1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТАЙГА ТОРУУ

Тайга тооруу пөштен өзүп үнер. Россияда ол Уралда, Сибирьде база Ыраккы Чөөн чүкте өзүп турар. Пөштүң узуну 50 метр чеде бээр, ыяштың назыны 500 чыл ажар. Чүгле 20 чыл ажыг чурттаан ыяштан тоорук чыып ап болур. Чамдыктары харын-даа 50 хардан өрү назылааш, чемижин бере бээр.

Кижилер шаандан тура тайга тооруун аъш-чемге ажыглап, ооң-биле эмненир чораан. Тоорукту чүгле чиггеш, ооң ажыын көөр эвес, ооң-биле янзы-бүрү хандыларны база кылып ап болур. Чемижинден аңгыда, сай картын база хандыга ажыглаар.

Пөш тооруунда кижиниң сөөгүн болгаш диштерин быжыглаар бүдүмелдер бар. Ол дээрге, кальций, магний, фосфор, цинк, калийдир. Чаштарның болгаш элээдилерниң сөөк системазы дүрген сайзыраар, ынчангаш оларның өзүп орар организминге хүнде 20 грамм тоорук улуг ажык-дузалыг болур, ылаңгыя чаа дижеп турар чаштарга. Ол ышкаш тоорук угаан сайзырадырынга, мээниң ажылын экижидеринге дузалаар.

Тоорук кадыг ажыл азы хөй тренировка соонда күш-шыдалды катап тургузар, быжыктырар. Организмниң халдавырлыг аарыгга алыспас болгаш аңаа удур демисежир аргалыын быжыглаар. Ол ышкаш, тоорук боостаа безиниң аарыгларын эмнээринге дузалаар. Тоорукта йод чедер болгаш ыжык аарыгларын баш бурунгаар болдурбас аргалыг.

Тайга тооруун үргүлчү ажыглаарга холестерин кудулаар болгаш ханның тургузуу экижиир. Yргүлчү хорадаачал, сагыш-сеткил дүвүрээр (стресс) таварылгаларда специалистер чемге тоорук ажыглаарын сүмелеп турар. Ол ышкаш тоорук уйгузу келбес, удувастай бээр таварылгаларда дыка дузалыг.

Кили аар, семис азы диета сагып турар улуска диетологтар тоорукту сүмелевейн турар. А арыыр дээн кижилерге сүмелеп болур, чүге дизе чем мурнунда тоорук чиптерге, чем чиир хөөнү кудулаар. Ынчалза-даа 100 граммдан хөйнү чип болбас — калорийлер ында хөй. Кижиниң организминиң бүдүмелдер солчулгазынга база дузалаар. Чем хайылдырарын экижидер. Тооруктуң тургузуунда кижиниң кежинге эки салдарлыг онзагай шынарлар бар: бактериялар өлүрер, кешти чаар тыр, экижидер, аныяксыдар. Ооң ачызы-биле тоорукту кеш аарыгларын эмнээринге база баш бурунгаар болдурбазынга ажыглап болур.

Эр улуска база тооруктуң ажыы улуг. Оларның эр күжүн күштелдирер Е витамин, цинк болгаш аргинин аминокислоталар бар.

Сааттыг кыс кижилерге, ылаңгыя чаш уруг эмзирип турар иелерге тооруктуң чемижи дыка ажыктыг. Эмиг сүткүр болгаш хоолулуг боор. Тооруктан кылган хандыны хан төгүүшкүнүнге болгаш климакска база ажыглап болур.

Бичии уругларга аргалыгла болза тоорукту 5 хардан өрү берип болур. Аллергия тыптып азы чаш уруг тоорукка харып болур. Бир-ле дугаар чүгле чаңгыс сайның чемижин бергеш, аллергия бар, чогун хынаар: кежи кызып, шивишкилер тыптып азы ыжып болур. Ол чок болза, ынчан уругга бичиилеп берип болур.

Тооруктуң чемижинден хандыны кылыры:

Шил савага 40 грамм аштап, арыглаан тоорукту салгаш, кырынче чартык литр водка азы спиртти куткаш, 40 хонук дургузунда караңгы черге тургузар. Yш хонгашла бичии чайып каап турар. Yези кээрге, албан шүүрээш, ажыглаар.

Тооруктуң картындан кылган ханды:

Оңгар тавакче 1 улуг омааш ишти кургаг тоорук картын ургаш, хайындырган 1 стакан сугну куткаш шуглаар. 20 минут эрткенде шүүрээш, ажыглап болур.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.