1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СЫЛДЫСТАРНЫҢ СЫМЫРАНЫЫ

2016 чылда сылдыстар кымга кончуг дузалаарыл деп айтырыг шуут чиге тургус­тунар чүве болза, зодиак бүрүзү бодунче кичээнгейни хаара тудуптар онзагай шынарларлыг. Чижээ, КОШКАР, АРЗЫЛАҢ болгаш АДЫГЖЫНЫҢ  амыдыралчы күш-шыдалы тиилелгеже дүлгүүрү болур. Ынчалза-даа ол күжүн шайлаашкын, хөглээшкинче чарбайн, а ажыктыг чүүлдерже чарыгдаары күзенчиг. РАК, ЭЭРЕМЧИК, БАЛЫКТАРГА 2016 чылда амыдыралда эзотериктиг азы шажын-биле холбашкан элээн каш нарын айтырыглар тургустунар. Кандыг бир шажынчы езулал эртер чадавас силер азы чок болза, силерге кандыг-бир чажыт медээ дээн ышкаш бир-ле чүүлдү силерге дагзыр ийикпе, азы бүзүреп дыңнадыр ийикпе, ындыг-ла хевирлиг чүүл силерге онаажып турар. Билдингир-ле, шагдан тура бодап чораан күзелиңер боттандырар дээш, билдинмейн чораан салым-чаяаныңар медереп билир, хүлээп алыр, ажыглаар чадавас силер.  Бир талада ол эки, өске талазында шоолуг эвес, ынчангаш кижи бүрүзү ооң кандыызын боду шиитпирлээр.

ИЙИСТЕР, ДЕҢЗИЛЕР, СУГЖУГА 2016 чыл ынакшыл, романтика-биле холбаалыг чыл болур. Силер эжиңерниң өскээр чорупканынга хомудаар чадавас силер, ынчалза-даа бо чыл силерге чааскаанзыралды оштавайн турар. Ынчангаш харын-даа таарышпазыңар кижиден өй-шаанда чарылганым ол деп хүлээп алыңар.

БУГАЖЫК, КЫСЧЫГАШ, ТЕ оларга саң-хөө болгаш бизнес талазы-биле кончуг эки чыл болур.

2016 чылдың эң кол шынары – турум чок байдал, ол амыдыралдың шупту: экономика, политика болгаш саң-хөө адырларынга улуг салдарны чедирер. Кижилерниң сагыш-сеткилин ол база ойбас, ынчангаш езулуг улуг өскерлиишкиннерни-даа манап болур.

*  *  *

ЯНВАРЬ айже улуг чүүлдер планна­ваңар. Бо ай зодиактың шупту демдектеринге ажыы чок күжениишкиннер айы, эң ылаңгыя улуг бизнестиң планнарынга ажыы чок күжениишкиннер айы бооп болур.

ФЕВРАЛЬ кончуг кадыг ай. Шөлээ азы аян-чорук кылырын планнавас болза эки. Аргыжылга талазы-биле бергедээр болгаш акша-төгерииңер көрдүнмээн чарыгдалдарга баар.

МАРТ улуг көдүрлүүшкүннүң айы. Зодиактың дыка хөй демдектериниң төлээлери бодунуң оруун шилиир: бир-ле кижи аян-чорук баар болза, бир-ле кижи амыдыралында чаа орукту тывар.

АПРЕЛЬ айда саазын кырында турган төлевилелдер боттанып эгелээр. Ынчалза-даа  оларның аразында чүгле бүзүрелдиг деткикчилерлиг төлевилелдер ажылдаар. Ынчангаш бир дугаар ээлчегде долгандыр турар кижилериңер дугайында бодаңар.

МАЙ айда кижи төрелгетенниң херээ­жен чартыының чүве эндевес талазы-биле бир-ле онзагай шынары күштелир. Интуицияңарга  бүзүреп, херээжен улус-биле сүмележип туруңар.

ИЮНЬ ай чаңчыккан чүүлдеринден уштунуп, амыдыралда шын орукту эгелээр арга-шинекти бээр. Бо үеде уран чүүлге салым-чаяанныг кижилер чонга билдингир апаар аргалыг.

