1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

САРЫГ ӨҢНҮГ ЧЕР ОЛУТТУГ ХАВАН ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

Кошкар
(март 21 – апрель 20)
2019 чылда Кошкарлар бодап чораан күзелдерин боттандырып ап болур аргалыг. Хууда амыдырал-даа, ажыл-агый-даа талазы-биле чедиишкинниг чыл болур. Ындыг-даа болза чедиишкиннер чедип алырда, чогумчалыг таварылга азы болуушкунга идегеп орган херээ чок. Быжыг туруштуг болуп, көвей күжениишкин үндүрер апаар силер, кылып бүдүрер дээн сорулга, планнарны бирден бирээ чокка хынамчалыг боданып алыры чугула. Кол чүүл – бодунга бүзүрээри. Ынакшыл талазы-биле чайынналчак сеткил-сагыш хайныышкыннары силерни манап турар.  Бо бөлүктүң бот төлээлеринге Чер олуттуг Хаван чылы быжыг ынакшылын тып алыр таарымчалыг аргаларны сөңнээр.
Буга
(апрель 21 – май 21)
Хөлзээзиннер чок, чалгааранчыг Ыт чы­лының соонда Хаван чылы бо бөлүктүң ээле­ринге амыр-дыш чок, дүвүренчиг чылды эккээр. Ол анаа-ла-бир куруг дүвүрээзиннер эвес, а саң-хөө байдалды экижидер, албан-дужаал бедидер дээн сорулгаларлыг дүн-хүн чок ажылдаары. Сарыг Хаван силерниң күжениишкиниңерни халас эрттирбес, ынчангаш эки түңнелдер силерни үрде манатпас. Кол чүүл – чедип алганын ажыг­лап, бодамча чок чоруктар кылбазы чугула. 2019 чыл Бугаларга улуг чидириглер оштавайн турар. Чоок төрел улузуңар-биле араңарда харылзаалар баксырап болур, байдалды нарыыдатпайн, эптежип алырын кызыдыңар. Кадыкшылыңарга онза кичээнгейни угландырары чугула.
Ийистер
(май 22 – июнь 21)
Ийистерге Хаван чылы багай азы эки эртер деп чугаалап болбас. Бо чыл сайгарлыкчыларга кончуг чедиишкинниг эртер. Ийис­тер бөлүүнүң студентилеринге ажыл-албанга кирип алырда, таарымчалыг чыл. Хууда амыдырал-чуртталгага хамаарыштыр онзагай өскерлиишкиннер манаан херээ чок. Чылдың бирги чартыында ынак эжиңер-биле удур-дедир билишпейн баар таварылгалар тургустунуп болур, ооң хараазы-биле араңарда харылзаа баксыраар. Чайын бо бөлүктүң төлээлери амыдырал-чуртталгазын өскертип болур чугула шиитпир хүлээп алыр. Кол-ла чүве — чылдың ээзинге хөйнү шыдаар мен деп бадыткаары чугула. Бодуңарны быжыг алдынып, орууңарга таварышкан шаптараазыннар дээш аткаар баспас болзуңарза, Сарыг Хаван силерни харам чокка шаңнаар.
Рак 
(июнь 22 – июль 22)
Рактар саң-хөө байдалын экижидип, келир үеде чедиишкиннер чедип алыр деп бодаар болза, 2019 чылдың эгезинден тура эрткен чылдың шиитпирлеттинмээн айтырыгларын таптыг сайгарып көөрү чугула. Шагда ояар ужурашпаан таныыр кижиңер ажыл талазы-биле күзенчиг санал кылыр чадавас. Баштай ооң эки, багай талаларын деңнеп көрүп алгаш, харыы бериңер. Баш бурунгаар көрдүнмээн улуг садыг кылырынга белен туруңар. Ол улуг чарыгдалдың орнун дуглаар дээш, карак кызыл ажылдаар апаар-дыр силер. Ооң ужун өг-бүле иштинге маргыжыышкыннар туруп болур. Ынчангаш бичии-ле хостуг үеңерни өг-бүлеңер-биле эрттирерин кызыдыңар. Кадыкшылыңар дүвүредир хире байдал бар-дыр, ынчангаш шын чемненилге чурумун сагып, доктаамал агаарлаарын кызыдыңар.
