1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЕРГИИН ЭКИ ТҮҢНЕЛДЕРНИ КӨРГҮСКЕННЕР

Июнь 17-де Кызыл хоо­райның национал парыгында «Хүреш» стадионунга Бүгү-делегей чергелиг холушкак дүрүмнерлиг да­йынчы хүреш маргылдаазы болган. Ук маргылдаага Кы­дат Улус Республиказындан (КУР), Африкадан, Узбекистандан, Россияның Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ хоорайларындан, Кыргыз Республикадан болгаш Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан аныяк спортчулар киришкен. Нии­тизи-биле 22 спортчу тус-тузунда 11 чидиг сегиржип алыышкынга адааннажып, күжүн шенешкеннер.
Бирги сегиржип алыышкын­да 52 килограмм деңзилиг мө­гелер аразынга дайынчы самбога Россияның спорт мастери, ол-ла спорттуң хевиринге Узбекистанның беш дакпыр чемпиону Умиджон Акрамов биле Тываның төлээзи, дзюдо база дайынчы самбога Россияның спорт мастери Аржаан Чылбак таварышканнар. Чидиг де­ми­селдиң түңнелинде, 3-кү раундтуң 28-ки секундазында, Аржаан Чылбак тиилелгени чаа­лап алган.
Ийиги сегиржип алыышкын­да 60 килограмм деңзилиг мө­гелер Кыргыз Республикага төрүттүнген Красноярск хоорайның төлээзи Уулу Бактияр Алмасбекти Тываның спортчузу, хостуг хүрешке Россияның спорт мастеринге кандидат Евгений Мундукай бирги раундуда техниктиг нокаут-биле тиилеп алган.
Үшкү ужуражылгада Кыргызтанга төрүттүнген Москва хоо­райның төлээзи, самбо хүрешке Москваның чемпиону Уулу Данияр Жонибекти Тываның төлээзи, кик-боксингиге Россияның спорт мастери Эртине Монгуш 1-ги раундуда аарышкылыг кылдыр тудар арга-биле тиилеп алган.
Дөрткү ужуражылгада 65 килограмм деңзилиг мөгелер КУР-нуң Пекин хоорайдан ушу-саньдага Кыдаттың ийи дакпыр чемпиону Ху Цзиньхуй биле кик-боксинг спортунга Россияның спорт мастеринге кандидат, ТР-ниң хөй дакпыр чемпиону Чингис Хомушку таварышканнар. Бирги раундунуң 27-ги секундазында Чиң­гис бодунуң удурланыкчы­зын техниктиг нокаут-биле тии­лээн.
Дараазында сегиржип алыыш­­­кында Кыргызтанга төрүттүнген Красноярск хоо­рай­ның спортчузу, холушкак дүрүмнерлиг дайынчы хүрешке Красноярск крайның чемпио­ну Уулу Дайир Калычбекти Тыва­ның мөгези, хостуг хүрешке Рос­сияның спорт мастеринге кандидат, холушкак дүрүмнерлиг дайын­чы хүрешке ТР-ниң чем­пио­ну Түмен Ондар бирги раун­ду­­нуң төнчүзүнде аарышкылыг кылдыр тудар арга-биле тиилеп алган.
75 килограмм деңзилиг мөге­лер: ушу-саньдага Кыдаттың ийи дакпыр чемпиону, Пекин хоо­­райдан Пэнфэй Чжанны Тываның төлээзи, хостуг хүреш­ке Россияның спорт мастеринге кандидат, дайынчы чогушка ТР-ниң чемпиону Ай-Херел Сагаачы 1-ги раундунуң 52-ги секундазын­да техниктиг нокаут-биле тиилээн.
Дараазында холушкак дүрүм­нүг дайынчы хүрешке, ушу-саньдага болгаш самбо хүрешке Красноярск крайның чемпиону Дмитрий Козловка Узбекистанга төрүттүнген Кызыл хоорайның чурттакчызы, самбо хүрешке де­легей чергелиг спорт мас­те­ри Баходир Бакиев таварышкаш, 2-ги раундунуң 36-гы секундазында Боходир бодунуң удурланыкчызының холун аарыш­кылыг кылдыр тудар арга-биле кыза тудупкаш, тиилелгени чаалап алган.
