1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЕХНОЛОГТУГ КУВИСКААЛ КЕЛГЕН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол Москвага ажыл-агый аайы-биле чо­рааш, «Гайдаровчу шуулган» деп делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияда киржип турар.  
Шуулган январь 16-да, Мос­­ква шагы-биле 8.00 шакта, Президент академиязынга ажыл-агыйжы эртенги шайлаашкын-биле ажыттынып, «Россия болгаш делегей: сорулгалары болгаш эң чугула чүүлдери» деп тема­га ажылын эгелээн. Делегей­де билдингир эртемденнер бол­гаш политиктер, саң-хөө бөлүктериниң база улуг бизнес-элитаның төлээлери социал-экономиктиг хөгжүлдениң чугула айтырыгларының талазы-биле дискуссияларга киришкен. Чижээ, Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев «Сорулгалар болгаш эң чугула чүүлдер» деп шөлчүгештиң ажылынга киржип, сөс алган.  
Оон аңгыда «төгерик столдарны», семинарларны болгаш лекцияларны шуулганның ажылында планнаан. Күрүне удуртулгазында амгы кыйгырыг­лар, эрге-чагырга органнарынга төлевилел ажыл-чорудулгазын киирери, инновациялар хөгжүлдезиниң драйверлери, төп банкыларга чаа негелделер, чурагайлыг ниитилел, Октябрь революциязының 100 чылы, Россияда сайгарлыкчы чорукка бүзүрел, шаптараазыннар база чедиишкиннерниң барымдаа­зы, чурагай бүдүрүлгезиниң үезинде кластерлиг аргалар – темаларның эң колу болур. Шолбан Кара-оол эксперт кылдыр ийи сайгарылгага киржир – бюджеттиң шын чарыгдалы күрүнени боттуг эргелеп-башкарылгазының көрүнчүү база күрүне удуртулгазында амгы үениң кыйгырыглары.  
Тываның Баштыңы шуулган­ның дугайында бодунуң блогунда ниитилелди база экономиканы чурагайлыг технологияже шилчидер дугайында чугаа ылаңгыя аныяктарга эң солун дискуссия болур деп бижээн.  
«Кыскаладыр чугаалаар чүве болза, шупту чүүлдерде чаа технологтуг революцияның бүдүүзүнде бис. Смартфоннарга, онлайн-садыглаашкыннарга, интернет таварыштыр төлевирлерни төлээринге, поликлиникага бижидип алырынга чаңчыга берген бис. Күрүне удуртулгазындан эгелээш, хөмүр-даш азы нефть тывыжы, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге чедир, өске-даа ажыл-чорудулгаларны автоматчыдар херектерже кел чыдар. Бүдүрүлге, транснационалдыг компания азы бүдүн чурт-даа болза, технологтуг чарышка чедиишкинниг кижи ойнап алыр үеже кел чыдар. Бо хүнде «алдын холдуг» болуру-биле кады, нарын техниканы «сен» кылдыр ажыглап билир херек» — деп, Шолбан Кара-оол бодалдары-биле үлешкен.  
Республика баштыңы Мос­квага сургакчылап турар үезинде элээн каш ажыл-агыйжы ужуражылгаларны планнаан. Амгы үеде Тывадан 32 студент өөренип турар, чурттуң хоочун болгаш депшилгелиг дээди өөредилге черлериниң бирээзи – РФ-тиң Чазааның чанында Саң-хөө университединге Шолбан Кара-оол январь 15-те чораан. Тываның Баштыңы университеттиң ректору М.А. Эскиндаров-биле тыва абитуриентилерге бюджет олуттарынче квотаның санын көвүдедир арганы чугаалашкан.
«Квотаны көвүдедирин дугуруштувус. Чылда амдыызында 2 бюджет олудун берди, чоорту ону көвүдедирин көөр. Тывага мергежилдиг аналитик специа­листер чугула херегин билип, уткуй базымны кылганы дээш, Михаил Абдурахмановичиге улуу-биле четтирдим. Ындыг специалистерниң белеткели ында эки. Студентилерге эки өөрениринге таарымчалыг байдалдарны тургус­канын көрдүм. Информация технологиялары, студентилер биле башкыларның онлайн-харылзаазының системазы бедик деңнелде-дир. Эң кол чүве – университет соонда аныяк­тар төрээн черинче чанып кээр кылдыр, абитуриентилерниң тускай шилилгезин чорудуп тура, университет-биле кады негелде дугуржулганы чарар хемчегни алырын Михаил Абдурахманович-биле шиитпирледивис» — деп, Шолбан Кара-оол ужуражылганың түңнелин дыңнаткан.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.