1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"СИРИУСКА" ӨӨРЕНИРИ ААС-КЕЖИК

Мастер-класс
 
Россияныӊ сураглыг «Сириус» деп Өөредилге төвүнде апрельдиӊ өөредилге программазы эгелээн. «Сириус» бүгү Россияныӊ эӊ-не соруккур, угаанныг, сонуургак школачыларынга эжиин ажыткан.
Кызылдыӊ хореография школазыныӊ "Алантос" классиктиг балет ансамбли­ниӊ сургуулдары Россияга (Санкт-Петербург, 2018) болгаш даштыкы чурттарга (Болгария болгаш өске-даа) болгулаан мөөрейлерге бо-ла киржи бээр­лер. Аӊаа классиктиг танцы бөлүүнүӊ уруглар-оолдары шаӊналдыг черлерже үнүп, дээди шаӊналды чаӊгыс эвес удаа алганнар.
Чижээлээрге, 2018 чылдыӊ эгезинде январьныӊ 6-дан 10-га чедир Санкт-Петербургка бо ансамбльдиӊ сургуулдары сураглыг балетмейстер Мариус Петипаныӊ 200 хар оюнга «Ballet beautiful Art» (кайгамчык уран чүүлдүӊ хевири балет) деп  делегей чергелиг бичии болгаш элээди уругларга классиктиг танцыга болуп эрткен мөөрей-фестивальга эӊ дээди шаӊналды чаалап алгаш келгеннер. Бо мөөрейге Испания, Турция, Финляндия, Италия, Латвия чурттары киришкен. Ооӊ ачызында удаваанда бо школаныӊ өөреникчилерин Россияныӊ уругларга ажыткан «Сириус» деп төвүнче чалаан. 
Сочи хоорайда “Сириус” төвүнче «Хореография» клазынга өөредилгелиг болгаш профильдиг ээлчегге өөренири-биле чалаттыргаш, бо чылдыӊ апрельдиӊ 2-ден 25-ке чедир дыштанмышаан, сураглыг башкыларга башкыладыры-биле «Алантос» ансамбльдиӊ сургуулдары үш башкызы-биле (директор, хореограф Р.С.Стал-оол; хөгжүмчү-концертмейстер В.В. Ондар, костюмер В.Б. Хомушку) аъттаныпканнар.
 «Сириус» Өөредилге төвүн Сочи хоорайга Россия Федерациязыныӊ Президентизи В.В. Путинниӊ саналы-биле «Салым-чаяан болгаш чедиишкин» деп Өөредилге фондузу Олимпиаданыӊ инфраструктуразынга (спорттуӊ хөгжүлдезинге делегей чергелиг сайзыраӊгай тудугларга кирген) кылдыр тургускан. Бо Өөредилге фондузун 2014 чылдыӊ декабрьныӊ 24-те Россияныӊ эртеминиӊ, спорттуӊ болгаш уран чүүлдүӊ шылгараӊгай ажылдакчыларыныӊ тургускан Фондузу болур. 
“Сириус” Өөредилге төвүнүӊ кол сорулгазы – уран чүүлге, спортка, бойдус эртеминиӊ болгаш техниктиг чогаадылгага онзагай сундулуун көргүскен салым-чаяанныг уругларны эрте илередип тывары, оларныӊ талантызын сайзырадыры болгаш профессионалдыг деткимчени бээри болур. Бо Төп бүдүн чылдыӊ дургузунда ажылдаар. Сочи хоорайга чедер орук өртээ болгаш аӊаа ээлчег үезинде чалаттырган уругларга өөренмишаан, дыштаныры халас. Чылдыӊ-на маӊаа Россияныӊ шупту регионнарындан 10 хардан 17 харга чедир 800 чедир школачылар кээп турарлар. Оларныӊ башкылары болгаш тренерлери өөреникчилерин Сочиге чедирбишаан, ук төпке бодунуӊ мергежилин бедидип алыр аргалыг болурлар. Өөредилгени спорттуӊ, физика-математика, биология-химия эртемнериниӊ школаларыныӊ алдарлыг башкылары, ол ышкаш академиктиг хөгжүмге, классиктиг балетке болгаш чурулга уран чүүлүнге сурагжаан Россияныӊ ат-алдарлыг ажылдакчылары чорудуп турар. 
Өөредилге программазы 24 хонук уламчылаар болгаш ол үениӊ иштинде танцыга кичээлдер, хостуг үеде бот-сайзыралдыг дыштанылга, мастер-класс­тар, мергежилинге алдаржаан бүгүдеге билдингир кижилер-биле чогаадыкчы ужуражылгалар, кадыын быжыглап эмнедири болгаш ниити өөредилгениӊ кичээлдери болуп турар. Ол хүннерде школачылар шилип алган мергежилинге лекциялар, бот-кичээлдерден аӊгыда делгелгелер, концерттер болгаш экскурсияларга баар, турнирлерге, концерттерге, маргылдааларга, олимпиадаларга, конкурстарга, квестерге киржирлер. 
Тоолчургу оран «Сириуска» тыва сургуулдар «классиктиг танцы» болгаш «сценага улустуӊ танцызы” деп эртемнерге мастер-класска өөренгеннер. Концертмейстер В.В. Ондарга бо кичээлдер чаа болгаш солун, езулуг шылгалда болган, башкы ону чедиишкинниг эрткен.
Дыштаныр шактарында алантосчулар Олимпиаданыӊ тудуг объектилеринге экскурсиялааннар, хоккейге Россия — Германия ужуражылга оюнун барып көргенннер, а кежээлерде хүнзедир өөрен­геш, хөй чаа чүүлдерни көрүп мага ханган, могап-шылаан уруглар спа-процедураларга кирип, дыштанып ап турарлар. 
Танцыга өөренип турар Тываныӊ школачыларын ындыг бедик чедииш­киннерге башкылары Кызылдыӊ хореография школазыныӊ директору, Россия Федерациязыныӊ болгаш Тыва Республиканыӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы Р.С. Стал-оолдуӊ база ол школаныӊ өске хореограф-башкыларыныӊ шудургу, кызымак ажылы деп чүве билдингир. 
Тывага школачылар хореографияга өөренирде, чүгле найысылал хоорайныӊ эвес, а Тываныӊ шупту кожууннарындан салым-чаяанныг уруглары өөренири-биле республика чергелиг хореография школазын ажыдарын үе негеп келген деп чүве билдингир апарган. 
Кызылдыӊ Хореография школазы РФ-тиң Немелде өөредилге черлериниӊ эӊ эки школаларыныӊ даӊзызынга кирген болгаш 2013 чылда «Россияныӊ 100 эӊ эки школалары» деп бүгү Россия конкурузунга Лауреат (Yлегерлиг школа) болганын ам база бадыткап турар деп көрдүвүс. 
Найысылал Кызылдыӊ болгаш рес­пуб­ликаныӊ кожууннарында өөренип турар салым-чаяанныг школачылар «Алантос» ансамблиниӊ Тывадан «Сириуска» баштайгы баскан изин истээр дээрзинге бүзүрээр бис, ол ышкаш бо чүүл өске башкыларга улуг идиг болуру чугаажок.
Уран ДОНГАК, чогаал критиги.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.