Арзылаң
(июль 23 – август 21)
Арзылаңнарга 2019 чыл ниитизи-биле шала берге эртер байдалдыг. Күзелдерин кезээде дүрген болгаш шиитпирлиг чедип алыр сорулгалыг бо бөлүктүң төлээлеринге астрологтар бо чылын мурнады шиитпирлээр айтырыг­ларны бурунгаарладып аңгылап алгаш, үзүк­теп шиитпирлээрин сүмелеп турар-дыр. Чылдың ийиги чартыында хууда амы­дыралыңарга-даа, ажыл-ижиңерге-даа бергелер тургустунар чадавас. Байдалды дөзүнден өскертир дээн орал­дажыыш­кыннар түңнел чок болур. Шыдамык чорууңар черле салбайн, кандыг-даа байдалдарда чүгле экини дилеп чорааш, бергелерни ажып эртип алыр силер – чайгы изиг-биле катай читкен дег, хамык-ла багай чоруктар силерден ырап, күстен ыңай байдал экижиир. 
Кысчыгаш 
(август 22 – сентябрь 23)
2019 чыл Кысчыгаш бөлүүнүң төлээлеринге чедиишкиннерни эккелзин деп бодаар болза, далаш-биле шиитпирлер үндүрбейн, чүнү-даа кылып бүдүрерде, бодамчалыг, шиитпирлиг болуру чугула. Боттуң ажыл-херээн ажыдарын планнап турар кижилерге, сөөлүнде барып хараадай бербези-биле, экидир боданып алырын сүмелеп турар-дыр. Кол-ла чүве — сеткилиңерге тааржыр, сонуургаар ажыл-ишти шилип алыңар. Чылдың ийиги чартыы кедергей чедиишкинниг эртер – ажыктыг харылзаалар тыптыр, көвей орулгалар кээр, улуг өртектиг белектер алыр, өг-бүлелиг улустуң аразында харылзаазы быжыгар, бот кижилер кады чурттаар эжин тып алыр. Yнүп келир чылда кадыкшыл байдалыңар дүвүредип болур хире-дир, ынчангаш эмчи шинчилгезин чогуур үезинде эртип алыры чугула.
Деңзилер 
(сентябрь 24 – октябрь 23)
2019 чыл Деңзилерге, ылаңгыя Хаван чылында төрүттүнген кижилерге материалдыг байдалын экижидеринге, бодунуң арга-шинээн ажыглап, кандыг-ла-бир ажыл-чорудулга эгелеп алырынга дузалаар, черле ниитизи-биле чаагай амыдыралды сөңнээр. Сорулга, планнарны боттандырары-биле, хөй-ле шенелделер эртер апаар силер. Чүгле боттуң күжүнге идегээн ажыы чок, берге үелерде чоок улузуңарның, эш-өөрүңерниң деткимчези улуг болур. Чыл эгезинде халыдыглыг саналдарга хамаарыштыр хынамчалыг болуру чугула: бо талазы-биле эжиңерге шуут-ла бүзүрээр болзуңарза, ол саналды хүлээп ап болур силер, ынчан айыыл чок болур. Чазын чедиишкиннер болгаш чедимче чок чоруктар чергелештир кээр деп чүүлге белен туруңар, оон башка боттарыңарга бүзүрел чидип, эгелеп алган ажыл-чорудулганы соксадыр азы өскертир дээн күзел тыптыр. Бодуңарның арга-шинээңерни үнелеп, ол үени чедиишкинниг ажып эртип алыр силер. Чогуур үезинде деңнеп деңзилеп тургаш үндүрген шиитпирлериңер үре-түңнелдерни эккээр.
Шагар-ээремчик 
(октябрь 24 – ноябрь 22)
Шагар-ээремчиктерге 2019 чыл ажыл-иш-даа, хуу­да амыдырал-даа талазы-биле бүгүдеге чедииш­киннерни аазап турар. Шаптараазыннар турар, ынчалза-даа чогаа­дыкчы аргаларны шилип ап, кандыг-даа чидириг чокка оларны ажып эрте бээр силер. Чылдың баштайгы хүнүнден эгелеп часка чедир Шагар-ээремчиктер кандыг-даа берге ажыл-хүлээлгелерни кылып бүдүрүп шыдаптар. Ажыл аайы-биле силерниң эгелээшкиниңер чедиишкинниг түңнелдерни эккээр, ол дээш удуртукчуларыңарга мактадып, эки үнелээшкинни алыр силер. Ынакшыл талазы-биле өг-бүлелиг-даа, бот-даа улустарга езулуг уттундурбас сеткил-сагыш хайныышкынныг чыл болур. Бот Шагар-ээремчиктерни сонуургаан кижилер сүрүп маңнажыр. Чедиишкиннерниң чалгыынга алыскаш, серемчилелиңер чидирбеңер – саң-хөө талазы-биле чоруктар кылырда, оваарымчалыг болуңар.
