1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"СЕРЕБРЯНКАНЫҢ" МАГАЛЫЫН!

Улуг эмчи Алиса Алексеевна Шимит.
Бистиң тыва чуртувуста база бир онзагай, чонга херек, ажыктыг чер — санаторий-профилакторий «Серебрянка». Ында байдал кайы хире сайзырап турарын бижикседим. Чүгле эрткен чыл-биле бо чылды деңнээрге-ле, билдине бээр. Ол эки талаже хөй өскерлиишкиннер  ында чаа кол эмчи – Россия Федерациязының алдарлыг эмчизи Алиса Алексеевна Шимиттиң кызымак ажылында деп бодаар мен. Мен бо байдалды аңаа дыштанмышаан, кадыкшылым экижидип, эмчилерниң ачы-дузазын ап тургаш эскердим. 
Ында дыштанып болгаш кадыкшылын быжыктырып, экижидип аар дээш келген чонга бүгү-ле тааржыр байдал тургустунган. Демдеглезе чогуур чүүлдер ында аажок көвей, шуптузун допчулап бижиир болза хөй апаар. Ында чаа хевирниң эмнээшкинин демдеглевес аргажок. Ол чаа хевирни  «озонотерапия» дээр, тыва дылче очулдурары берге, кислородтуң үш атомунуң каттыжыышкыны деп болур (интернеттен). Ындыг чаа эмнээшкин хевири Россияның улуг регионнарында безин чаа хөгжүп олурар, а бистиң “Серебрянкавыстың” эмчилери ону боттандырып эгелээн. 
Кол эмчиниң оралакчызы Маргарита Маадыр-ооловна Турчина база эмчи сестра­лары Светлана Ичин-ооловна Монгуш, Болат Биче-оолович Ооржак Новосибирск хоорайга ол эмнээшкинни канчаар чорударын бо чылын өөренип алгаш, бо санаторийде ажылды чедииш­кинниг чорудуп эгелээннер. Чон ол ажыктыг эге­лээшкинни аажок үнелеп, улуг өөрүшкү-биле хүлээп албышаан, ону эртип ап турар. Ол чүгле хан базыышкыны бедик кижилерни эвес, а мага-ботта бар шупту аарыгларны эмнээр база чаа тыптып эгелеп турар аарыг­ларны безин узуткаар шынарлыг бооп турар. Удавас база бир эмнээриниң чаа аргазын эгелээр деп турарлар. Ол айтырыг талазы-биле Алиса Алексеевна чогуур черлер-биле дугуржулгаларны чорудуп каапкан. Ол дээр­ге эмнээр курттарны ажыг­лаары (пияв­ки). Дыка-ла эки чаа эгелээшкиннерни бо санаторий-профилакторийде кылып турар эмчилер-дир.
“Серебрянкада” ажылдап турар эмчилерни болгаш өске-даа ажылдакчыларның аажок кызымак ажылдап турарын эскердим. Терапевт Силимаа Сергеевна Карашпаеваны, невролог Альфия Каадыр-ооловна Чадамбаны, хөй чылдарда ажылдаан эмчи сестразы Лориса Балдан­овна Натпит-оолду онзалап демдеглевес аргажок. Оон-даа өске хөй техниктиг ажылчыннарның, поварларның ажылы мактаксанчыг-дыр. 
Бо бүгү улуг эмчи Алиса Шимиттиң билдилиг удуртулгазы-дыр. Ында чедимчелиг дерип каан спорт залы база бар. Аңаа хүннүң-не дыштанып, эмненип келген чонну хаара тудуп, кичээлдер эрттирип турары кончуг солун. 
Ол ышкаш келген чоннуң эки дыштаныры болгаш кадыын быжыглаары-биле янзы-бүрү  хемчеглерни ында эрттирип турар: массажтар каш янзы, дустуг өрээл, пөштүг өрээл, малгаш-биле эмнээшкин, магнит-биле, электри-биле дээш черле чүнү чок дээр. Оон ыңай культурлуг дыштанылга кончуг бедик деңнелге эртип турар. Ону удуртуп турар ажылдакчы Сардана Дадар-ооловна Борбак-оол ужуражылгаларны, аңгы-аңгы коллективтерниң концерттерин чалап алгаш, дыштанган чонга бараалгадып көргүзүп турар. Ажылдакчыларының күжү-биле «Алдын күс» деп хемчегни кончуг солун эрттиргеннер. Аныяк ажылдакчыларның аразынга болган солун мөөрейни ында дыштанып турар чон улуг сонуургал-биле көрген бис. Күстүң элбек белээ — ногаалар-биле кылган делгелге кончуг сонуурганчыг болду.
Алиса Алексеевна ол санаторийни ам-даа улгаттырар сорулга-биле немей тудуг база чорудуп турарын дыңнадырга, дыштанып турган чон  аажок сонуургаан болгаш деткээн. Черле ынчаш бо санаторий-профилакторийде ажыл бедик деңнелде чоруп турарын демдеглеви­шаан, аңаа барып кадыыңарны быжыглап, дыштанып алырыңарны чонга сүмеледим. Ол ышкаш кел чыдар Иелер хүнү-биле санаторийниң демниг коллективинге ба­йыр чедирбишаан, ажыл-ижинге чедииш­киннерни күзедим.  
Уран ХЕРТЕК,
культураның хоочуну.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.