1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Сонгулда-2019

Богун эртенгинин 8 шакта республика девискээринге ниитизи-биле 186 сонгулда участоктары ажылын эгелээн. Оларнын 35-жи Кызыл хоорайда.

Хоорайнын Южный микрорайонунда 28 дугаар сонгулда участогунга 8 шак15 минута турда 30 сонгукчу эртежик кээп сонгаан. Ол сонгулда участогунда 6 хайгааракчылар чурумну хайгаарап турар. №28 дугаар сонгулда участогунун даргазы, рада Ондарнын дыннатканы-биле эн баштайгы сонгукчу Шолбан Алдын-оолович Сарыглар болган. Ангарскийнин 29 дугаар сонгулда участогунга 8 шак 30 минутага чедир 41 кижи сонгаан. Ында амгы уенин сонгулда бюллетеньнерин санаар дериг-херекселди салган.Ындыг херексел республикада чугле 7. Ол участокта 8 хайгааракчылар быжыглаттынган. ол участоктун эртежи сонгукчуларынын аразында депутаттан кандидады Кан-оол Даваа ог-булези-биле кады келгеш, хамааты хулээлгезин куусеткен.
#выборы2019Кызыл

https://www.facebook.com/shyntuva

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.