуң кижизидикчи аргаларын, езу-чаңчылын болгаш аас чогаалын салгалдан салгалче дамчыдып келген. ХХ вектиң эгезинде (1921) Тывага эрги шаг эстип, чаа шаг бодарап эгелээн.

ТЫВА ДЫЛЫМ МӨҢГЕ АРТСЫН!

Төрээн дылым, сеңээ чүдүп, тейлеп чор мен.

Страницы