1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Сайгарлыкчыларга деткимче көргүзери-биле

             ТР-ниң Инвестицияларны хаара тудар талазы-биле агентилелиниң база «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязының деткимчези-биле бо төлевилелди боттандырган. Сайгарлыкчыларга хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптү тургусканының кол сорулгазы – бизнес эгелээшкиннерни хөгжүдеринге шаптараазыннарны эвээжедип, ажыл-агыйжы болгаш креативтиг бодал-биле эки эгелээшкиннерни деткип, сайгарлыкчыларга хоойлу-дүрүм-биле холбашкан айтырыгларга деткимчени көргүзери болур.

          Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Шолбан Кара-оол чоокта чаа бо төптүң ажылын барып көрүп чораан. Коворкинг (аңгы-аңгы угланыышкынныг сайгарлыкчыларга чаңгыс черге ажылдаар арганы берип турар) төптүң ажыл-чорудулгазының дугайында ооң удуртукчузу Евгения Хертек таныштырган.

              Чазак даргазы эгелеп чоруур сайгарлыкчыларга тургускан байдалдарны сонуургаан. Ажылдаар зонада 14 олуттарны компьтерлер-биле четчелеп, wi-fi-интернетти киирген, принтерлер, улуг самбыра, проектор, канцеляр херекселдери-биле четчелээн. Олуттарны бир шакта, хүнде, неделяда, айда-даа хөлезилеп ап болур. Юридиктиг болгаш бухгалтерлерниң ажылынга хамаарышкан айтырыгларга, хуу сайгарлыкчы база кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдерни б\р\ткеп, учетка турар талазы-биле халас консультацияларны берип турар. Аңгы офис ажыдып, бухгалтерия ажылдакчылары тудар хөңнү чок болгаш өске-даа документилер-биле боттары шүүдеп ажылдаар күзел чок азы эртем-билии чедишпес сайгарлыкчылар маңаа келгеш төлевир-биле ол ажылдарны кылдырып ап болур. Интернетте төптүң порталындан ооң ажылдаар чурумун, ачы-дузаларның хевирин, төлевирин билип ап болур. Чаа төп ажыттынгаш тускай эртемниг 5 аныяк кижиниң ажылдаар олудун тургускан, ачы-дуза чедирилгези көвүдээн тудум немей специалистерни хаара тудар арга бар. Амдыызында мында Хөй функционалдыг төптүң (МФЦ-ниң) бир специализинге ажылчын олутту тускайлаан.

            Ниитизи-биле түңнеп чугаалаарга, маңаа келген сайгарлыкчы бүрүзү бодунуң тургузуп келген айтырыгларын бүрүнү-биле шиитпирледип алыр бүгү байдалдар бар. Төптүң турар чери таарымчалыг: Кызыл хоорайның төвүнде, Чүльдүм кудумчузунуң 40 А деп бажыңында.

          "Шынап-ла депшилгелиг базым-дыр. Сайгарлыкчыларга ажылдаар, чугаалажыр, саң-хөө санаашкыннарын чорударынга эки аргаларны тургускан. Төптүң ажылдакчылары боттары ол бүгү таарымчалыг байдалды тургусканы онза-дыр. Аныяктарывыс өскелерге деткимче, дузаны көргүзер дээш, боттарының бизнезин шуудадып турарын онзазынып, деткип, өөрүп тур мен. Чазактың талазындан мындыг эгелээшкиннерге бар-ла аргалар-биле дузалажыр бис» - деп, Шолбан Кара-оол бодалы-биле үлешкен.

             Конференц-залда сайгарлыкчыларга эртип турар семинарның киржикчилери-биле аалчылар ужурашкан. Тываның экономика сайыды Елена Каратаева, амгы үеде Кызылда баш таарар болгаш арын-баш чараштаар ачы-дуза адырында 200 хире бүрүткел чок сайгарлыкчылар барын дыңнаткан. Бизнес-инкубаторнуң, Пенсия фондузунуң, Үндүрүг инспекциязының база ТР-ниң Экономика яамызының төлээлери семинар-кичээлге сайгарлыкчыларга «хөлегеден» үнүп, таарымчалыг байдалдарга бүрүткедип алырын сүмелээн.

                "Таарымчалыг байдалдар бар-дыр. Чижээ, чонга ачы-дуза чедирериниң кандыг-даа хевирлеринге ийи чылдың «дыштанылгазы» бар. Чүгле олча-ажык үндүрүү-биле Пенсия фондузунче дадывыр төлээр. Сайгарлыкчыларга өске-даа хевирлерниң деткимчелери барын семинарның киржикчилеринге таныштырдывыс» - деп, Елена Каратаева түңнеп чугаалап турар.

            Чаа коворкинг-төп ажылдап турар Бизнес-инкубаторга чижилге эвес-тир дээрзин сайыт тайылбырлаан. Бизнес-инкубаторнуң айтырыы – хөлезиге шөлдер бээри, семинарлар болгаш консультацияларны эрттирери болур. А коворкинг-төпте сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы үдеп дузалажыр база төлевирлиг консалтинг ачы-дузалары бар. Ынчангаш Бизнес-инкубатор-биле сырый кады ажылдаар сорулгалыг.

              Эге баштай бизнес-төп ажыдар план турган. Оон Инвестициялар хаара тудар талазы-биле агентилелдиң специалистери делегейде коворкинг-төптер эң нептереңгей деп сүмелээн.

            "Чай эгезинден бээр төлевилелди ажылдап эгелээн бис. Өрээлдерни септеп-селииринге барык ийи ай үнген. Бо төптү ажыдар дээн бистиң эгелээшкинивисти деткип, дузаны көргүскени дээш Тываның Инвестициялар хаара тудар талазы-биле агентилелинге, Экономика яамызынга өөрүп четтиргенимни илереттим» - деп, төптүң удуртукчузу Евгения Хертек чугаалап турар.

     Чуруктарда: Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол чаа ажыттынган төптүң ажылдакчылары-биле ужуражылга үезинде

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.