1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СУМУНУ ЭДЕ АДААР

Тыва Республиканың Дээди Хуралының эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле кады ажылдажылга болгаш информас­тыг политика талазы-биле комитединиң хуралынга «Тыва Республиканың Улуг-Хем кожууннуң Көк-Чыраа сумузун Арыг-Бажы суму кылдыр эде адаарының дугайында» айтырыгны чугаалашкан. Ону комитеттиң даргазы Юрий Кара-оол башкарып эрттирген. 
Эрткен вектиң 90 чылдары будулгаазынныг үеде Саян-­Шушенск ГЭС-тиң суг шыг­жа­мырының девискээринче кирген Көк-Чыраа көдээ совединиң таңмазын Арыг-Бажы көдээ совединге Улуг-Хем районнуң удуртулгазы дамчыдып берген. Көдээ совет деп эрге-байдалы чок тур­ган Арыг-Бажының удуртукчулары ол таңманы өөрүшкү-биле хүлээп алганнар. Ынчалза-даа Арыг-Бажының чону суг адаанда барган Көк-Чыраа сумунуң чурттакчыларынга хамааржыр апарганынга таарзынмааннар. Оон бээр олар Көк-Чыраа сумуну Арыг-Бажы суму кылдыр эде адаарының дугайында айтырыгны үргүлчү көдүрүп келгеннер.
Эрткен 2017 чылда Арыг-Бажының чурттакчы чону чыыш эрттиргеш, Көк-Чыраа сумуну Арыг-Бажы суму кылдыр эде адаарының дугайында шиитпирни хүлээп алгаш, билдирииш­кинни Улуг-Хем кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче киирген. Кожууннуң Төлээлекчилер хуралы Арыг-Бажының чонунуң шиитпирин деткээш, «Муници­палдыг тургузугларның эр­ге-­байдалының дугайында» Тыва Республиканың хоойлузунче «Көк-Чыраа суму» деп сөстерни «Арыг-Бажы суму» деп сөстер-биле солуур дугайын­да» хоойлу төлевилелин  Ты­ва Республиканың Дээди Хура­лының эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле кады ажылдажылга болгаш информастыг политика комитединге киирген.
Бо айтырыгны сайгарып чу­гаалажырынга киришкен Тыва Республиканың прокуро­ру чер­­­лер, суурлар болгаш бот-баш­­карылга органнарының тур­­гузугларының аттарын эде адаар­да, федералдыг хоойлу­жудулганы сагып, аңаа үндезилеп, регион хоойлузун ажылдап кылып, ону хүлээп алырын саналдаан. Ындыг хоойлу төлевилелин Тываның Баштыңы ТР-ниң Дээди Хуралынче саналдап кииргени прокурорнуң саналын чугаалажып турда, билдине берген.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны хоойлу төлевилелин ТР-ниң Дээди Хуралы күштүг хоойлу кылдыр хүлээп алган соонда Арыг-Бажы сумуга төөгүлүг адын эгидер талазы-биле ажыл уламчылаар. 
ТР-ниң Дээди Хуралының парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.