1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СПОРТТУҢ КАЙГАМЧЫКТЫГ ХЕВИРЛЕРИ

Аңгы-аңгы чурттарда кижиниң көрүп-даа, дыңнап-даа көрбээни спорттуң элдептиг, кайгамчыктыг хевирлерин эрттирип турар боор-дур. Чижээлээрге, шахбокс, джай-
алай, бузкаши, хёрлинг, кабадди дээш оон-даа өске, оларның аттары безин бир тускай.
 
«Быштак сүрери» («Сырные гонки»).
Бо чарышты Англияда май айның сөөлгү понедельник хүнүнде эрттирип турар. Ол маргылдаага улуг борбак быштакты 200 метр х и р е к а д ы р дөңден чууктап бадырыптар, ол быштакты тудар кылдыр ооң с оондан маргылдааның киржикчилерин чарыштырып салыптар. Бир дугаар маңнап четк е ш , б ы ш т а к т ы тудуп алган кижи тиилээн болур. Дөң куду маңнап бадар болгаш, ол аажок берге база айыылдыг, дукпуртуланып кээп дүжүп, кемдеп-берттинип турарлары-даа бар. Ынчангаш эмчилер дүрген дуза чедиреринге кезээде белен турарлар.
 
«Куш-кижилер маргылдаазы» («Соревнование людей-птиц»).
Бо маргылдааны 1971 чылдан эгелеп Англияда чылдың-на эрттирип турар. Кижилер куш болуксаар күзели-биле аңаа киржир. Боттарының чогаадып кылганы чалгыннарын кедип алгаш, куштар ышкаш холдарын далбаңнадыр чайып-чайып, далай кыдыында тускай платформадан дүжүр шураар. Далайга четкиже чедир, кым эң-не узун хемчээлге ужуптар болдур, ол кижи тиилээн болур.
 
«Пагалар чарыжы» («Лягушачьи скачки»)
Калифорнияда чылдың-на май айда пагалар чарыжын эрттирип турар. Бо маргылдааны бир-ле дугаар 1928 чылда эрттирген. Бо хүнде ооң көрүкчүлериниң саны 35 муң кижи чедип турар. Аңаа улуг-даа, бичии-даа кижилер пагаларын шурадып, аажок идепкейлиг киржирлер. Кымның пагазы эң-не ырадыр шураптар болдур, ол кижи тиилээн болур.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.