Адыгжы
(ноябрь 23 – декабрь 22)
Бо бөлүктүң төлээ­леринге Чер олуттуг Хаван чылының эгезинде улуг планнар тургузарын сүмелевейн турар-дыр, чүге дизе оларның бүдери-даа чөгенчиг болур. Частың сөөлгү айла­рындан эгелээш күскү үеге чедир ажыл-иш­че шымнып кирип, карак кызыл ажылдаарынга белен туруңар. Чеже-даа даал­галар, хүлээлгелер берге болза, айыт­тынган үе-хуусаа дургузунда шупту ажыл-херектериңерни чогудуп алыр силер. Кылып алган төлевилелдериңер силерниң идегеп, манап турганыңардан артык көвей орулгаларны эккээр. Декабрь 5 соонда төрүттүнген кижилер ажыл-агыйга көдүрлүп үнген чөрүлдээлерден дораан чайлап турганы дээре, оон башка оларның салдары силерге эмин эрттир дээштиг болур. Өг-бүлеңерде кижи бүрү­зүнге онза кичээнгейни угландырары чугула, олар ону аажок хереглеп, манап турар.
Те 
(декабрь 23 – январь 20)
2019 чыл Телерге эки эгелээр, ылаңгыя бот­тарының ажыл-херээн­ ажыдар дээн күзел­диг­лерге Чер олуттуг Хаван дузалаар. Бирги квар­талда хензиг-ле чүүл бүрүзүнге кончуг кичээнгейлиг, эскериичел болуру чугула. Ол үелерде адааргак сеткилдиг кижилерниң кара сагыжындан азы долгандыр турар кижилерниң үй-балай азы салгаа чоруундан янзы-бүрү бергедээшкиннер тургустунуп болур. Частың сөөлгү айындан эгелеп амы-хууда болгаш саң-хөө талазы-биле байдал аайлажып турумчуй бээр, мурнуңарда салып алган сорулгаларыңарны чедип алырынга долгандыр турар кижилер силерге шаптыктавас. Чайгы үеде кадыкшылга кичээнгейни угландырары чугула – халдавырлыг аарыглар тыптып болур азы кемдээшкин алыр байдал бар-дыр. Күстүң башкы айында узун оруктар-биле холбашкан херектер чогумчалыг бүдер.
Суггарыкчы
(январь 21 – февраль 19)
Суггарыкчыларга 2019 чыл идегел, манаашкын-биле эртер. Бөлүктүң ээлериниң көвей кезии күзээн чүүлдерин чедип ап, амыдырал-чуртталгазын эки талазынче өскертип шыдаар. Ынчалза-даа улуг харыысалганы бодунга ап, баштай кезек-кезек тодаргай бергелерни ажып эртер апаар-дыр. Өг-бүле байдалынче кичээнгейни угландырары чугула – чугдунмаан аяк-сава, үндүр төктүнмээн бок дээн чижектиг херекчок чүүлдер дээш чоок улузуңарже хорадап кылыктанмазын сүмелеп турар, оон башка хензиг-ле черден оран-саваның «таваа» тигленип болур. Майга чедир шыңгыы ужуражылгалар, чугаалар кылбаңар, ол багай түңнелдиг бооп болур азы шуут бүтпейн баар. Эки дыштанып, спорт ойнап, кадыкшылды быжыглаары чугула. 
Балыктар
(февраль 20 – март 20)
Бо бөлүктүң төлээле­ринге ажыл-агый болгаш акша-көпеек-биле хол­башкан кандыг-даа чугаа, медээлер ужур-уткалыг болур деп горос­коп дыңнадып турар. Сотка олурбас дээш, ажыл-ишке көвей үе болгаш күш чарыгдаар апаар силер. Ол ышкаш үнүп келир чылда ажыл солуур байдал бар-дыр, ол чүүлге белен болзуңарза, шенеп көрүңер, а бир эвес хензиг-ле чигзиниг бар болза, далашкан херээ чок, чүге дизе бир-ле нарын айтырыг тургустунуп келзе, дедир баар арга чок боор. Хууда чуртталгаңарга чыл тулган эки эртер: кады чурттаан эжиңер, ажы-төлүңер силерни дүвүредип хөлзетпес, а чүгле өөрүшкү болгаш оожургал, таалалды сөңнеп, хей-аът киирер. Күзүн акша-көпеек талазы-биле ажык тывар солун медээ дыңнаар силер. Чыл төнчүзүнде бажың эт-севи-биле холбашкан септелге ажылдары көвүдээр. Ырак черлерже аян-чоруктар кылырга, таарымча чок чыл.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.