ИЮЛЬ айда шупту чажыт турган чүүлдер билдинер. Өг-бүле хамаарылгаларының таарымча чок талалары ажыттынар: элээн чылдар дургузунда туруп келген ынакшыл үш-булуңчуктары буступ дүжер. Мегелээшкин-биле эптешпес кижилер өг-бүлезинден чоруптар. Ол ындыг меге­лээшкин-биле холбашкан чүүлдер бизнес­те база бар болза, ооң мурнунда эттинип алыры чугула – оон башка дыка хөйнү чидирип болур силер.

АВГУСТ айда кандыг-даа чөрүлдээни кады шиитпирлээр дээрзин билип алыр бис. Дипломатияның уран аргаларын үнелевес кижи, чааскаан туржуру берге дээрзин ам-на билип каар.

СЕНТЯБРЬ айда Юпитер зодиактың Деңзилеринче шилчиир, а ол дээрге бүгү тала-биле таарымчалыг болгаш эптежип чугаалажырының үези. Шупту кижилерни дыңнап билир, өске кижиниң санал-бодалын үнелээр, бодунуун камгалап тура, ылаптыы-биле деңзигүүрлээри чугула.

ОКТЯБРЬ бүдүн чылдың шупту шынарларын сиңирген. Чылдың эң чидиг берге айтырыглары тургустунар.

НОЯБРЬ найыралдыг болгаш кады дузалажып деткижери-биле берге байдалдан уштунуп болур дээрзин бадыткаар.

ДЕКАБРЬ шажын оруунче эжиктиң ажыттынар үези. Бо айның онза күжүнүң салдары-биле дыка хөй кижилер шажынче орукту тывар.

*  *  *

КYСКЕ чылдыг кижилер интуициязының аайы-биле эдерер болза, частырыгларны оюп эрте берип болурун сагындырып турар. 2016 чылда Күске сөөлгү каш чылдарның дургузунда кылып чорудуп келген төлевилелдерин доозар ужурлуг. Ооң мурнунда салып турган планыңарны күүседир дээш, шиитпирлиг болуңар. Эрткен чылын кады ажылдап турар эштериңер болгаш чоок кижилериңер-биле хамаарылгаларыңарга бергелер тургустунуп турган болза, бо чылын таарымчалыг хамаарылгаларны тургузуп алыры-биле бүзүрел чок чорукту чайладыр чугааларны кылыры чугула. Оттуг кызыл Сарбашкын чылы төнүп турда, Күске чугаалажып били­риниң ачызында ажыл-агыйында эш-өөрү-биле эки хамаарылгаларны тудуп алыр.

ИНЕК чылдыг кижилерниң амыдыралынга бо чылын улуг өскерлиишкиннер болур. 2016 чыл – чаа шиитпирлерни хүлээп, дидим хөделир үе. Шупту тургустунуп кээр шаптараазыннар силерниң амыдыралчы дуржулгаңарның ачызында чайлаттынар. Эрге-хоойлу адырынга июнь айда тургус­тунуп кээр шаптараазыннарның дузаанче кирбеңер.  Май айдан октябрьга чедир силерни ажыглаксаар кижилер таваржып болурун ожаап туруңар.

ПАР чылдыглар эрткен чылда кылган частырыгларын тодазы-биле медереп билип, амыдыралдың утказының дуга­йында көрүжү экижиир.  Эрткен чылын салган сорулгаларыңарны чедип ап, чедиишкиннериңерге өөрүүр силер. Ынчалза-даа Меркурий биле Венера Парга дыка улуг салдарлыг болуру-биле сагыш-сеткилиңер оожургал чок, хомудаачал болур силер.  Ол өске кижилерден хамаа­рылгалыг болурунга болгаш таваржы берген шаптараазыннарга бергедээринге чедирер. Ол бүгүнү оожум хүлээп алыр болза эки. Бир эвес сагыш-сеткилиңер оожум, тайбың болза, 2016 чылда шупту бергелер эрте бээр. Бо чаа чылда Пар мурнунга тода айтырыгларны салып, базымнарын шын санап алыр болза, хөй чүүлдерни чедип алыр.

