1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЛЫНГА ЧЫЛДЫҢ МААДЫРЛАРЫН АЛГАП МАКТААН

Тываның Баштыңының Чаа чыл балы республиканың найысылалынга декабрь 27-де болган.

Национал хөгжүм-шии теат­рынга болган байырлыг кежээ­ге Тываның экономиказының аңгы-аңгы адырларынга эң бедик көргүзүглерни чедип алган 500 ажыг аалчылар   чыылган. Yнер 2014 чылдың кол болууш­куну — Тываның Россия-биле демнежилгезиниң 100 чыл юбилейиниң демдээн езугаар балды организастаан.

Аалчыларның даңзызы бе­зин аңгы-аңгы үелерниң болгаш салгалдарның уламчылалын бадыткап  көргүскен.  Аңгы-аңгы үелерде Тываның үш баштыңының чаңгыс сценадан чедирген байырын чыылганнар дыңнаар аас-кежиктиг болган. Баштай республиканың амгы удуртукчузу Шолбан Кара-оол байыр чедирген. Ооң соонда СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин болгаш Тываның баштайгы Президентизи Шериг-оол Ооржак олар чүве чугаалааннар. Губернатор балының кол демдээ 2013 чылды эң  эки көргүзүглерни  чедип алган кижилерни алгап мактааны болган. Экилерниң экизи 25 кижини үнелээн. Культура болгаш уран чүүл талазы-биле Россия­ның Композиторлар эвилелиниң кежигүнү Аяна Монгуштуң удуртулгазы-биле Тываның национал оркестри делегей деңнелинче үнген база Россия­ның Чурукчулар эвилелиниң кежигүнү Шой Чурук, Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылының эмблемазының автору, Тываның амгы үедеги чурукчуларының аразынга онзагай мастерлерниң бирээзи.

Дооступ турар чылда спортчу чедишкиннер эвээш эвес болган. Оларның аразында сурд­олимпий оюннарының мөңгүн медалын алган дзюдога мөге Дженни Чамыяң, классиктиг ча адыышкынынга делегей чемпионадынга Россияның чыынды командазының составынга тиилелге чедип алган Михаил Оюн, Европа чемпионадының мөңгүн шаңналын алган мөге Эрес Кара-Сал, дзюдога Европа чемпионадының хүлер медалын алган Альберт Монгуш, самбо талазы-биле делегейниң бирги чери дээш маргылдаага чемпионнаан Саян Ондар олар кирер, кикбоксерлар Сергек Ооржактың болгаш Диана Доктугунуң Россияның болгаш делегейниң чемпионаттарынга кайгамчык тиилелгелери, а ол ышкаш сумо мөгези Андрей Монгуштуң Россияның болгаш Европаның чемпионаттарынга шылгарааны улуг үнелелди алган. 

Эң экилерниң аразында чылдың башкызы, «Сибирьниң эртинези» деп хүндүлүг алдын демдек-биле шаңнаткан  Айслу Лаажап, Бүгү-россия конкурузунуң түңнелдерин  езугаар  чурттуң эң эки он кижизидикчилерниң аразынга кирген уруглар садының кижизидикчизи Шолбан Хомушку, Россияның Өөредилге академиязының шенелде шөлү апарган Тываның лицей-интернадының директору Ирина Биче-оол олар.

Көдээ ишчилер—Тываның онза чоргааралы. Республиканың Баштыңының болгаш ба­йырлыг хуралдың киржикчилериниң байыр чедириишкинин ол хүн көдээ ажыл-агыйның хоочуну, «Туран» КХН-ниң механизатору, «2013 чылдың дүжүдү» регион конкурузунга тиилээн Роман Гелерод, Өвүр кожуунда аңчы, бөрү даялакчыларының республикада эң эки бригадазын удуртуп турар Станислав Донгак, «Эгелээшкин» каттыжыышкыны» КХН-ниң чиңгине директору, РФ-тиң көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы, 2013 чылда ооң удуртулгазы-биле болгаш дорт киржилгези-биле сыын ажыл-агыйын сайзырадып эгелээн Сергей Огнев олар хү­лээп алганнар.

Эртип турар чылда ат-сураглыг апарганнарга Тываның алдарлыг тудугжузу, «Сибтехмонтаж» трестиң КМК начальниги, бүдүрүлгези респуб­ликада чугула тудугларны катап тургузар талазы-биле улуг хемчээлдиг ажылдарны кылып турар Аркадий Поручник, Кызыл хоорайда Магистральная болгаш Шахтерская кудумчуларын чаартып кылып турар үеде регионда орук ажыл-агыйының тудугларын удуртуп турган «Восток» КХН-ниң орук учас­тогунуң мастерлери Анатолий Санаа болгаш Мария Силантьева  олар хамааржыр.

Губернатор балынга экономиканың өске-даа адырларының төлээлери үнелеткеннер. «АэроГео» авиакомпанияның Ми-8 экипажының командири, Мөңгүн-Тайга районга хар көшкеге бастырган оолдарны дилеп турда шылгараан Адар-оол Норбуну база адаан. «Мегафон» ААН-ниң Сибирь филиалының Тыва участогунуң начальниги Экер Хертектиң бо үениң коммуникацияларын сайзырадыр херекке улуг салыышкынын демдеглээн.

Хову-Аксынга болган халапты чайладырынга шылгараан котельнаяның ээлчег начальниги Николай Матвиенкога, өске бүгү идепкейлиг кижилер-биле кады доңган суурну камгалаарынга идепкейлиг киришкен башкы  Ольга Енушкевичиге өөрүп четтириишкинниң онза сөстерин чугаалаан.

Чөөн-Хемчик районнуң Чыргакы суурда Айдыс Монгушту болгаш Тес-Хемниң Самагалдай суурда Шолбан Седини республика  бедии-биле үнелээн. Олар амы-тынын артынга каап тургаш, өрттен хөй кижилерни камгалааннар.

Тываның бүгү чурттакчыларынга Шолбан Кара-оол өөрүп четтиргенин илередип, Чаа чылда чедиишкиннерни  күзээн.

ТР-ниң албан-езузунуң сайтызындан.

№ 1 (18428) 2014 чылдың январь 4

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.