1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СИГЕН ШӨЛДЕРИНДЕ СПОРТЧУЛАР

СПОРТЧУЛАР – СИГЕН ШӨЛДЕРИНЧЕ!

Тыва альпинистер август 14-те Сүт-Хөлге сиген кезип дузалажыры-биле чеде бергеннер. Бо дугайында баш удур кожууннуң чагырга даргазы Дайынчы Ондар-биле чугаа кылдынган турган.

Сүт-Хөлдү шилип алганы таварылга эвес, бо кожуун Наадым-2018, 2019-та республиканың скалолазаниеге (чалым-хая үнер спорт) команда талазы-биле ийи дакпыр чемпиону. Кожууннуң культура килдизиниң удуртукчузу Нелля Күдерек Тываның "Ирбиштерин", делегей дагларының үнүкчүлерин, республика чемпионнарын хүлээп алган. Сиген кезер шөлдү, хол кадыырларын баш удур шилип белеткээн. Бо чаъстыг чылда сигенниң үнгени эки, дүжүткүр. Оларның-биле кады ийи "Беларусь" трактор база кезип кирипкен. Альпинистер, сиген кезикчилери КРТК "Тыва" болгаш "Тыва-24" телекомпанияларга боттарының интервьюларын бергеннер. Федерацияның президентизи, Тываның улустуң чогаалчызы Маадыр-оол Ховалыг оларга дараазында чүүлдү чугаалаан:"Бистиң салгал спортче күш-ажыл таварыштыр келген. 1950 чылдарның ийиги чартыында, бичии класстың өөреникчилери тургаш-ла, сиген кезилдезиниң ажылынга, колхозка ажык-дузавыс көргүзе берген бис. Аът бажы дозуп, волокушка-биле хөпээннер сөөртүр чүве болгай. Оон улуг класстарга кадыыр-биле сигенни кезип эгелей бээр. Бис холга кадыыр тудуп билир болгаш, амгы үеде республикада чугула кампания – малга чем белеткелинге бичии-даа болза, үлүг-хуувус киирер деп шиитпирледивис. Сиген кезилдези спортчу белеткел-биле дөмей: күштүг шыңганнарны, эки тынышты, шыдамыккай, шудургу чорукту негээр. Бис анаа-ла спортчу тренировка эвес, араттарга, кожуунга ажык дуза база кадар ышкажыл бис. Төөгүден тура сиген кезери, дүк салыры дээрге тыва чоннуң хөй кижи кылыр ажылдары-дыр. Бо хемчегге төрелдерин, чоок кижилерин чалап алыр. А Тывада спортчулар чеже-дир бис? Республикада 40 хире спортчу федерациялар 65 муң хире кижини спортче хаара туткан. Бис чазак-чагыргадан спортчу чедиишкиннер дээш ат-алдарны, хүндүткелди, ол хамаанчок, машиналарны, тракторларны, хөй түңнүг акша шаңналдарын ап тура, чүге чүгле боттарывысты бодаар бис, че? Бис чүге күштүг шыңганнарывысты, аваангырывысты, шыдамыккай чоруувусту республиканың экономиказының бурунгаар хөгжүлдезинге киирбейн турар бис? Бистиң ажыл-агыйга, дыргак хире-даа, киирилдевис кайыл? Альпинизм федерациязы бо дорт айтырыгларга харыыны берген уткалыг кылдыр, сиген шөлүнде келгенивис бо. Ынчангаш республиканың шупту спорт федерацияларынга, спорчуларга дараазында кыйгырыгны салдывыс: бир хүннүң спортчу белеткелин сиген шөлдеринче шилчидээлиңер!"
Бистиң корр.
Чуруктарны интернеттен алган

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.