1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛ-БИЛЕ

ТКУ-нуң кадрлар мергежилин бедидер болгаш эде белеткээр факультединге ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы республиканың хоочуннарынга компьютерге ажылдаар талазы-биле конкурсту организастаан.

ДООЗУКЧУЛАР ШУПТУ АТТЕСТАТТЫ АЛГАН

База бир өөредилге чы­лы доозулган-дыр, башкы­ларның күш-ажылынга үне­лелден берип көрүңерем, Долаана Болат-ооловна?

АБИТУРИЕНТИЛЕРНИ МАНАП ТУР БИС!

Могаг-шылаг чок шинчилекчи

Тываның күрүне универ­ситединиң төөгү факультеди «Тывада чурт-шинчилел төөгүзүнүң айтырыглары» деп «төгерик столду» эрттиргеш, ону төөгү эртемнериниң кандидады, доцент, факультеттиң башкызы чораан Андрей Чолдак-оолович Ашак-оолдуң 55 харлаан

ТӨРЭЭН ДЫЛДЫ ӨӨРЕНИР БЕ, ӨӨРЕНМЕС БЕ?

Июнь 10-да хоорайның эртем-педагогиктиг интеллигенциязы «Ниити өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарын киирип турар байдалдарда төрээн дылдың ролю болгаш туружу» деп теманы «төгерик столга» тыва дылга хамаарышкан чугула айтырыгларны көдүрүп, оларны шиитпирлээри-бил

ТӨРЭЭН ДЫЛДЫ ӨӨРЕНИР БЕ, ӨӨРЕНМЕС БЕ?

Июнь 10-да хоорайның эртем-педагогиктиг интеллигенциязы «Ниити өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарын киирип турар байдалдарда төрээн дылдың ролю болгаш туружу» деп теманы «төгерик столга» тыва дылга хамаарышкан чугула айтырыгларны көдүрүп, оларны шиитпирлээри-бил

«Урянхай. Тыва дептер». Yстүү-Усинскиге белек

Красноярск крайның Yстүү-Усинск ортумак школазының доозукчулары-биле Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутады, өөредилге, эртем болгаш аныяктар политиказының талазы-биле комитединиң даргазы, ТКУ-нуң философия кафедразының доцентизи, философия эртемнериниң кандидады Наталья Онд

ОЛЕГ СУВАКПИТ — УРУГЛАР ЧОГААЛЧЫЗЫ

Литература чылынга

СӨӨЛГY КОҢГА: КЫҢ-КЫҢ-КЫҢ!

Доозукчу — 2015

ВЕРА БАЙЛАК АТТЫГ ШКОЛА

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаанаже кирип кээрге-ле, Улуг-Дагның эдээнде хоорай кыдыында дөрт ийи каът ак бажыңнар көстүп келир. Ол Чадаана хоорайның 4 дугаар ортумак школазы-дыр.

ИДЕГЕЛДИҢ УЯЗЫ

Профессионал өөредилге

ЧЭЭРБИ БИРГИ ЧҮС ЧЫЛДЫҢ АЖЫЛЧЫН МЕРГЕЖИЛДЕРИ

Репортаж

ЕГЭ — ӨСКЕРИЛГЕЛЕР, ЧААРТЫЛГАЛАР

«Дорт харылзаа»

Апрель 23-те «Шын» солуннуң редакциязынга  Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга (ЕГЭ)  хамаарышкан «Дорт харылзааны» эрттирген.

«УТПАС ДЭЭШ…»

Тываның Национал музейинге Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылынга турас­кааткан «Утпас дээш…» деп темалыг «төгерик столду» Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду (ТГТШИ) эрттирген.

ТООРА-ХЕМДЕ СУРГУУЛДАР

Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге бедик мергежилдиг ажылдакчыларны белеткээри эргежок чугула. Тываның ыраккы булуңнарының бирээзи Тожу кожууннуң Тоо­ра-Хемниң профессионал өөре­дилге чери 1996 чылда ажыттынган.

Страницы