1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СОЦИАЛ ХҮЛЭЭЛГЕЛЕРНИ БАРЫМДААЛААН

2017 чылда болгаш 2018-2019 чылдарның планныг үезинде республика бюджединиң дугайында хоой­лу төлевилелиниң  хөй-ниити дыңнаашкыннары Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) болган. 
Бюджет төлевилелин чугаа­лажырынга депутаттар, Тыва Республиканың Чазааның ке­жигүннери, муниципалдыг эрге-чагыргаларның болгаш хөй-ниити организацияларының тө­лээлери киришкен. Бюджет төлевилелин тургузарының кол-кол угланыышкыннарын Тыва Республиканың саң-хөө сайыды Орлан Достай таныштырган.
Бюджеттиң төлевилелин чоок­ку үш чылда республиканың социал-экономиктиг хөгжүл­дезиниң баш удур санаашкыннарын, бюджет болгаш үндүрүг политиказының кол-кол угланыыш­кыннарын барымдаа­лап тургускан дээрзин сайыт илеткээн. Чугаалажыр кылдыр киир­ген бо бюджет төлевилелин тургузары бөдүүн эвес болган. Ындыг турбуже күрүнениң со­циал хүлээлгелериниң чарыгдалдарын долузу-биле киирген, а ол ышкаш республиканың экономиказынга идиг берип болур акша-хөреңгини бюджетте планнаан. 
Республиканың каттышкан бюджеди орулгалар талазы-биле 22440 млн. рубль, чарыгдалдар талазы-биле — 22924 млн. рубль түңге санаттынган, бюд­жеттиң чедишпес кезээ бюд­жет хоойлужудулгазынга дүүшкек — 484 млн. рубль болган. Үн­дүрүг хоойлужудулгазының өскерилгенин барымдаалап, 2017 чылда каттышкан бюджетче боттуң орулгазы 6007 млн. рубль болур деп санаттынып турар азы 2016 чылдың тодаратканы планынга хамаарыштыр өзүлде 6,9 хуу чедер. 
Федералдыг бюджеттен эгитпес киирилделер 16433 млн. рубль деп баш удур санаттынган, ооң иштинде  бюджет хандырылгазын дескилештиреринге дотация 14545 млн. рубль болур, өзүлде 8 хуу. 
Чарыгдалдарны планнап тура чурттакчыларның мурнунга регионнуң социал хүлээлгелерин мурнады көрген. Бүгү бюджет акшаландырыышкынының 90 ажыг хуузун (азы 21352,6 млн. рубльди) социал ужур-дузалыг болгаш бирги ээлчегниң чарыгдалдарынче, тодаргайлаарга, саналгалары-биле кады ажыл төлевиринче, бюджет четкизин тударынче, ажылдавайн турар чурттакчыларның ыяап-ла медицина камгаладылгазынче шилчидер.
Амгы байдалдарда экономиканы, инвестицияларны, бү­дүрүлгени, ооң иштинде ки­жилерниң социал камгалалын бюджет акша-хөреңгизи-биле деткиири онза чугула болуп турар. 2017 чылда болгаш 2018-2019 чылдарда губернатор төлевилелдериниң күүселдезин уламчылаар, төлевилел эргелеп-башкарылгазынга дүүштүр Россия Федерациязының Чазааның болгаш Тыва Республиканың Чазааның деңнелинге тодараттынган, бодунуң ажыктыг чоруу бадыткаттынган угланыышкыннарны деткиир. 
Бюджеттен мурнады акшаландырарынга кирер кол-кол черлер болза, көдээ ажыл-агыйы болгаш сайгарлыкчы чорук болур. 2017 чылда, 2016 чылдаа­зынга деңнээрге, республика бюджединден көдээ ажыл-агыйны деткиири 10 катап өзер. Сөөлгү 5 чыл дургузунда чыл са­нында олче ортумаа-биле 200 млн. рубльди шилчидип келген. 2017 чылда агроүлетпүр комп­лекизин деткиири-биле 202,5 млн. рубльди тускайлаар. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту сайзырадырынга рес­публика бюджединге 75 млн. рубльди көрген, 2016 чылдың деңнелинден 15,3 хуу хөй. 
Капитал тудугга хамаарыш­тыр алырга, 2017 чылда бюд­жеттиң аргаларын барымдаалап тургаш, тудуг объектилеринге 800 млн. рубльди көрген. Улус­ту көжүрериниң программазын күүседирин кол кылдыр санаан. 
Орук фондузун акшалан­ды­рарының хемчээли 776 млн. рубль чедер, өзүлде 10 хуу болур, оон 733 млн. рубльди республиканың орук фондузунче шилчидер. 
Чугаа үезинде бюджет талазы-биле боттарының санал­дарын ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары, Хөй-ниити пала­тазының болгаш хоочуннар чөвүлелдериниң даргалары, муниципалдыг тур­гузугларның удуртукчула­ры кииргеннер.
Дүүн, декабрь 12-де ТР-ниң Дээди Хуралының 5-ки сессиязының 7-ги ээлчег­лиг хуралынга депутат­тар 2017 чылда болгаш 2018-2019 чылдарның планныг үезинде республика бюд­жединиң дугайында хоой­лу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган.
gov.tuva.ru

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.