1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТАНЫЖЫҢАР: ХЕП МАРКАЗЫ - ARZHAANADOSPAN

Аржаана Доспан – аныяк тыва модельер. Ооң «ВКонтакте» социал четкиде бодунуң бөлүүнде даарап чогааткан хептериниң кол­­­лек­­­циязын чурукка тырттыргаш салган. Аржаана Россияның «сылдыстарының» сонуургалын хаара тудупкан азы ооң даарап каан хептерин кедип турар Тывадан бир дугаар модельер болуп турар. Ол амгы үеде Москвада чурттап ажылдап турар, эрткен неделяда ол чанып келген, ынчангаш ооң-биле кыска чугаамны сонуургап номчуңар.
– Аржаана Андреевна, бир дугаарында кажан модельер болур күзел тыптып келгенил?
– Бичиимден-не күзелим ол. Ынчангаш Омскиниң Сервис талазы-биле күрүне институдунче 2004 чылда дужаап кирип алгаш, 2009 чылда модельер мергежилдиг доостум.
– Модельер мергежил чогаадыкчы салым-чаяанныг болурун негээр болгай. Өг-бүлеңерге чуруттунар даараныр кижи турган бе?
– Ачам Андрей Ховалыгович – чурукчу, авам Любовь Темир-ооловна – башкы, ол дааранырынга ынак. Хепти канчаар даарап кедерге көрүштүг болурун авамның үлегеринге көрүп өстүм.
   Институтту чедиишкинниг дооскаш, тыва чон Кыдаттан эккелген хептер-биле кызыгаарланмайн, боттары дурт-сынынга, арын-шырайынга тааржыр хепти кедип чорзун дээн күзелимни боттандырар сорулгалыг чанып келген мен. Ынчангаш Кызылга дизайнер хептер даараар мастерская ажыдып алгаш, ажылдап эгеледим. Оон 2012 чылдың апрель айда Кызылга Мода неделязының шугуму-биле эрткен аныяк дизайнерлерниң мөөрейи — «Kyzyl Fashion Week» хемчегге киришкеш, улаштыр июль айда «Селигер-2012»  Бүгү-россияның аныяктар чыыжы «Арт Парадка» киржир аргалыг болдум. 
  Ол-ла  чылын «Aurora Fashion Week» дээр чайгы мода школазынга тиилекчи бооп, ооң күскү VI ээлчээнге база киржир аас-кежиктиг болган мен.
 – Ол-ла 2012 чылдың де­кабрь­да «Ретро #5» дээр Кызылга көр­гүскен коллекцияңарда хептиң кан­дыг элементилери ылгалып­ турганыл? Ол-ла коллекцияны Мос­квага көргүскениңер ол бе?
– Ийе. Баштай Санкт-Петербургка, оон Мос­квага көргүскен мен. Мээң хевимниң ылгавыр демдээ кыс кижиниң белин чиңге кылдыр көзүлдүрер шыйыгларны ажыг­лап турарым-биле ылгалдыг.
– Бичииңерде ойнаар даараныр машина садып бээрге, күзел тывылган чадавас боор дидиңер. Чогум улуг күзел кым дээр дизайнерлерниң хептерин сонуургап тургаш, одунган ирги?
– Кристиан Диор, Зак Позен, Делпозо оларның коллекцияларын ам-даа чарашсынар, сонуургаар мен. 
– Силерниң даарап каан хеп­те­ри­ңерни Елена Летучая кедип турар бол­гай. Подиумга көргеш, сонуургааны ол бе?
  – Чок. Инстаграммда арынымны ажыдып көргеш, сонуургаанын илеретти. Мен ол телебашкарыкчыны аажок сонуургаар, барык бир чыл ооң программазын эрттирбейн көөр турган болгаш, күзелдиим-биле белекке берген мен. Ооң соонда теле баш­карыкчылар, артистер садып кедер апарган.
– Даарааныңар хеп марказын таныштырарынга чүү эң берге болур-дур: хепти даараары бе азы ону кедер модельдер тып алыры бе?
– Ол бүгүнү боттандырар акша-төге­рик тып алыры эң берге.
– Тыва национал аянныг хептер коллекциязын даараар күзелиңер бар бе?
– Бар. Ынчалза-даа баштай хүн бү­рү­де кедер хептерниң коллекциязын кы­лып тургаш, адымны чонга билдингир кылдыр, мээң адым-биле холбашкан хептерни садып кедип турар апаарын чедип алыры-биле ам-даа күжениишкинниг ажылдаар мен. 
 – Амгы үеде сорулгаңар кандыгыл?
 – Москвага эртер Мода  неделязынга киржир дээш белеткенип тур мен. Эвээш-ле дизе 200-300 муң рубль херек болур чүве-дир ийин.
– Чараш арын-шырайлыг, дурт-сын­ныг болгаш кымга-даа дөмей эвес болурун негээр Мода делегейинче шымнып киргениңер-биле байыр чедирип тур мен. Бистиң номчукчуларывыска Чаа чыл таварыштыр күзээшкиннериңер кандыгыл база ынак чемиңерни канчаар кылырын чугаалап берип болур силер бе?
– Четтирдим. «Сельд под шубой» деп салатка ынак мен. Ону барык кижи бүрүзү кылып билир болгай. Чараш болур дизе, хөй акша-төгерик херек дээри дыка нептереңгей апарган шын эвес чу­гаа­ларга хамаарыштыр мындыг бодалымны номчукчуларга илередип көрейн. Кыс кижи бүрүзү мода Чаа чылда кандыг болурун сонуургаар. Кажан кандыг хеп модага болурун билип алгаш, садыгдан садып алган хевинге мода езугаар чамдык кезектерни чүге чаартып болбас деп? Чараш болур дизе, чалгаа болбазы чугула, кадыкшыл база чараш мага-боттуң бир негелдези, а кадык, чараш кижи дег аас-кежиктиг кижи кайда боор! Ынчангаш “Шынның” бүгү номчукчуларынга Чаа чылда аас-кежикти күзедим.
     Айлаң ДАРЖАА.
Автордан: Аржаананың даараан хевин садып кедер болзувусса-ла, ону деткээнивис-тир. Азы аңаа боттуг дузаны чедирип болур. Ынчангаш ооң социал четкиде арыннарында көргүскен хептерин өөренип көргеш, чаңгыс чер-чурттуувусту деткииринче бистиң номчукчуларывысты кыйгырдым.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.