1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ТАЙГА" СТАНЦИЯЗЫНГА СПОРТЧУ БАЙЫРЛАЛ

Бо чылдың кышкы спорт­чу сезонунуң ажыдыыш­кыны декабрь 2-де “Тайга” станциязынга болуп эрткен. Ол хүн агаар-бойдус аяс, хүннээректиг болуп, амыдыралдың кадык овур-хевиринге ынактарның са­гыш-сеткилин өөрткен. Арыг агаарга спортчу ба­йыр­лал чедиишкинниг эрткен.
Кышкы спортчу сезоннуң ажыдыышкынынга киржип келген спортчулардан аңгыда, шко­лачылар, студентилер, күш-ажылчы коллективтер, өг-бүлелер, улуг-даа кижилер бар. Тываның Чазааның өмү­нээзинден Чазак Даргазының оралакчызы Александр Брокерт, Кызылдың мэриниң социал политика талазы-биле оралакчызы Нина Потапова олар чыылганнарга байыр чедирген. 
А. Брокерт “Тайга” станция­зын чаагайжыдарынга үлүг-хуу­зун киирип, чонга ажыктыг спортчу хемчеглерни эрттирип ту­рары дээш, Кызылдың мэриязынга, хаак спортунуң федерациязынга, ТР-ниң спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамызынга, коммерциялыг арга-арыг ажыл-агыйынга, “Восток” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелге өөрүп четтиргенин илереткен. 
Нина Потапова бодунуң ээлчээнде хаак оруун чаартып кылырынга киржип, идепкейлиг ажылдааны дээш, республиканың хаак спортунуң федерациязынга болгаш “Восток” КХН-ге Кызылдың мэриязының өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.
Дараазында дыштанып келгеннерге хөглүг старттарны эрт­тирген. Канат тыртарынга, ска­калкага халыырынга болгаш өске-даа маргылдааларга 10 ажыг команда мөө­рейлешкен. Көрүкчүлер маргылдааларны сонуургап, сагыш-сеткилинден өөрүп-хөглеп, каттыржып турганнар.
Хаак оруун 3 болгаш 5 километр хемчээлге алгыдып, чаартып кылган соонда, ону шенеп көөрү-биле республиканың чер-черлеринден келген 100 ажыг спортчу хаак оруунче үнген.
Таңды кожуундан келген 6-гы классчы Дамба биле 10 харлыг Кежик бир класстан эгелеп хаактап турарлар. Оолдар спортка, ылаңгыя хаак спортунга хандыкшылдыг болурга ажыктыг дээрзин эки билирлер.
– “Тайга” станциязынга хаак­тыг халыырынга ийи дугаар киржип тур мен. Хаактыг чуң­гулаарынга дыка ынак мен. Кижи спортка хандыкшылдыг болурга кадык болгаш үр үеде чурттаар дээрзин ада-ием чагаан – деп, Кежик чоргаарал-биле чугаалап турар.
Ольга Кально алдан дөрт хар­лыг. Ол бойдустуң курлавырларын комплекстиг шиңгээдип алыр талазы-биле Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тывада эртем-шинчилел институдунуң улуг эртем ажылдакчызы, спортчу сезоннуң ажыдыышкынында коллективи-биле кады киржип келген. Ольга Ивановна хостуг үезин хаак спортунга тураскаа­дып турарын бүгүдеге күзээн.
– Кышкы оюннарның аразында хаактыг селгүүстээшкиннер эң ажыктыг.
Хаак-биле халыырга, кижи­ниң шимчээр мөчүлери шупту ажылдаар, тыныышкын органнары, мээ-медерел болгаш чүрек-дамыр системалары быжыгар, мага-боттуң шимчээшкинин өй­леп, таарыштырар, кижиниң шыдамык чоруун сайзырадыр. Кышкы соок агаарның ажыктыг шынары база аңаа немелде болуп турар – деп, ол чугаалаан.
“Тайга” станциязында кафе, эмчи пунктузу, хаактар болгаш ватрушкалар хөлезилээр чер ажылдап турар.
tuvaonline

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.