1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН ТҮЛҮК

Федералдыг орук агентилелиниң Красноярск хоорайда “Енисей” автоорук эргелелиниң начальниги Сергей Аникин, эргелелдиң Тывада салбырының директору Владимир Мельников, «Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов массалыг информация чепсектериниң журналистеринге барыын талаже углаан Р-257 федералдыг автоорук учас­токтарында септелге ажылдары кайы хире чоруп турарын көргүзүп, ажылчын үнүүшкүннү организастаан. 

Кызыл болгаш Улуг-Хем кожууннуң девискээринде авто­орук участоктарын хынаа­ры-биле халдып үнүптүвүс. Бо хүнде ында  12  километр  орук   учас­токтарында септелге ажылдары доостурунуң кырында келген. Ында чүгле оруктуң өзек шыйыгларын демдеглээри болгаш орук кыдыында оңгарларны быжыглаары арткан. Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырары-биле 40 чаа орук демдектерин болгаш 150 айтыкчы чагыларны тургускан.

Ак-Туруг суурнуң чоогунда орук септелгези кидин түлүк уламчылап турар. Ында асфальт шывар, дескилээр, орук дилиндектери шыяр күчү-күштүг техника башкарып турар орукчулар чай чок ажылдап турлар. Оларның ажылдап турар автомашиналарынче чоокшу­лаарга, чалымныг изиг кээр. Асфальтының дескизин хынаар орукчу узун шугумун тудуп алган, ыяк хемчээп чоруп тур. Орукчулар бистиң-биле чугаа­лажыр хамаанчок, машиназының кабиназындан безин үнер үези чок. Асфальтыны чаткан  соонда, ооң шывыын хары угда 3 тускай автомашина дескилеп турар. Орук шимчээшкинин башкарып турар ажылдакчы база бар. 

Орукту амгы үениң материал­дары болгаш чаа технологияларны ажыглап тургаш кылып турар. Ниитизи-биле септелге ажылдары уламчылап турар ийи орук участоктарынга 90 чаа орук демдектерин болгаш 400 ажыг айтыкчы чагыларны тургузар. Аңаа чергелештир Өвүр кожууннуң 1070-1976 километр орук участогунда септелге ажылдары база уламчылап турар. Орук дургаар халдып орарга, машина-техника башкарган, септелге ажылдарынче хаара туттунган орукчулар эңдерик. 

“Тываның девискээринде федералдыг автоорукта септелге ажылдары план езугаар чоруп турар. Бии-Хем кожуунда “Шивилиг” эрттирилге пунктузунуң девис­кээринде 10 километр оруктуң капитал септелгези база эге­лээн. Аңаа ажылдар 2019 чылга чедир уламчылаар. Оон аңгыда Красноярск крайның Ермаковск районунда 2 орук участогунда (ниитизи-биле 26 километр) капитал септелге кидин түлүк” – деп, Сергей Александр­ович септелге ажылдарының дугайында таныштырды.

Амгы үеде Р-257 федералдыг авто­орукту «Восток» КХН-ниң орукчулары ажаап­ тудуп турар. Ооң төлээзи, төлевилелдер удуртукчузу Александр Пономарев септелге чорудуп турар орук участогун хуусаадан эрте дужаа­рын дыңнатты: “Бо хүнде асфальт шывыын чадар, дескилээр ажылдар чоруп турар. Асфальт шывыының каът бүрүзүнүң тургузуу аңгы-аңгы болур. Ооң шывыының шынары асфальтының тургузуунче кирип турар сайның быжыындан кол хамаар­жыр. Күрүне керээзи езугаар орукту сентябрь 30-де дужаар. Орукчуларның күжениишкинниг ажылының түңнелинде септелге ажылы  графикти мурнап турар. Ынчангаш айыткан хуусаадан 2 неделя бурунгаар доозуптар бис. Бо орук учас­тогунда 25 “востокчулар” ажылче хаара туттунган”.

«Восток» КХН-ниң ажылдакчылары оруктарны, амгы үениң материалдарын, болгаш чаа технологияларын ажыг­лап тургаш, шынарлыг кылып турар. Септелге сезонун эрте доозары-биле орукчулар шалыпкын ажылдап, дагдынып алган орук участогун хууса бетинде ажыглалче кииреринге белен. 

2018 чылда план езугаар Тываның девискээринде Р-257 федералдыг автооруктуң 34 километр участогунуң капитал септелгези көрдүнген. “Енисей” автомобиль оруунуң эргелели Красноярск крайның, Хакасияның болгаш Тываның оруктарын харыылап турарын сагындырып каалы. 

Шончалай  ХОВАЛЫГ.

Авторнуң  тырттырган  

чуруктары. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.