1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

САЙГЫЛГААННЫГ ОРУК АЖЫТТЫНГАН

 

Август 22-де, Россия Федерациязының Күрүне тугун байырлаан хүнде, солагай талакы эриктиң дачаларында 5 километр ажыг асфальт-биле шыптынган кол автомашина оруун болгаш 122 сайгылгаанныг кудумчу чырыын байырлыг байдалга ажыткан. Аңаа Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол, «Восток» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң чиңгине директору Сергей Уюсов болгаш өске-даа идепкейжи хөй-ниитижилер киришкен.

– Хоойлуда дачалар ниитилелдеринге Кызыл хоорайның бюджединден акшаландырыышкын көрдүнмээн. Ындыг-даа болза Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң деткимчези болгаш бот-боттарывысты билчир байдалывыс-биле хоорайның бюджединиң 30 хуузун солагай талакы эриктиң дачаларының сайзыралынче үндүрген бис. Участок эмнелгези, уруглар сады ажыттынган. Полиция пунктузунуң тудуу бо хүннерде доозулган, удавас ажыттына бээр. Каш хонук бурунгаар Шолбан Валерьевич ортумак школа тудуунуң эге дажын салган болгай. Ажылдап турар уруглар садынга немелде 60 олутту база тудуп эгелээн. ТР-ниң Кадык камгалал яамызы улуг улуска база участок эмнелгезиниң пунктузун удавас ажыдар хемчеглерни чорудуп турар. Боттарывыстың талавыстан Кызыл хоорайның мэриязының девискээр башкарылгазының салбырын маңаа ажыдар дээш, улуг оран-саваны база садып алган бис. Ооң септелгезин чоруткаш, каш ай болгаш база ажыдар. Бо дачаларны чоорту Кызыл хоорайның девискээринге хамааржырын чедип алыр дээш, кызып ажылдап турар бис. «Шынарлыг, айыыл чок оруктар» деп программа-биле кудумчу чырыын болгаш 5 км ажыг орукту кыска үе дургузунда кылып бергени дээш, «Восток» КХН-ге болгаш ооң чиңгине директору Сергей Уюсовка чурттакчы чоннуң болгаш бодумнуң өмүнээмден  өөрүп четтиргенимни илереттим.

Солагай талакы эриктиң чурттакчыларының амыдырал байдалын экижидер, сайзырадыр ажылдар мурнувуста ам-даа хөй. Ынчангаш бисти деткип, бүгү ажылдарга идепкейлиг киржип, кудумчуларда чырык хандырылгазы дээш шупту чаартылгаларга камныг болурун, бурунгаар сайзыралче чүткүүрүн чурттакчылардан дилээр-дир мен – деп, Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол дачаның чурттакчылары-биле ужуражылга үезинде чагып сургап чугаалааш, – Кудумчу чырыын кыпсырын диледим – деп рацияга чарлаптарга, сайгылгааннар карак чивеш аразында шупту чырып келди. Аңаа өөрээн, амыраан чон алгыржып, адыш часкап, өөрүшкүлүг хүлээп алды.

Дүнелерде коргунчуг, караңгы, дүмбей турган кудумчуну сайгылгааннар оттары чырыдып, ойбак-дыдык асфальт эвес, доктар-моондак чок, каалама ак оруктуң ажыдыышкыны Россияның Күрүне тугунуң хүнү-биле дакпырлажы бергени база таварылга эвес. Ийи дакпыр байырлалда Россияның күрүне тугунга хамаарышкан викторина оюннарга чыылган чон идепкейлиг киржип, ооң төөгүзүн, ак, көк, кызыл өңнерниң утказын болгаш оон-даа өске солун чүүлдерни билип алыр аргалыг болганнар. 

 

Аржаана Чамзырын.

Даян ДансюрюНнуң тырттырган чуруктары.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.