1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАЗЫН АЛДАРЖЫТКАННАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Чылдың төнчүзүнде доктаамал демдеглеп эрттирип турар «Спортчу элита» деп байырлал эрткен чылдың декабрьның 30-де Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эрткен. Хүндүскүнүң 2 шак четпээнде-ле залдың шупту олуттарын кожууннардан, хоорайлардан чалаткан ат-алдарлыг спортчулар, оларның тренер-башкылары, күш-культураның болгаш спорттуң хоочуннары, ажылдакчылары шыгырт долдур олурупканнар. 
Байырлалдың сценажыткан ажыдыышкынын адазы кижи оглунга  тыва чоннуң үш оюну: мөге хүрежи, аът чарыжы болгаш ча адарының дугайында чугаазы-биле эгелээн. Ачазы оглунга тыва чоннуң шаг-төөгүден бээр ук­талган тоолдарының кол черле­рин мөге хүрежи, ча адары, аът чарыжы ээлеп турганын чугаа­лавышаан, чоорту амгы үениң амыдыралынче киир чугаалап келген. 
Ооң соонда ачазы оглун уруг­­­­ларның спортчу школазынга чедирип келгеш, тренер-башкызынга хүлээдип бээрге, ол башкы республикада кандыг-кандыг спортчу школалар барын тайыл­бырлап эгелээр… Шынап-ла, бөгүн Тываның девискээринде 22 уругларның спорт школаларында спорттуң 21 янзы-бүрү хевирлеринде ниитизи-биле 15871 оолдар, кыстар хаара туттунган.
Тыва Республиканың Баш­тыңы Ш.В. Кара-оол сценаже үнүп келгеш, эрткен 2016 чылда Тываның спортчуларының делегей, Европа, Россия, Тыва чергелиг деңнелдерге чедип алган бедик көргүзүглеринге, спортту моон-­даа соңгаар сайзырады­рынга, спортчу тудугларны, зал­­дарны, стадионнарны тудар ажылдарга делгереңгейи-биле доктаады. 
Ол бодунуң чугаазынга­ Ты­ваның ат-алдарын чер бүрүзүнге алдаржыдып чоруур спортчуларга, оларның тренерлеринге улуг үнелелди берип, оларны Тываның езулуг шылгараңгай кижилери – элитазы-дыр деп демдеглээш, чылдың төнчүзүнде шылгараан спортчуларны, олар­ның тренерлерин шаңнап-мактап, «Спортчу элитаны» доктаамал эрттирип турарын онзалап чугаалады. 
Шынап-ла, бистиң ниитилели­вистиң кайы-даа адырында өс­ке­лерден шылгараңгай ажыл-ижи-биле ылгалып чоруур кижилерден үлегер ап, бедик мөзү-бүдүштүг, чырык угаанныг, эрес-дидим кижилерни ниитилелдиң элитазы дээр бис. 
Спорттуң кайы-бир хевиринге эки белеткенип, хөй ажыг дерин төп тургаш, спорттуң эң шыпшык бажынче үнүп, өскелерге база бодунуң чижээ-биле үлегерин көргүзүп, төрээн черин алдаржыдып  чоруурларны база чоннуң, спорттуң элитазы дээр бис.
Бистиң республикада­ спорт­туң болгаш күш-культураның янзы-бүрү хевирлеринде хаара туттунган аныяктарның, улуг улустуң саны 2016 чылда 120 муң кижи четкен. Ол дээрге Тываның девискээринде чурттап турар чоннуң 42 ажыг хуузу-дур. 
800 ажыг күш-культура бол­гаш спортка хамаарышкан ал­бан-организацияларда, тус­кай­латтынган школаларда, уруг­ларның спортчу школаларында ниитизи-биле 1 муң 200 хире бе­дик мергежилдиг тренерлер, башкылар аныяк-өскенни, улуг улус­ту спортче хаара тудуп турар.
Тываның ат-алдарлыг спортчулары эрткен чылын делегей, Европа, Россия болгаш Тывага болган маргылдааларга ниитизи-биле 346, команда талазы-биле 4 аңгы-аңгы чадаларның медальдарын чаалап алган. Оларның иштинде спортчулар 137 алдын, 102 мөңгүн, 107 хүлер медальдарның эдилекчилери болганнар. 
Россия Федерациязының спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринде шилиндек командазының болгаш ооң курлавырында 64 тыва спортчулар кирип турар. Ол, шынап-ла, 310 муң хире чурттакчылыг бичии республикага бедик көргүзүг дээрзин залга олурганнар улуг чоргаарал-биле демдеглеп олурдулар.
Yдепкен чылывыста бистиң республиканың спортчу амыдыралынга база бир улуг болууш­кун – Шеригниң Төп Спортчу клувунуң «Тыва-ЦСКА» школазы Тывада ажыттынганы. Ол ышкаш  Шеригниң Спортчу клуву (СКА) Тывада даг-адыгжы бригаданың баазазында ажыттынган. Ооң ачызында спортка хандыкшылдыг бистиң оолдарывыс шериг албанын чуртунга эрттирбишаан, спорттуң бедик чадаларынче үнер арганы алыр апарган. 

Уланчызын 2017 чылдың январь 1-де үнген №1 "Шын" солундан номчуңар.

Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруу: Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оол Россияның самбо,
дзюдо хүрештериниң шилиндек командазының эң шыырак мөгелериниң бирээзи, спорттуң ол
ийи хевиринге Россияның делегей чергелиг спорт мастери Саян Ондарга шынзылганы тывыскан.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.