1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СОЦИАЛ АДЫРГА - ЧАА АВТОБУСТАР

Дүүн, декабрь 11-де, Тываның социал адырының 34 албан черлери тускайлаттынган чаа автобустарны алган.
Чаа чараш транспорт аймаа­ның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тыпсып тура, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Бис федералдыг деңнелге бодувустуң туружувусту шудургу камгалап тургаш, мону чедип алган бис. Россия Чазаан бистиң уругларывыска, инвалидтерге, аарыг кижилерге транспорт-биле хандырылга чугула херегин бүзүредип шыдаан бис» – деп, демдеглеп чугаалаан.
Инвалидтер сөөртүрүнге тус­кайжыттынган «FordTransit» автобустуң дүлгүүрлерин Хову-Аксының бажың-интернады, Дүргенниң бажың-интернады база Кызыл хоорайның мэрия­зының Социал политика департаментизи алган. Ол микроавтобустарны садып алырынга 7 млн. ажыг рубль үндүртүнген. Ав­тобустар туттунар болгаш ин­­валид коляска быжыглап алыр черлерлиг, башкарылга пультудан электри-биле көдүртүнер кылдыр дериттинген.
Оон аңгыда Тываның кадык камгалал адырының санитар автопарыгы чаа автобустар-биле немешкен. Россияга бүдүрген, «дүр­ген эмчи дузазы» чедирериниң тускайжыттынган автомобильдерин онзагай херег­леп турар эмчи организацияларынга берген. Сес машинаны район эмнелгелери, 2-зин – Республиканың дүрген дуза чедирер төвү болгаш Орук озал-ондаа база өске-даа онза байдалдар-биле холбашкан дарый дузаның «медицина катастроф» албаны алган. 
Ол ышкаш 22 школа автобустары келгени уруглар сөөртүлгезинде чидиг байдалды чавырылдырар дээрзи чугаажок. Бо удаада, планнап турганын езугаар, транспорттуң колдуу кезиин көдээ школаларже чоруткан. Ынчангаш ГАЗ болгаш Форд-Транзит маркалыг автобустарның дүлгүүрлерин Ак-Довурак, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Кызыл кожууннарның школаларынга тывыскан.
Үрде манаан автобузун Кызыл хоорайның №10 школазы база алган. Ол школаның өөреникчилериниң кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг, ынчангаш ам-на бажыңындан школазынга чедир, школадан бажыңынга чедир айыыл чок чедип алыр аргалыг болганнары ол.
Кызылдың 8 дугаар школа­зының автобузу уругларны оң талакы дачалардан болгаш Вавилин ээтпээнден бажыңындан школаже аай-дедир чедирер. №9 гимназияның автобузу солагай талакы дачалардан 489 өөреникчини, Спутник микрора­йондан – 27, чоокку Каа-Хем суурдан – 29, Южный микрора­йондан 97 уругну аай-дедир сөөртүр.
Ылаңгыя кышкы сооктар үезинде автобус школачыларга чугула херек. Кызылдың №12 школазында 1500 уруг чоокку Каа-Хемден, өске-даа ырак микрорайоннардан кээп өөренип турар. Чаа автобузунга өөреникчилерни №14 школа биле №16 лицей база аай-дедир чедирер.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.