1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СОРУЛГАЛАРЫ ХӨЙ

2013 чылдың май айда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол “Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге” деп губернатор төлевилелин чарлаан. Yш чылдың дургузунда төлевилелдиң деткимчезиниң ачызында күзелдиг кижилер боттарының ажыл-херээн ажыдып ап, а хууда ажыл-агыйлыг кижилер ону улгаттырып, ажыл чок кижилерни ажылга тургускан.
Бо төлевилелдиң эгелээшкини-биле Ак-Довурак хоорайның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге үлүүн киирип, 2014 чылдың төнчүзүнде «Апрель» КХН тудуг материалдары болгаш демир-бетон кылыглары бүдүрер төлевилелди боттандырып эгелээн. Ооң директору аныяк сайгаргарлыкчы – Сай-Хоо Каң-оол.
Бүдүрүлгеге ТР-ниң Экономика яамызы 1 миллион рубльди үндүрген. Ооң-биле тудуг материалдары бүдүрер дериг-херекселди садып тургускан. Тус черниң чагыргазының аңгылап берген черинде «Апрель» КХН шлактан блоктарны, херимниң калбак демирлерин, тротуар плиткаларын, септиктер төгериктерин бүдүргеш садып, орулгалыг ажылдап турар. Бүдүрүлгеде тус черниң 5 чурттакчызын ажылче хаара туткан. Оларның аразындан 1 ажыл-агый чок, 1 социал байдалы чогумчалыг эвес өг-бүледен, 1 хоругдалдан үнүп келген кижилерни хаара тутканы оларга аажок улуг деткимче дээрзи билдингир.
Ак-Довурак хоорайның чагыргазының хөлезиге берген 92000 дөрбелчин метр чер участогунда чуртталга комплекизин тудары планнаттынып турар. Аңаа төлевилел езугаар 50 бажыңны тудар. 2016 чылдың июль айдан эгелеп боттарының бүдүрүп турар тудуг материалдарындан уруглар ажаар болгаш хайгаараар төптүң тудуу эгелээн. Кышкы үеде складтың чылыдылгазы чогу-биле база чагыглар эвээжей бээринден бүдүрүлгениң ажыл-чорудулгазы чылыг дүшкүжеге чедир түр соксай бээр. Ынчангаш уруглар төвүн ажыглалга киирери – Сай-Хоо Каң-оолдуң мурнады хөгжүдер бир төлевилелдериниң бирээзи болуп турар.
«Апрель» КХН «Сүбедей» спорт комплекизинде эртип турар “Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге” делгелгезиниң идепкейлиг киржикчизи. “Бодунуң херээн ажыдып алыр деп турар аныяктарны деткип, оларга улуг деткимчени көргүскени дээш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, ТР-ниң Экономика яамызынга өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис» — деп, аныяк сайгарлыкчы сеткилинден чугаалады.
Садып алыкчыга шынарлыг, ажыктыг, чиик өртектиг кылыгларны бүдүрери Сай-Хоонуң кол дүрүмү. Ынчангаш бүдүрүлге моон соңгаар чүгле бурунгаар сайзырап, тудуг материалдары-биле республиканың садып алыкчыларын хандырар-ла болзунам!
Шончалай ХОВАЛЫГ.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.