1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"СОГУР" КӨПЕЕК-ДАА ХИРЕ...

Хөмүр-даш, электри энер­гиязының, коммунал ачы-дузазының өртектери сөөлгү чылдарда дүрген өзүп турар. Чурттакчы чон­ну одаар чүүл, электри энер­гиязы болгаш коммунал ачы-дузазы-биле хандырып турар организациялар өр­тектерни канчаар тургузуп турарын хынап, чөптүг тарифтерни санап үндүрүп, доктаадыр албан чери Тыва Республиканың тарифтер талазы-биле албан чери бол­гу дег. 
Бөдүүн кижилер, бистер, бо албан черин өртектерни шын санап үндүреринге болгаш док­таадырынга чоннуң эрге-ажыкта­рын ооң эрге-хүлээлгелеринде айыткан негелделер езугаар кам­галап турар албан чери деп идегеп турарывыс чугаажок. А бо албан чери өртектер тургузар­да, чоннуң эрге-ажыын бичии-даа камгалавайн турар дээрзи Тыва Республиканың Ийиги ажык шуулганынга хөй-ниитиге бил­дингир апарган. Шуулганның ажы­лынга келген хөй-ниити орга­ни­зацияларының төлээлери, хамаа­тылар, шуул­ганның ажылын чырыдып турган журналистер ону дыңнааш, пат-ла кайгап кааннар.
Тарифтерни доктаадырда, Тыва Республиканың тариф ал­бан чери өртектерни тургузар дугайында хоойлужудулганың үндезиннерин сагып турарын республиканың прокуратура ажылдакчылары хынааш, чуртталга-коммунал адырында ажылдап турар организацияларның тургускан тарифтерин, чогуур методиктиг сүмелерни сагывайн, кандыг-даа хыналдалар чокка Тыва Республиканың тариф албан чери доктаадып турганын илереткен. Чижээлээрге, электри энергиязының тарифтерин доктаадырда, «Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң социал хереглелдеринге үндүрген акша-хөреңгизин болгаш чигзинчиг өрелер дээш өске-даа чамдык чарыгдалдарын Тыва Республиканың тариф албан чери хүлээп көрген болган. Ол чарыгдалдарның тарифтер тургузарынга чөптүг азы чөптүг эве­зиниң дугайында эксперт түңнелдеринде айытпаан, чарыгдалдарны бадыткаан кандыг-даа документилер тывылбаан. 
Тыва Республиканың өнчү­зүнге хамааржыр электри четкилерин болгаш объектилерни септээринге «Тываэнерго» акцио­нерлиг ниитилелдиң үндүрген чарыгдалдарын бадыткаан документилер база тариф херээн­де чок болган. Бистиң респуб­ликага электри энергиязының өртээниң улгадырынга чөп­түг эвес сал­дарлыг бол­ган, сан-чу­рагайлар болгаш документилер-биле бадыткаттынмаан өске-даа чарыгдалдар прокурор хыналдаларының үезинде илерээн.
«Кызылская ТЭЦ» акционер­лиг ниитилелдиң 2015 чылда тарифтериниң чүү хире үн­де­зиннииниң хыналдазының үе­зинде ол чылын 293 124 муң рубльди одаар чүүл садып алырынга үндүрген болган, а эксперт түңнелдери-биле алырга, 2015 чылда 256 742 муң рубльге одаар чүүлдү херек кырында садып алганы илерээн. Мындыг ян­зылыг документилер-биле бадыткаттынмаан чигзинчиг чарыг­далдарның салдары-биле «Кызылская ТЭЦ» акционерлиг ниитилелдиң экономиктиг бадыткал чок орулгалары 36 382 муң рубль болган. 
«Кызылская ТЭЦ» акционерлиг ниитилелдиң экономиктиг бадыткал чок орулгаларын, тариф­терин доктаадырда, Тыва Республиканың тариф албан че­ри хынаваан, ол чүүл чылыг өр­тээниң улгадырынга база багай салдарлыг болганы чугаа­жок.
Россия Федерациязының Чиң­гине прокуратуразының Сибирь федералдыг округта эргелели-биле кады Тыва Республиканың прокуратуразының Тыва Респуб­ликаның тарифтер талазы-биле албан черинге эрттирген хынал­дазының түңнелинде ачы-дуза дээш өртектерни (тарифтерни) бо албан чери барымдаа чокка өстүр санааны илерээн. «Тываэнер­го», «Тываэнергосбыт», «Кызылская ТЭЦ» акцио­нерлиг ниитилелдерниң, «Управляющая компания ТЭК» ТР-ниң КУБ-туң, «Водоканал» КХН-ниң тарифтеринче Тыва Республиканың тарифтер талазы-биле албан чериниң кииргени экономиктиг бадыткал чок чарыгдалдары ниитизи-биле 305, 22 миллион рубль болган.
Тыва Республиканың Ийи­ги ажык шуулганынга ТР-ниң тарифтер талазы-биле албан че­ри­ниң удуртулгазы прокурор хыналдаларының түңнелдерин долузу-биле хүлээп көрбейн, тарифтерни өстүрериниң үстүкү деңнелинден өрү тарифтер көдүрбээн бис деп, боттарын агартынып турганнар. Бир эвес организацияларның тарифтерин ТР-ниң тарифтер талазы-биле албан чери кичээнгейлиг хынап, чөптүг тарифтерни док­таадып турган болза, өртектер элээн чиик, Тываның чурттакчы чонунуң чуртталгазының деңнели «согур» көпеек-даа хи­ре бедик турар ийик.
Шаңгыр-оол Моңгуш
ТР-ниң прокуратуразының материалдары-биле 
белеткээн.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.