1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ АДАКТАЛГАН

Сибирьниң чиңгине энергетиктиг компаниязының энергетиктери Кызыл хоорайның чылыг четкилериниң эргижиреп суг төктүр хоолайларын солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен.  

Соңгу чүкке деңнээн регион болгаш Хакасияга бодаарга, Тывага соок кыш ийи-үш-даа неделя узай бээр таварылгалар бар. Ынчангаш специалистер чылыг оруунуң 1800 метр хемчээлинде эргижирээн хоолайларны солуур тургаш, үш муң ажыг метрге шөйүлген чылыдылга оруун септеп-селээш, 280 белдирде базыышкын өйлээр дериг-херекселдерни чаарткан.  

Чайгы септелге ажылдарының түңнелинде, чылыг четкизиниң быжыын хынаар гидравликтиг шенелделерни чорудуп тургаш, дыка хөй четпестерни илередип, оларны үезинде септээш, септелге ажылдарының графигин мурнаан. Кызылдың микрорайоннарын чылыг-биле хандырган чартык чүс хире төп чылыг пунктуларында улуг септелге ажылдарын база чоруткан.  

Кыска чай дургузунда одалга сезонунга белеткелдиң чарылбас кезээ — кол болгаш дузалал станция дериг-херекселдерин чаартыры болур. Кызыл ЧЭТ-тиң специалистери дөрт турбогенераторга база алды котел агрегаттарының бежинге планныг септелгени кылган. Сентябрьның баштайгы он хонуунда алдыгы котелду септеп эгелээш, одалга сезонунуң бүдүүзүнде ону ажыглалче киирер планныг.  

Кыш удур станцияның дериг-херекселдерин септээри тускай график-биле чоруп турар. Изиг суг хандырылгазының өжүрүп болбас участоктарынга одалга сезонунга белеткелдиң улуг ажылдарын чоруткан. Бедик температуралыг байдалда, бүдүн чыл дургузунда базыышкын адаанда турар дериг-херекселдер улуг чүък-биле ажылдаарынга белен.  

Сибирьниң кол энергетиктери Кызылда ЧЭТ-тиң оран-савазынга болгаш ында дериг-херекселдерге планныг септелгени база кылган. Септелге организациязының специалистери ЧЭТ-тиң 120 метр ыш үнер хоолайының агаар аңгылаар демир өзээн селип-септээн соонда, котел цегинге база изиг суг хандырар дериглер тургускан черге бир ай чартык үе дургузунда септелге ажылдарынга ажылдаан. Ам ол ыш үнер хоолайга капитал септелге кылбайн, үр үеде ажыглап болур апарган.  

Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.