Сески сегиржип алыышкында Иркутск хоорайның төлээзи, грепплингиге Россияның спорт мастеринге кандидат, холушкак дүрүмнерлиг дайынчы хүрешке Иркутск облазының хөй дакпыр чемпиону Василий Комлик биле Тываның мөгези, хостуг хүрешке Россияның спорт мастеринге кан­дидат, дайынчы чогушка болгаш холушкак дүрүмнерлиг дайынчы хүрешке ТР-ниң чемпиону, «Сибирьниң күжү-3» турнирниң тиилекчизи Чингис Бадыраа таварышканнар. Изиг демиселдиң түңнелинде, ийиги раундуда Василий Чингисти боой тудар арга-биле тиилеп алган. Эң-не эгезинден чедиги ужуражылгага чедир тыва спортчулар боттарының удурланыкчыларын чииги-биле ажып, улуг кезиинде-ле 1-ги раундуда тиилеп ап турган болза, бо удаада Чингис Бадырааның аштырып алганы ооң эш-өөрүнге, тренер-башкыларынга болгаш чаңгыс чер-чурттугларынга хомуданчыг болган. Ынчалза-даа кандыг-даа дайынчы кижи аштырыышкынга черле таваржыр, мөге-даа кижи октадыр – «Мөгениң майыы кадырык» дижир болгай. 
Тоску ужуражылгада­ Аф­­ри­­каның Кот-д. Ивуар Рес­пуб­ликаның төлээзи, кик-боксин­гиге Африканың спорт мастери, ол-ла спортка Африканың ийи дакпыр чемпиону Кофи Кабланны бокска ТР-ниң хөй дакпыр чемпиону, бокска Россияның спорт мас­теринге кандидат Чиңгис Монгуш бирги раундунуң 10 дугаар секундазында-ла чаңгыс катап шашкаш, техниктиг нокаут-биле удурланыкчызын тиилээн.
Дараазында эң-не аар дең­зи­лиг ийи мөге – Улан-Удэ хоорайның спортчузу, самбо хү­решке Россияның спорт мас­тери Виктор Егоров биле дзюдо, самбога Россияның спорт мастеринге кандидат, Тыва Республиканың Начын мөгези Сонам Соян ужурашканнар. Бирги раундунуң эгезинде Виктор Сонамны техниктиг нокаут-биле тиилеп алган.
Сөөлгү 11 дугаар ужуражыл­гада ук маргылдааның кол маа­дырларының оюну – эң-не солун, көрүштүг сегиржип алыышкын эгелээн. Иркутск хоорайның төлээзи Ерошко Всеволод биле Тываның мөгези Артур Шагжы – бо ийи спортчунуң кайы­зы-даа «Сибирьниң күжү-3» турнирниң тиилекчилери. Чидиг демиселдиң түңнелинде Артур Ерошкога чүнү-даа кылыр чай бербейн, ол-бо октап, изиг-изиг халдап киргеш, бирги раундунуң баштайгы секундаларында-ла удурланыкчызын техниктиг нокаут-биле тиилээш, «Сибирьниң күжү-4» деп Бүгү-делегей чергелиг маргылдааның тулган чемпиону болган.
Тывага бир-ле дугаар «Си­бирьниң күжү-4» деп промоу­торлуг компанияның организастап эрттирген холушкак дүрүмнерлиг дайынчы хүреш маргылдаазынга тыва мөгелер хей-аъды бедик, чаныш-сыныш чок эрес-дидимин көргүзүп, тергиин эки чедиишкиннерлиг киришкеннер.
Эрес КОЛ.
Авторнуң тырттырган чуруу: Маргылдааның кол тиилекчизи Артур Шагжы эш-өөрү-биле.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.