ТООЛАЙ чылдыгларга 2016 чылдың баштайгы дөрт айларында бодунуң сагыш-сеткил байдалдарынче кичээнгейни салып, шаптараазыннарны чайладырынче күжүн угландырарын сылдыстар сүмелеп турар. Ол бүгүдеге силерниң арга-хоргаңар дузалаар. Шупту чүве алдыртпастап, хөрлээлеп үнүп кээр мурнунда, тургустунуп кээр айтырыгларны шиит­пирлептер арга-шинекти тып алыр-дыр силер. Силерниң хөгжүлдеңерге дузалап шыдавас азы шаптыктаар хире амы-хуу хамаарылгалардан адырлып алыр ужурлуг силер. Ол бүгүден адырлып алгаш, амыдыралыңарның чаа арнын ажыдып эгелеңер. Май биле июль аразында силерниң амыдыралчы күчү-күжүңер дыка хөй болур, ону чедиишкинче чарыгдаары чугула.

УЛУ чылдыгларга 2016 чылда чедиишкин чедип алырда, бодунуң иштики сагыш-сеткилин дыңнап өөренирин сүмелеп турар. Эжи-биле хамаарылгалар амы-хууда сонуургалдар болгаш харыысалга хүлээп алырындан ойталаар чүткүл-биле чайгылчак байдалга чедирер. Чедиишкин чүгле ол ийиниң аразында деңзигүүрлерни өйлеп билир болза, холга кирер. Бүдүн 2016 чылдың дургузунда Улу чылдыгларга амыдырал дүшкүүрлүг эртер, сула салдынар үе барык турбас. Ынчалза-даа салдынган сорулгаларны чедип ап болур, ону чедип алырда, чаңчыккан чүүлдеринден ойлап, тускай онза шиитпирлерни хүлээп алыр апаар. Бергелерден кортпаңар. Бир-ле чүүлдү эгелээрде, тода сорулганы салыр, тургустунуп болгу дег бергелерни баш удур санап билип алган турар ужурлуг силер. Ынчангаш улуг назылыг болгаш арга-дуржулгалыг кижилерден дуза дилээринден ыятпаңар. Май биле июль аразында амы-хуу хамаарылгаларга эң берге үе болур.

ЧЫЛАН чылдыгларга 2016 чыл чаа ажыл-херекти кандыг-даа шаптараазын чок эгелээринге таарымчалыг. Чаа-чаа арга-дуржулгаларны өөренип көөрүн, ынчалза-даа далаш болбазын сүмелеп турар. Чыл чеже-даа силерге таарымча­лыг болза, бодуңарны эмин эрттир тогду­нуп, шыдавас чүүлдериңерни кыла бербеңер. Чылдың ортузунда ажыл-херээңер деңнелин өйлеп оожургадыр болзуңарза, кадыкшылыңар болгаш саң-хөреңгиңер байдалын камнап алыр силер. Чылдың ийиги чартыында кайы хамаанчок кижилер-биле холбашпас, эш-хуу хамаарылгаларынче эки шүгдүнүп көөр болза эки. 

АЪТ чылдыгларга 2016 чылда шупту адырларга чедиишкинниг болур арга бар. Шупту ажыл-херек хилис барбас, эки түңнелди бээр. Амыдыралыңарда хөгжүлде ооң мурнунда чылдарда бүдүрген ажыл-херээниң уланчызы болур. Шаптараа­зыннар турза-даа, ол бүгүнү чииги-биле эрте бээр. Бо үе айыылдыг-даа болуп болгу дег ажыл-херекти эгелээринге, орулга киирип алырынга эң таарымчалыг. Бо чылын чүнү чедип алыксааныңарны, шыдаарыңарны билип алыр силер. Бүдүн чылдың дургузунда шупту ажыл-херекти башкарып шыдаар силер, аңаа силерниң уран салым-чаяаныңар дузалаар. Июнь ай чаа бизнес төлевилелди боттандырарынга улуг салдарлыг болур. Арга-дуржулгаңарның ачызында эки түңнелдерни чедип алыр силер.

ХОЙ чылдыгларга 2016 чыл саң-хөө талазы-биле турум чорукту чедип алырынга болгаш бажың-балгадынга чедиишкиннерни алырынче угланыр. Бодунуң келир үези дээш чүткүл кандыг-даа шаптараазыннар чок бүдер. Май айга чедир өг-бүлези-биле үе эрттирер болза эки. Өг-бүлези чылдың сөөлгү улдуңунда профессионал ажыл-чорудулгазынга улуг деткимчениң кол дөзү болур.  Хой бодун туттунар, хынамчалыг болур болза, эки. Октябрь, ноябрь айларда ажыл-херек хүлээнип алырда, бодуңарның арга-шинээңерни бодап тургаш, шиитпир хүлээп алыңар.

