1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАГА БАЗА БАЙЫРЛААН

Украинага 2014 чылдың март айда күрүне эргилдези болган соонда Крымның чурттакчылары бүгү чоннуң референдумун эрттиргеш, Россияның составынга кирериниң дугайында шиитпирни хүлээп алган. Бо төөгүлүг болуушкундан бээр 5 чыл бооп турар. Крым Республика болгаш бүгү Россия ону март 16-18 хүннерде калбаа-биле байырлап эрттирген. 
Крым Республикага бо байырлал март 15-те Симферополь хоорайның кудумчуларынга чоннуң байырлыг чыскаалы-биле эгелээн. Бо чыскаалдың киржикчилери Крым Республиканың Чазааның бажыңының чанындан республиканың Парламентизиниң мурнунда шөлге чедип, митингини эрттиргеннер. Митингиге киржип келгеннер Россия биле Крым Республиканың туктарын тудуп алгаш, “Крым – Россия – кезээде кады!” деп кыйгыны катап-катап салып турганнар.
Россияга Крымның каттышканының 5 чыл оюн Тывага база калбаа-биле байырлап эрттирген. Март 18-те найысылал Кызыл хоорайда Арат шөлүнге республиканың хөй национал чурттакчы чонну чыглып келгеш, Россияга Крымның каттышканының 5 чыл оюн демдеглеп эрттирген. Ол хүн агаар-бойдус аяс-кааң, чылыг-чырык  болгаш, байырлалды улам-на өөрүшкү-маңнай киирип турган ышкаш. Арат шөлүнге Россияның болгаш Тываның туктары хөлбеңейндир киискип, ыры-хөгжүм чаңгыланып турган.
“Мен, сен, ол, олар – шупту – чаңгыс чурт” деп студент флешмоб-биле байыр­лал эгелээн. Тываның Виктор Көк-оол ат­тыг хөгжүм-шии театрының, Тыва фи­лар­монияның, кызыгааржыларның ыры-хөгжүм ансамблиниң,  “Найысы­лал” ыры-хөгжүм бөлүүнүң дээш өске-даа чо­гаа­дыкчы коллективтерниң артис­тери Россия, ооң чоннарының эп-найы­ралының дугайында ырларны Крым Республиканың 5 чыл оюнуң байырлалынга чыглып келгеннерге бараалгаткан.
Тыва Республиканың Дээди Хуралы­ның даргазының оралакчызы Ирина Самойленко: “Крымның болгаш Севастопольдуң хөгжүлдезинде хөй чүүлдер кылдынган. Керч көвүрүү туттунганын билир болгай бис. Амгы үеде ооң демир-орук шугумунуң тудуу чоруп турар. Бистиң чуртувустуң хамаатыларының дыштанылгазынга ол кончуг чугула. Крым – база катап Россияның составында!” – деп, чон мурнунга чугаалаан. 
Крым шаг-төөгүден бээр российжи күрүнениң кезии турган. Ону дайзыннардан камгалаар дээш, Россияның хамаатылары амы-тынын артынга каап, маадырлыы-биле тулчуп чораан. Никита Хрущёв ССРЭ-ни удуртуп турар үеде Крымны РСФСР-ниң составындан үндүрүп, Украин ССР-ге дамчыдып бериптерге, Украинага хамааржыр апарган. Бодунуң чонунуң 2014 чылдың март айда шиитпири-биле Крым Россияның составынче база катап эглип келгени ол.
Шаңгыр-оол МОНГУШ.
Арслан Аракчааның болгаш 
Виктория ЛАЧУГИНАНЫҢ  
тыртырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.