1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Сонгулда-2019

Кызылдын дугаары 30, 32 сонгулда участоктарынга эртенгинин 10 шакка чедир 100 ажыг сонгукчулар кончуг идепкейлиг келгеш, бедик сагыш-сеткил кодурлуушкуннуг сонгаанын ук сонгулда участогунун даргазы Любовь Доктугу чугаалады. Ол участоктарнын девискээринде "Алдын кус" деп сургуулдарнын куску дужуттен хоглуг кылыглары сонгулда хунунге байырланчыг шинчи киирген. Ниитизи-биле эртенги шакта чоннун сонгукчуларнын идепкейи кажангызындан улуг болуп турары эскертингир.

Тыва Республиканын сонгулда комиссиязынын дыннатканы-биле богун 10 шакка чедир сонгукчуларнын 20, 06 ажыг уузу хамааты хулээлгезин кууседип, сонгаан. Тывада буруткеткен сонгукчуларнын ниити саны 191мун 406 кижи. Республика девискээринде эртенгинин 10 шакка чедир сонгулда участоктарында хоойлу хажыдыышкыннары болгаш чурум урээшкиннери демдеглеттинмээн. 

 

Кызылдын дугаары 30, 32 сонгулда участоктарынга эртенгинин 10 шакка чедир 100 ажыг сонгукчулар кончуг идепкейлиг келгеш, бедик сагыш-сеткил кодурлуушкуннуг сонгаанын ук сонгулда участогунун даргазы Любовь Доктугу чугаалады. Ол участоктарнын девискээринде "Алдын кус" деп сургуулдарнын куску дужуттен хоглуг кылыглары сонгулда хунунге байырланчыг шинчи киирген. Ниитизи-биле эртенги шакта чоннун сонгукчуларнын идепкейи кажангызындан улуг болуп турары эскертингир.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.