МЕЧИ чылдыгларга 2016 чылдың баштайгы беш айларында бурган авыралында, шупту талазы-биле күчү-күштүг болур силер. Бодуңарның арга-шинээңерни шупту бүрүнү-биле ажыглаңар. Сорулгаларны тодарадып, коллегаларыңар-биле найыралдыг болур болзуңарза, оларның деткимчезин алыр силер.  Бир эвес амыдыралче шын, чөптүг көрүштүг болур болзуңарза, шупту шаптараазыннарны чедиишкинниг эртер силер. Май биле август аразында чаа планнарны тургузарынга таарымчалыг үе. Сентябрьда силерниң угаан-шыдалыңар  шоолуг эки деңнелге турбас, частырыглар туруп болур. Ынчангаш албан-езунуң болгаш юридиктиг хоойлу нормаларын оюп эртерин бодаваңар. Июньдан сентябрьга чедир бодунче хөй чүве хүлээнип албас болза эки. Салдынган сорулгаларынче шупту кичээнгейин угландырып, шыдамык болур болза, бо чыл силерге улуг-улуг чедиишкиннерни сөңнээр.

ДАГАА чылдыг кижилер 2016 чылда амыдыралынга көскү өскерлиишкиннер кылыр күзелдиг болза, чылдың баштайгы беш айы аңаа дыка  таарымчалыг. Ол үеде шупту кылыр базымнарын мөөңнээр, эң чугула чүүлдерни тодарадыр болгаш бичии үүрмек чүүлдерден бээр баш удур өөренип көрүп алыр. Сөөлгү дөрт айларында Дагаа чылдыглар кады ажылдап турар эжи-биле кандыг-ла-бир чүүл дээш чөрүлдээлежип азы билишпейн барып болур. Удурланыышкыннарже кичээнгей салбайн, кол-кол дээн айтырыгларже сагыш салыңар. Бодуңарның күжүңерге бүзүреңер, ол салган сорулгаңарны чедип алырынга дузалаар.  Бир-ле чүвени кылыр азы чугаалаар мурнунда, эки шүгдүнүп алыр херек, оон башка сөзүңерге ээ болуп шыдавайн барып болур азы эде кылыр ужурга таваржыр силер. Шупту «кадар» болгаш «казыырларны» кичээнгейлиг өөренип көргеш, шиитпир үндүрери чугула.

ЫТ чылдыгларга эки амыдыраар дыка хөй арганы бо 2016 чыл бээр. Чамдык таварылгаларда чөптүү-биле дугуржулгаларны кылыр ужур база таваржыр.  Чогаадыкчы салым-чаяан сайзыралды алыр. Ол ышкаш хомудалдар база турар, чамдык ажыл-херектер саадаар, ол бүгү элээн чылдар дургузунда чыглып келген шаптараазыннарның чылдагааны-биле болур. Ынчалза-даа силерниң быжыг туруштууңар-биле ол бүгүнү чедиишкинниг эртер силер. Апрельден июньга чедир саң-хөө талазы-биле бичии бергедээшкиннер туруп болур. Каас-коя  болгаш херекчок чүүлдерже акша чарыгдаарын шеглээр херек.

ХАВАН чылдыгларга 2016 чылда силерниң хосталгаңарны кызыгаарлаксаан хөөннер-биле чөрүлдээлер тургус­тунар. Силер кымдан-даа хамаарышпас болурунче чүткүүр силер. Харын-даа чамдык таварылгаларда бодуңарның арга-шинээңерни шынзыдар апаар силер. Ынчангаш кижилер-биле чугаалажып билир, силерни деткиптер хире чаа болгаш күштүг харылзааларны тудуп билир шынарларны сайзырадыры күзенчиг. Өске кижилерге тааржыр дээш кызытпаңар. Бодуңарга кол-кол деп салган угланыышкыныңар утпас ужурлуг силер. Чылдың төнчүзүнде кижилерге дузалапкы дег улуг арга-шинек силерге тургустунар. Чамдык улус силерни бодунуң ажык-кончаазы дээш ажыглаарын кызыдар. Силер оларның сорулга, сонуур­галдарын тодарадып тургаш, дузалаар болзуңарза, ажыл-херээңерге эки болур.

Интернеттен.

«Шын» №146 2015 чылдың декабрь 31

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.