1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТИИЛЕКЧИЛЕРНИ ШАҢНАП МАКТААН

Республикада келир кыш­ка удур мал чеминиң белеткели доозулганын Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан. Чазак Даргазының оралакчызы Байбек Монгуш баштаан комиссия мал чеминиң белеткелиниң талазы-биле ажыл-агыйлар аразынга чарлаан мөөрейниң түң­нелин үндүрген.
Мөөрейниң негелдезин езу­гаар кожууннарның ажыл-агыйлары Күрүнениң агрохимиктиг албанының «Тыва» станциязының аккредитациязын эртип, чай дургузунда белеткеп алганы мал чеминиң 90 хуузун кадагалалга тургусканын бадыткап шыдаан. 
Ынчангаш мөөрейниң түң­нели-биле Сүт-Хөл кожуун бирги черни алган. Кожууннуң ажыл-агыйларында ниитизи-биле 25083 баш бода болгаш шээр мал кыштаглаашкынче кирген. Оларга хамаарыштыр 25950 тонна сигенни белеткээн. Сигенниң химиктиг анализин чорударга, ийиги класстың бедик шынарлыг мал чеми дээрзин тодараткан. Ынчангаш Сүт-Хөл кожуун мал чеминиң белеткелинге тергиин эки көргүзүглерлиг болуп, кол шаңнал – тракторну алган.
Мөөрейниң тиилекчизинге 5 муң тонна сигенни чедир белеткевээн Таңды кожуун ийиги черни алган. Таңдыжыларның белеткеп алганы 20904 тонна си­гени база ийиги класстыы болган.
Үш дугаар черни Каа-Хем кожууннуң сигенчилери алган. Бо кожууннуң белеткеп алган сигени деңзи талазы-биле таң­дыжыларны ашкан – 20990 тонна болган. Ындыг-даа болза мал чеминиң химиктиг анализин кылырга, 3-кү класстыы хөй болган. Таңды биле Каа-Хем кожууннар тус-туста 50-30 муң рубльди шаң­налга алганнар.
Чазак комиссиязының шиит­пирин езугаар мал чеминиң белеткелинге алган планныг онаал­дазын 74 хуу ажыр күүсеткен Тожу кожууннуң ажыл-ишчилерин­ге мактал шаңнал кылдыр 20 муң рубльди тывыс­кан. 
Бо чылын чайның эгези каң­даашкынныг, а арткан айларда үргүлчүлелдиг чаъс-чайыктыг, агаар-бойдустуң берге үелери турза-даа, республиканың көдээ ажыл-агыйының ишчилери ниитизи-биле 237, 9 муң тонна чайгаар үнген сигенни белеткээн. Ол болза эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, 72 муң тонна хөй. Чулуктуг мал чеминиң дүжүдү 2 муң тонна, аңаа немей 2,5 муң тонна тараа культураларының саваңын, 4 муң тонна фуражты кадагалалда тургускан. Ынчап кээрде, курлавырда бар мал чеми бир башка онааштыр 4, 6 центнер болур.
Мал чеминиң белеткелин Тожу кожуун 174 хуу, Каа-Хем – 123, Сүт-Хөл – 119, Улуг-Хем – 110 хуу, Чеди-Хөл, Тес-Хем – 109, Чөөн-Хемчик – 106, Өвүр – 104, Кызыл, Бии-Хем – 102, Бай-Тайга 101 хуу күүсеткен.
Бо чылын мал чеминиң белеткелинге чарлаан мөөрейниң  тиилекчилеринге шаңнал фондузун «2014-2020 чылдарда Тыва Республикага көдээ ажыл-агыйны сайзырадыры болгаш көдээ ажыл-агый продуктуларын, чиг-этти, аъш-чем аймаан өйлеп-таарыштырарының» күрүне программазында көр­дүнген акша-хөреңгиден тургускан дээр­зин Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.
Республикага мал чеминиң бе­леткелинге чарлаан мөөрей­ниң тиилекчилеринге шаң­налдарны октябрь 27-де Кы­зылдың улусчу чогаадылга ба­жыңынга Көдээ ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүнге тураскааткан байырлыг хуралга тывыскан.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.