1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭГЕЛЭЭН

Федералдыг орук аген­­­тилелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” ав­то­о­рук эргелелиниң началь­ниги Сергей Аникин рес­пуб­ликаның массалыг информация чепсектериниң журналистери-биле парлалга конференциязын эрттирген. “Енисей” автомобиль оруунуң эргелели Крас­ноярск крайның, Хакасияның болгаш Тыва­ның оруктарын харыылап турар.

2018 чылда план езугаар Тываның девискээринде Р-257 федералдыг оруунуң 34 километр участогунуң капитал септелгези көрдүнген. Ооң иштинде Өвүр, Кызыл, Чаа-Хөл ко­жууннарының девискээринде 10 километр участогунга капитал септелгени чорудар. 

“Бо хонуктарда Улуг-Хем кожуунда орукчулар 4 километр орукту септеп кирипкен. Ынаар асфальт шывыын чаа технологияларны ажыглап тургаш чаартыры, эргижирээн хоорзаларын солууру, камгалал херимнерни, орук демдектерин тургузары дээш өске-даа ажылдар кирген. Июль төнчүзүнде орукту ажыг­лалче киирери планнаттынган. 

Аңаа чергелештир бо чылгы септелге сезонунда федералдыг оруктуң 4 участогунга (ниитизи-биле 50 километр) капитал септелгени кылыр бис. Бо орук участоктарын 2019 чылда күзүн ажыглалче киирер.

“Енисей” автомобиль оруунуң эргелелиниң Абакан биле Кызыл хоорайларда салбырлары ажылдап турар. Тывада салбырының директору Владимир Мельников. Бо чылын республиканың оруктарының капитал септелгезинче 1 млрд. ажыг рубльди, а септелге сезонунче ниитизи-биле 2 млрд. рубльди аңгылаан” – деп, Сергей Александрович бо чылгы планнаттынган септелге ажылдарының дуга­йында таныштырды. 

Амгы үеде федералдыг­ ав­то­мобиль оруун Минусинск хоорайның орук-тудуг эр­геле­линиң (ДРСУ-10) болгаш «Восток» КХН-ниң орукчулары ажаап тудуп турар. 

2018-2023 чылдарда Р-257 федералдыг орукту ажаап тудары-биле садыглажыышкынны үстүнде орук-тудуг организация­лары ойнап алган. Оларның-биле беш чылдың керээзин чар­ган.

Септелге чоруп турар оруктарга түр информастыг орук демдектерин тургускан. “Енисей” автоорук эргелели бо орук участоктарынга оваарымчалыг болурун сагындырып турар.

Р-257 федералдыг автоорук үш регионну харылзаштырып турар. Оруктуң ниити узуну 1123 километр, ооң иштинде Тываның девискээринде 668 километр. Оперативтиг-диспетчер албанының дүн-хүн чок ажыл­даар телефону: 7(391)265-01-12. 

2017 чылдың январь 1-ден эгелеп «Кызыл — Чадаана — Хандагайты — Боршоо» автомобиль оруу федералдыг өнчүже шилчээнин сагындырып каалы.

Шончалай  ХОВАЛЫГ.

Авторнуң  болгаш “Енисей” автоорук эргелелиниң парлалга албанының тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.