1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТРАНЗИТ АВТОМОБИЛЬ ОРУУН АЖЫДАР

Федералдыг орук аген­ти­лелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” автоорук эргелелиниң начальниги Сер­гей Аникин бо чылдың сеп­телге ажылдарының түң­нелдерин болгаш 2019 чылда кылыр ажылдарның планы-биле таныштырган.
“2018 чылда Р-257 федералдыг оруктуң Кызыл, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Өвүр кожууннарның девискээринде 24 километр орук участогунга септелгени гра­фик езугаар дооскан болгаш ажыглалче киирген. Оруктуң шывыын быжыг сай-мастиктен болгаш чаа технологияларны ажыглап тургаш чаартып, эргижирээн хоорзаларын солуп, камгалал херимнерни быжыглап, тигленген асфальт шывыының септелгези, орук демдектерин тургузары дээш өске-даа ажылдар кылдынган. 
Ноябрь төнчүзүнде Ермаковск районда 33 километр орук участогунуң капитал септелгезин доозуп, ажыглалче киирер. 
2019 чылда орукчулар «Енисей» Р-257 федералдыг автооруктуң Тываның девискээринге 5 орук участогун (80 ажыг километр) септээр. Ооң иштинде 60 километр оруктуң капитал септелгезин кылыр. Амгы үеде келир чылгы септелге сезонунга белеткел ажылдары чоруп турар” – деп, Сергей Аникин чугаалады.
“Енисей” автомобиль орук эргелелиниң Тывада салбы­ры­ның директору Владимир Мельников орук ажыл-агыйын­да ниитизи-биле 2300 хире орукчуларны хаара тутканын дыңнаткан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол федералдыг оруктуң угланыышкынын өскерткен соон­да, ооң төнчү чедер кезээн Россия биле Моол кызыгаарында “Хандагайты” ийи талалыг авто­мобиль эрттирилге пунктузу бо­лу­рун чедип алган. Регионнуң чагыргазы хыналда-эрттирилге пунктузунга хөй талалыг эрге-байдалды тургузуп, Енисей Сибириниң регионнарынга Моол­че болгаш Кыдатче транзит автомобиль оруун ажыдар сорулгалыг.
“Восток” КХН-ниң ажылдакчылары оруктар тайгактавас кылдыр сай, довурак биле элезинден тургустунган холуксааны чажып, чолаачыларга таарымчалыг байдалды тургузары-биле дүн-хүн дивейн ажылдап турар. 
Кышка белеткел ажылдары август айда-ла эгелей берген. Хар аштаар машина-техника ажылдаарынга белен, кывар-чаар материал болгаш орукка чаштырар сай, элезин, дус курлавыры база четчир.
Үш регионну харылзаштырып турар федералдыг автооруктуң ниити узуну 1123 километр, ооң иштинде Тываның девискээринде 416 километр. Оперативтиг-диспетчер албанының дүн-хүн чок ажылдаар телефону: 7(391)265-01-12. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган чуруу.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.