1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СТУДЕНТИЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ

Республиканың студент отрядтарының чайгы ажылчын сезонунуң ба­йырлыг ажыдыышкыны Тиилелге шөлүнге болган. Студентилерге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң мурнундан ооң оралакчызы Шолбан Хо­пуя байыр чедирип, студ­отрядчының тускай хевин садып алыры-биле 100.000 рубль түңнүг сертификатты “Россияның сту­дент отрядтары” Бү­гү-российжи аныяктар орга­низациязының Тывада салбырынга тывыскан. 
ТР-ниң аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле сайыды Адам Текеев “Эрес-дидим чорук школазы” деп төлевилелдиң адаа-биле 15 студотрядчыны ажылга хаара тудар сертификатты тывысты. 
Чалаттырган аалчыларга ТКУ-нуң “Монолит” бөлүү “Тудуг” деп танцыны күүсеткен соонда, студент отрядтарның командирлери ылгавыр демдектиг туктарын бедик тудуп алгаш, чоргаар эртилер.
Уран талантылыг студентилер самнап турда, “Дуза” деп камгалакчылар отрядының командири, ТКУ-нуң инженер-техниктиг факультеттиң 5-ки курузунуң студентизи Хаяа Донгак-биле чугаалаштым: 
– ТКУ-нуң студент отрядтар штавының удуртукчузу Мария Сергеева. Чылдың-на чайгы ажылчын сезоннуң ажыдыыш­кынын байырлаары чаагай чаңчыл апарган. 2013 чылда 11 отряд турган болза, бо чылын ооң саны 15-ке чедир өскен. Студент отрядтарны угланыышкыннарының аайы-биле чайгы дыштанылга лагерьлеринге, орук-тудуг организация­ларынга, ногаанчыдылга дээш оон-даа өске ажылдарже хаара тудар. Шалың төлевириниң ортумак деңнели – 10000 ажыг рубль. Мен бодум бирги курс­тан эгелеп студот­рядче кирип алгаш ажылдап келдим. Мында чүгле ТКУ-нуң эвес, а ортумак өөредилге черлериниң студентилери база бар. Ажылдаар күзелдиг аныяктарның чам­дыызы Тывадан дашкаар (Крым, Воронеж) ажылдаар. 2013 чылда мен Краснодарск крайга ажылдап турдум. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң студотрядчының тускай хевин садып алыры-биле 100.000 рубль деткимчени бергени аажок өөрүнчүг-дүр. Ооң ачызында бистиң одуруувустуң санынче оон-даа хөй студентилер немежир. Бистиң “Дуза” деп камгалакчылар отрядывыс ылгавыр им-демдектиг, кыйгылыг, туктуг, ырылыг. 
ТКУ-нуң ректору Ольга Хомушку студентилерниң хей-аъдын көдүрүп, байыр чедирген соонда, вожатыйларга шынзылгаларны тывысты. Аңаа ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң, орук-транспорт, тудуг, коммунал-ажыл-агый, көдээ ажыл-агый болгаш өске-даа адырларның төлээлери киришкен. 
Университеттиң студент отрядтары 2011 чылдың май 24-те тургустунган. Ооң кол сорулгазы – студент отрядтар шимчээшкиннеринче студентилерни хаара тудар хемчеглерни организастаары, оларның чогаадыкчы чоруун деткиири, аныктарның ниити культурлуг деңнелин бедидип, хостуг үезин шын тургузары. 
Септелге, ногаанчыдылга, чаагайжыдылга, хөй-ниитиниң чурумун тудары дээш 11 аңгы угланыышкынныг отрядтарга 600 ажыг студентилерни хаара тудары көрдүнүп турар. Ында ТКУ-дан аңгыда сайгарлыкчы чорук, тудуг, транспорт, поли­техниктиг техникумнарның, Кызылдың эмчи колледжиниң студентилери бар. Оларның чамдыызы чуртталгазында бир дугаар ажылчын базымнарын эгелээр. 
“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп губернатор төлевилелинге студентилер үлүүн киирип (ба­жың, кажаа-хораа тудуу, мал чеминиң белеткели...) ажылдаар. Россияда 2017 чылды – экология чылы кылдыр чарлаа­ны-биле студентилер экологтуг акцияларны организастап, найысылалдың, дыштанылга черлериниң, дагдынып алган Аныяктар сесерлииниң богун аштап, ногаанчыдылга ажылдарынга идепкейлиг киржирин планнап турар. Студентилерниң база бир саналы  – Аныяктар сесерлиин арага ишпестерниң зоназы кылыр болгаш ол девискээрге аңгы-аңгы культура-массалыг хемчеглерни эрттирбези болган. 
Байырлыг чыскаал соонда “Кым-даа, чүү-даа уттундур­баан” деп тураскаалдың баа­рынга чечек салып, мөгейиг езулалы болган. Сессия, шылгалдаларны чедиишкинниг дужаап алган студентилер чайгы үезин хилис эрттирбейн, акша-төгерикти ажылдап алыр аргалыг болур.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң тырттырган чуруу: ТР-ниң Чазааның
Даргазының оралакчызы Шолбан Хопуя.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.